Problemy stochastycznej mechaniki gruntów : ocena niezawodności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy stochastycznej mechaniki gruntów : ocena niezawodności

Abstrakt

W książce omówiono szereg zagadnień, zmierzających zarówno do uwzględnienia czynników losowych, w tym przestrzennej zmienności właściwości mechanicznych ośrodka gruntowego w analizie wybranych problemów, jak i udoskonalenia metod takiej analizy. Oprócz rozważań dotyczących losowości i opisu różnych parametrów uwzględnianych w metodach teorii niezawodności czy probabilistycznych, są to problemy oceny stanu naprężenia i przemieszczenia podłoża gruntowego modelowanego w ramach losowej teorii sprężystości i plastyczności. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, pod kątem ich zastosowania do zagadnień geotechnicznych. Rozdział drugi poświęcono teorii funkcji losowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych i pól losowych a także sposobów ich analizy. W rozdziale trzecim omówiono najważniejsze elementy teorii niezawodności, a więc miary bezpieczeństwa oraz wybrane metody analizy. Rozdział czwarty stanowi przegląd literatury i badań własnych autora, dotyczących opisu losowości parametrów występujących w problemach geotechnicznych. Kolejne rozdziały poruszają podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów. I tak w rozdziale piątym omówiono stan przemieszczenia i naprężenia w ośrodku gruntowym. Rozpoczynając od metod probabilistycznej oceny osiadania fundamentu, przedstawiono analityczne i numeryczne sposoby rozwiązania równań losowej teorii sprężystości. W rozdziale szóstym przedstawiono metody nośności granicznej stochastycznego podłoża pod fundamentem, a więc probabilistyczne adaptacje metody równowagi granicznej oraz metody granicznego stanu naprężenia. Wreszcie rozdział siódmy poświęcono ocenie stateczności zboczy, z uwzględnieniem występujących tu losowości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J.: Problemy stochastycznej mechaniki gruntów : ocena niezawodności. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2006.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi