Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta

Abstrakt

Wielkopowierzchniowe obiekty (handlowe, usługowe itp.) generują ruch o dużych natężeniach, które często przekraczają możliwości przepustowe przyległego układu ulicznego. Wpływają w ten sposób na znaczne pogorszenie się warunków ruchu w najbliższym otoczeniu obiektu i zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu systemu transportowego miasta. Wobec braku polskich doświadczeń konieczne jest badanie wpływu wybranych czynników demograficznych, ekonomicznych, przestrzennych, infrastrukturalnych, organizacyjnych na wielkość ruchu generowanego przez te obiekty. Na tej podstawie możliwe jest utworzenie narzędzi pozwalających na prognozowanie wielkości ruchu generowanego przez tego typu obiekty i wpływu tego ruchu na funkcjonowanie sieci transportowej miasta. Celem referatu jest przedstawienie wyników badań i analiz ruchu generowanego przez obiekty handlowe trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta oraz identyfikacja najistotniejszych czynników wpływających na wielkość generowanego ruchu. W referacie przedstawiono wstępne wyniki modelowania ruchu w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, jak również przykłady wykorzystania wyników badań i zbudowanych modeli do prognozowania wielkości ruchu generowanego przez tego typu obiekty.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 65 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne strony 179 - 191,
ISSN: 1231-9155
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Romanowska A., Jamroz K.: Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. -., nr. 2(98) (2012), s.179-191
Bibliografia: test
  1. International Council of Shopping Centers: www.icsc.org. otwiera się w nowej karcie
  2. Ledwo S., Wp yw wspó czesnych obiektów handlowych na struktur ródmie . Rozprawa Doktorska. Politechnika Gda ska. Gda sk, 2008.
  3. Czapiewska A., Analiza funkcjonowania wielkopowierzchniowych obiek- tów handlowych. Praca dyplomowa in ynierska. Politechnika Gda ska. Gda sk, 2010.
  4. Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni: www.gdynia.pl. otwiera się w nowej karcie
  5. Urban Land Institute. Parking requirements for shopping centers. Sum- mary recommendations and research study report. Washington, 2003. otwiera się w nowej karcie
  6. Tracz M., Gaca S., Wp yw supermarketów na funkcjonowanie przyleg ej sieci ulic. Transport Miejski 1-2/2001. Warszawa, 2001.
  7. Institute of Transportation Engineers. Trip Generation, 8th Edition. Washington, 2008. otwiera się w nowej karcie
  8. Albricht S., Górnikiewicz M., Ciepiela P., Problemy parkingowe i komu- nikacyjne w rejonach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Transport Miejski. 10/2000. Warszawa, 2000.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 132 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi