Próba oszacowania światowego rozkładu dochodów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Próba oszacowania światowego rozkładu dochodów

Abstrakt

Światowy rozkład dochodów potraktowano jako mieszankę rozkładów krajo-wych, z wagami równymi udziałom populacji danego kraju w łącznej populacji anali-zowanych krajów. Jako teoretyczny model krajowych rozkładów dochodów przyjęto dwuparametryczny rozkład log-logistyczny (Fiska). Wybór tego typu rozkładu teore-tycznego był podyktowany jakością dostępnych danych statystycznych. Z istniejących baz danych nt. dochodu w krajach świata (Denuinger-Squire, WIID, TransMONEE, LIS) można było uzyskać jedyni dwie charakterystyki: indeks Giniego i GDP/capita (jako ocena dochodu średniego) o zadowalającym stopniu porównywalności dla odpo-wiednio dużej liczby krajów. Po interpolacji brakujących danych dla okresu 1990-2005 uzyskano niezbędne informacje dla 119 krajów. pokrywających około 90% populacji świata. Oszacowano parametry rozkładów krajowych i na tej podstawie oszacowano charakterystyki światowego rozkładu dochodów, w szczególności miary nierówności i ubóstwa. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że w rozważanym okresie nierówności ekonomiczne w świecie i ubóstwo ludności świata wykazywały tendencję malejącą

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO nr Nr 4/8, strony 93 - 103,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kot S.: Próba oszacowania światowego rozkładu dochodów// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -Vol. Nr 4/8., (2011), s.93-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi