Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest pomiarowi efektywności wydatków ogółem. Podmiotem badania jest 37 miast na prawach powiatu zaliczanych do kategorii dużych, tzn. liczących od stu tysięcy do miliona mieszkańców. Horyzont czasowy analizy obejmuje lata 2009-2013. W badaniu zasto-sowano nieparametryczną metodę oceny efektywności względnej Data Envelopment Analysis (DEA). Jako nakład przyjęto wydatki budżetowe ogółem na mieszkańca, zaś rezultaty zobra-zowano za pomocą siedmiu wskaźników wpływających na jakość życia mieszkańców w ob-szarach: opieki zdrowotnej, finansów gospodarstw domowych, rynku pracy, edukacji, wypo-czynku i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Na podstawie wyników badań wskazano jednostki nieefektywne oraz zaproponowano kierunki zmian umożliwiające osiągnięcie pełnej efektywności. W toku analizy potwierdzone zostały postawione hipotezy zakładające, że efektywność wydatków budżetowych jest większa w miastach o mniejszej liczebności mieszkańców oraz w miastach z mniejszymi wydatkami per capita.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 265 - 282,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sekuła A., Julkowski B.: Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 404 (2015), s.265-282
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2015.404.18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi