Preprzedsiębiorczość - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preprzedsiębiorczość

Abstrakt

Książka składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem i zwieńczonych częścią podsumowującą całość. Rozdział pierwszy nakreśla tło dla dalszych rozważań. W rozdziale tym wyodrębniono trzy zasadnicze ujęcia: ujęcie ekonomiczne, ujęcie psychologiczne oraz socjologiczno-kulturowe. W dalszej części tego rozdziału przeanalizowano związki między przedsiębiorczością a wzrostem gospodarczym. Wskazano także mniej znane kierunki badań nad przedsiębiorczością, zakorzenione w innych gałęziach nauk, łącznie z genetyką. Rozdział drugi jest zogniskowany wokół zagadnienia preprzedsiębiorczości. Punktem wyjścia do rozważań zaprezentowanych w tym rozdziale jest problematyka okazji przedsiębiorczej. Następnie omówiony został proces tworzenia nowego przedsięwzięcia, co pozwoliło na uwypuklenie roli i znaczenia preprzedsiębiorczości w procesie przedsiębiorczym. Rozdział ten zamyka analiza związków między preprzedsiębiorczością a poziomem rozwoju gospodarczego. W rozdziale trzecim na wstępie przedstawiono wybrane wyniki światowych badań nad preprzedsiębiorczością. W dalszej części rozdziału zaprezentowano stan wiedzy na temat determinant preprzedsiębiorczości oraz omówiono problematykę motywacji założycielskich i aspiracji wzrostowych preprzedsiębiorców. Następnie postawiono hipotezy badawcze, a w części podsumowującej ten rozdział zaproponowano czynnikowo-wynikowy model preprzedsiębiorczości. Ostatni, czwarty rozdział prezentuje wyniki badań empirycznych na dziesięciu różnych próbach badawczych. W badaniach empirycznych prowadzonych w latach 2008-2012, wzięło udział ponad 2300 respondentów. W większości byli to studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ale także studenci innych uczelni (Politechniki Poznańskiej oraz University of Glasgow) oraz uczniowie ostatnich klas szkół licealnych. Przebadano również próbę przedsiębiorców o dwuletnim doświadczeniu przedsiębiorczym, a w analizach porównawczych dotyczących przedsiębiorców sięgano również do wyników badań prowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. Uzyskane wyniki posłużyły do weryfikacji hipotez badawczych i do nakreślenia szerszego tła dla analizy zjawiska preprzedsiębiorczości. Dzięki przyjętemu sposobowi prowadzenia badań możliwa była również ocena wpływu procesu edukacji studentów na wykazywane przez nich postawy przedsiębiorcze i zmian statusu preprzedsiębiorcy wśród badanych studentów na tle deklarowanych przez nich postaw przedsiębiorczych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Preprzedsiębiorczość. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015.256 s. ISBN 978-83-7348-612-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi