PROBABLE RAINFALL IN GDAŃSK IN VIEW OF CLIMATE CHANGE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PROBABLE RAINFALL IN GDAŃSK IN VIEW OF CLIMATE CHANGE

Abstrakt

One of the manifestations of climate changes is the occurrence of a greater number of precipitation events, characterized by greater rain intensity that affects the economic stability of cities. Gdańsk is an example of a city in which such events have occurred since the beginning of the twenty-first century. Due to the altitude differences in the area of Gdańsk city (between –2 m and 180 m a.s.l.), the occurrence of extreme atmospheric precipitation almost immediately causes hydrological effects in the water network consisting of several streams of montane character, which flow eastwards from the plateau of the Kashubian Lakeland. Meteorological stations of the National Meteorological Service (IMGW-PIB) are located in the coastal zone (Port Północny/Northern Port, Świbno) and in the highest part of the city (the Rębiechowo airport). Because this is insufficient, the city of Gdańsk has been expanding the local rain monitoring network since 2001, currently having reliable 10-year observation data sequences. The said network is operated by the Gdańsk Water municipal company. Climate changes resulting in different characteristics of rainfall episodes in Gdańsk naturally influence the determination of the probability of their occurrence. According to the rainfall model developed by Bogdanowicz and Stachy at the turn of the 20th and 21st centuries, at least 4 rainfall events lasting for over 8 hours in the last 17 years should be classified as a 100-year rain event. One of these extended the parameters of a 300-year rain event; whereas we asses the rain in the year 2016, when even 170 mm of rainfall was recorded on July 14, as at least a 500-year rain event. During this period, several-minute events were also recorded, which also exceeded the parameters of a 100-year rain event. The paper presents precipitation models for the region of Gdańsk. Based on the maximum annual daily rainfall from Rębiechowo meteorological station from the years 1974–2017, an analysis of changes in precipitation values corresponding to certain probabilities of occurrence was conducted. An assessment was also made of the projected decrease in the value of precipitation in relation to hydro-technical constructions, road-engineering structures, and rainwater drainage systems in view of changing legal regulations, as well as the latest trends related to the management of rainwater.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 2

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus strony 175 - 183,
ISSN: 1644-0765
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Szpakowski W., Szydłowski M.: PROBABLE RAINFALL IN GDAŃSK IN VIEW OF CLIMATE CHANGE// Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus. -., iss. 18(3) (2018), s.175-183
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15576/asp.fc/2018.17.3.175
Biblografia: test
 1. Banasik K., Wałęga A., Węglarczyk S., Więzik B. (2017).
 2. Aktualizacja metodyki obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie prze- wyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowa- nych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w od- pływ, Warszawa: Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. otwiera się w nowej karcie
 3. Bogdanowicz E., Stachy J. (1998). Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki projektowe, Warsza- wa: Wyd. IMGW.
 4. Egiazarowa D., Kordzakhia M., Wałęga A., Drożdżal E., Milczarek M., Radecka A. (2017). Application Of Po- lish Experience In The Implementation Of The Flood Directive In Georgia -Hydrological Calculations, Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 16(3), 89-110. http:// dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.3.89 otwiera się w nowej karcie
 5. Europejska Norma zharmonizowana PN-EN 752:2008 Ze- wnętrzne systemy kanalizacyjne. otwiera się w nowej karcie
 6. Lorenc H., Kowalewski M. (2005). Atlas Klimatu Polski IMGW-PIB Warszawa. klimat.pogodynka.pl, (access: 03.2018) mapa.gdansk.gda.pl -system informacji przestrzennej mia- sta Gdańsk, (access: 03.2018).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicz- nych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty in- żynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z r. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.). otwiera się w nowej karcie
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po- winny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usy- tuowanie (Dz. U z r. 2007 nr 86 poz. 579.). otwiera się w nowej karcie
 9. Sulikowska A., Wypych A., Ustrnul Z., Czekierda D. (2016).
 10. Zmienność Zasobów Termicznych w Polsce w Aspek- cie Obserwowanych Zmian Klimatu. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 15(2), 127-139. http://dx.doi. org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.127 otwiera się w nowej karcie
 11. Szpakowski W, Szydłowski M. (2018). Evaluating the Ca- tastrophic Rainfall of 14 July 2016 in the Catchment Basin of the Urbanized Strzyza Stream in Gdańsk, Po- land. Pol. J. Environ. Stud, 27, 2, 861-869. https://doi. org/10.15244/pjoes/75962 otwiera się w nowej karcie
 12. Wałęga A., Górka A., Cupak A., Michalec B. (2016). Ana- liza Reżimu Hydrologicznego Rzeki Górskiej w Wielo- leciu 1985-2012 na Przykładzie Rzeki Kamienicy. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 15(3), 177-186. http:// dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.177 otwiera się w nowej karcie
 13. Weinerowska-Bords K. (2015). Development of Local IDF -formula Using Controlled Random Search Method for Global Optimization. Acta Geophysica, 63,1, DOI: 10.2478/s11600-014-0242-5. otwiera się w nowej karcie
 14. Węglarczyk S. (2010). Statystyka w Inżynierii Środowiska. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 15. OPADY PRAWDOPODOBNE W GDAŃSKu W ŚWIETLE ZMIAN KLIMATYCZNYCH ABSTRAKT Zmiany klimatu objawiające się m.in. występowaniem większej liczby epizodów opadowych, cechujących się większą intensywnością, wpływają na stabilność ekonomiczną miast. Takim przykładem jest Gdańsk, miasto w którym od początku XXI wieku występują tego typu zdarzenia. Ze względu na wysokościowe zróż-
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi