Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie

Abstrakt

Cel naukowy: Celem artykułu jest prezentacja nowej propozycji kształcenia na rzecz przedsiębiorczości na studiach biznesowych (zarządzanie i ekonomia), uwzględniającej edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Problem i metody badawcze: W artykule omówiono problem edukacji przedsiębiorczej z punktu widzenia wyzwań zmieniającej się gospodarki oraz ewoluujących oczekiwań stawianych polskim uczelniom wyższym. Główną metodą badawczą są tradycyjne studia literaturowe. Proces wywodu: Punktem wyjścia do rozważań jest przegląd literatury w zakresie umiejętności/kompetencji niezbędnych przedsiębiorcy na różnych etapach rozwoju jego przedsięwzięcia oraz umiejscowienie ich w perspektywie edukacji przedsiębiorczej. Następnie dokonano analizy edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej, by w ostatniej części zaproponować zrównoważony model edukacji przedsiębiorczej na kierunkach biznesowych. Wyniki analizy naukowej: W edukacji przedsiębiorczej jeszcze niewiele mówi się o wykorzystaniu podejścia społecznego do wzmocnienia jej oddziaływania poprzez zapewnienie studentom możliwości uzyskania nowych umiejętności oraz szerszej perspektywy postrzegania szans rynkowych. Przeprowadzony wywód pozwala sądzić, iż zaproponowany model pozwoli na osiągnięcie tych i wielu innych efektów. Wnioski, innowacje, rekomendacje: Niniejsza propozycja modelu edukacji na rzecz przedsiębiorczości na kierunkach biznesowych stanowi rozwiązanie wprowadzające konkretną innowację w edukacji menedżerskiej. Jednak w celu potwierdzenia zakładanych w tym podejściu korzyści, należałoby wdrożyć go w rzeczywistości akademickiej.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HORYZONTY WYCHOWANIA nr 17, strony 205 - 218,
ISSN: 1643-9171
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Popowska M.: Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie// HORYZONTY WYCHOWANIA. -Vol. 17., nr. 42 (2018), s.205-218
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17399/hw.2018.174216
Bibliografia: test
 1. Rozwiązanie przedstawione w artykule -zastąpienie tradycyjnego kursu z przedsię- biorczości przedmiotem "przedsiębiorczość społeczna", poparte badaniami literaturowy- mi, jest pochodną zainteresowań naukowych autorki oraz jej doświadczenia dydaktycz- nego. Ograniczeniem dla zaproponowanej ścieżki kształcenia jest brak jej weryfikacji w rzeczywistości akademickiej. otwiera się w nowej karcie
 2. Bibliografia Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneur ship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884. otwiera się w nowej karcie
 3. Bagheri, A. i Lope -Pihie, Z.A. (2010). Entrepreneurial Leadership Learning: in Search of Missing Links. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(C), 470-479. otwiera się w nowej karcie
 4. Baron, R. A. (2007). Entrepreneurship: A Process Perspective. W: J.R. Baum, M. Frese i R.A. Ba- ron (red.), The organizational frontiers. The psychology of entrepreneurship. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 19-39.
 5. Baum, J.R. (1995). The relation of traits, competencies, motivation, strategy and structure to venture growth. W: P.D. Reynolds, W.D. Bygrave, N.M. Carter, P. Davidsson, W.B. Gartner, C.M. Ma- son i P.P. McDougall (red.), Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley, MA: Babson College, 547-560. otwiera się w nowej karcie
 6. Belley, A., Dussault, L., Lorrain, J. (1998). Les compétences des entrepreneurs : élaboration et validation d'un questionnaire QCE, Actes, 4ème CIFPME, Nancy Metz, Octobre.. otwiera się w nowej karcie
 7. Bellier, S. (2000). Compétences en action, expérimentations, implications, réflexions pratiques. Paris: Liaisons.
 8. Bornstein, D. (2004). How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas. New York, NY: Oxford University Press.
 9. Burke, E. (2018). Social Entrepreneurship Programs: 23 Universities Paving the Way. Pozyskano z: https://www.classy.org/blog/social -entrepreneurship -programs-19-universities -paving -the -way (dostęp: 19.03.2018). otwiera się w nowej karcie
 10. Casson, M. (1982). The entrepreneur. Towata, NJ: Barnes & Noble Books (traduit par Pierre Jean- blanc, L'entrepreneur, Economica, 1991). otwiera się w nowej karcie
 11. Chandler, G.N. i Jansen, E. (1992). The founder's self -assessed competence and venture perfor- mance. Journal of Business Venturing, vol. 7, 223-236. otwiera się w nowej karcie
 12. Charles -Pauvers, B., Schieb -Bienfait, N. i Urbain, C. (2004). La compétence du créateur d'entreprise innovante, quelles interrogations ? Revue Internationale P.M.E, 17(1). otwiera się w nowej karcie
 13. Dees, J.G. (1998). The meaning of social entrepreneurship. Kansas City: Kaufman Foundation and Stanford University. otwiera się w nowej karcie
 14. Dorado, S. (2006). Social entrepreneurial ventures: different values so different creations. Journal of Developmental Entrepreneurship, 319-343. otwiera się w nowej karcie
 15. Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. New York, NY: HarperCollins Publishers.
 16. Gartner, W.B. (1993). What are we talking about when we talk about entrepreneurship? Journal of Business Venturing, 5(1), 15-28. otwiera się w nowej karcie
 17. Geryk, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z ba dań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 18. Glinka, B. i Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 19. Hambrick, D.C. i Crozier, L.M. (1985). Stumblers and stars in the management of rapid growth. Journal of Business Venturing, 1, 31-45. otwiera się w nowej karcie
 20. Hatak, I. (2011). Innovation in Entrepreneurship Education in Europe. An Analysis of New Initiatives, Implementation Processes and Associated Success Factors, Vienna University of Economics and Business -Research Institute for Co -Operation and Co -Operatives, RiCC Research Re- ports, 3. otwiera się w nowej karcie
 21. Heinonen, J. i Poikkijoki, S.A. (2006). An entrepreneurial -directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, 25(1), 80-94. otwiera się w nowej karcie
 22. Hemingway, C.A. (2005). Personal values as a catalyst for corporate social entrepreneurship. Journal of Business Ethics, 60(3), 233-249. otwiera się w nowej karcie
 23. Herron, L.A. i Robinson, R.B. (1993). A structural model of the effects of entrepreneurial characte- ristics on venture performance. Journal of Business Venturing, vol. 8, 281-294. otwiera się w nowej karcie
 24. Jamieson, I. (1984). Schools and Enterprise. W: A.G. Watts i P. Moran (red.), Education for Enter- prise. Cambridge: Careers Research and Advisory Centre CRAC, 19-27.
 25. Kuratko, D.F. i Hodgetts, R.M. (2004). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice Mason, Ohio: Thomson South Western.
 26. Kuratko, D.F. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, 5, 577-598. otwiera się w nowej karcie
 27. Laviolette, E.M. i Loue, Ch. (2006). Les compétences entrepreneuriales: définition et construction d'un référentiel, Congrès International Francophone sur L'Entrepreneuriat et PME. CIFEPME. otwiera się w nowej karcie
 28. Lorrain, J. i Dussault, L. (1988). Relation between psychological characteristics, administrative behaviors, and success of founder entrepreneurs at the start up stage. W: B.A. Kirchhoff, W.A. Long, W.E.D. McMullan, K.H. Vesper i W.E. Wetzel (red.), Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley, Mass.: Babson Colege, 150-164. otwiera się w nowej karcie
 29. Mair, J. i Noboa, E. (2003). Social entrepreneurship: how intentions to create a social enterprise get formed. Barcelona: IESE Business School Working Paper No.521. otwiera się w nowej karcie
 30. Mars, M.M., Slaughter, S. i Rhoades, G. (2008). The State -Sponsored Student Entrepreneur. Journal of Higher Education, 79(6), 638-670.
 31. Milton, D.G. (1989). The complete entrepreneur. Entrepreneurship Theory and Practice, 13, 9-19. otwiera się w nowej karcie
 32. Mintzberg, H., Simons, R. i Basu, K. (2002). Beyond selfishness. Sloan Management Review, 44, 67-74. otwiera się w nowej karcie
 33. Nicholls, A. (2006). Social entrepreneurship: new models of sustainable change. Oxford UK: Ox- ford University Press. otwiera się w nowej karcie
 34. Omrane, A., Fayolle, A. i Zeribi -BenSlimane, O. (2011). Les compétences entrepreneuriales et le processus entrepreneurial : une approche dynamique. La Revue des Sciences de Gestion, 251, 91-100. otwiera się w nowej karcie
 35. Pache, A.C. i Chowdhury, I. (2012). Social entrepreneurs as institutionally embedded entrepreneurs: Toward a new model of social entrepreneurship education. Academy of Management Learning & Education, 11(3), 494-510. otwiera się w nowej karcie
 36. Pearce, J. i Doh, J.P. (2005). The high impact of collaborative social initiatives. MIT Sloan Mana- gement Review, 46, 329-339.
 37. Rae, D. (2000). Understanding Entrepreneurship learning: A question of How. International Journal of Entrepreneurship Behaviour & Research, 6(3), 145-159. otwiera się w nowej karcie
 38. Shook, Ch.L., Priem, R.L. i Mcgee, J.E. (2003). Venture Creation and the Enterprising Individual: A Review and Synthesis. Journal of Management, Vol. 29, No. 3, 379-399. otwiera się w nowej karcie
 39. Spear, R. (2006). Social entrepreneurship: a different model? International Journal of Social Eco- nomics, 33(5/6), 399-410. otwiera się w nowej karcie
 40. Thornton, P.H. i Ocasio, W. (2008). Institutional logics. W: R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby i K. Sahlin -Andresson (red.), The Sage handbook of organizational institutionalism, vol. 840. London: Sage.
 41. Timmons, J.A. i Spinelli, S. (2004). New Venture Creation: Entrepreneurship For The 21st Century. Boston USA: McGraw -Hill/Irwin. otwiera się w nowej karcie
 42. Toutain, O. i Fayolle, A. (2008). Compétences entrepreneuriales et pratiques d'accompagnement: approche exploratoire et modélisation. W: G. Kizabi (red.), Entrepreneuriat et accompagne- ment -Outils, actions et paradigmes nouveaux. Paris: L'Harmattan, 31-72. otwiera się w nowej karcie
 43. Tracey, P., Philips, N. i Haugh, H. (2005). Beyond philanthropy: Community enterprise as a basis for corporate citizenship. Journal of Business Ethics, 58(4), 327-344. otwiera się w nowej karcie
 44. Verstraete, Th. (1999). Entrepreneuriat: connaître l'entrepreneur, comprendre ses actes. Paris: L'Harmattan, Collection Economie et Innovation.
 45. Vesper, K.H. (1990). New venture strategies (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- -gospodarczych. Przedsiębiorczość -Edukacja, 9, 249-251.
 46. Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11-26.
 47. Waghid, Z. i Oliver H. (2017). Cultivating social entrepreneurial capacities in students through film: Implication for Social Entrepreneurship Education. Educational Research for Social Change, 6(2), 76-100. otwiera się w nowej karcie
 48. White, H. (1992). Identity and control: A structural theory of social action. Princeton. NJ: Princeton University Press.
 49. Worsham, E.L. (2012). Reflections and Insights on Teaching Social Entrepreneurship: An Interview with Greg Dees. Academy of Management Learning & Education, 11(3), 442-452. otwiera się w nowej karcie
 50. Zahra, S.A., Gedajilovic, E., Neubaum, D.O. i Shulman, J.M. (2009). A typology of social entrepre- neurship: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24, 519-532. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi