Specialization and inequality along the development path: an interindustry analysis. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specialization and inequality along the development path: an interindustry analysis.

Abstrakt

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest przeprowadzenie empirycznej analizy procesów zwišzanych ze zmianami w strukturze specjalizacyjnej państw w procesie rozwoju ekonpmicznego oraz zwišzanych z nimi efektami dystrybucyjnymi dotyczšcymi rozkładu płac i dochodu. Rozprawa składa się z czterech częœci: I. Employment and export specialization patterns versus GDP per capita performance - unifying approach; II.Determinants of export specialization along the development path; III. Specialization - wage inequality nexus: an interindustry analysis; IV. Specialization and inequality in transition - Central and East European Countries' experience. Analiza jest w całoœci przeprowadzona na podstawie żródłowych danych statystycznych i jest oparta o autorskie wyliczenia wskaŸników specjalizacji (eksportu i zatrudnienia) oraz dypersji (płac i dochodów). W pracy zostały w nowatorski sposób zastosowane nieparametryczne oraz pół-parametryczne metody estymacji.Główne wnioski dotyczš zmian w strukturze ekonomicznej państw zachodzšcych w procesie rozwoju ekonomicznego - wraz ze wzrostem œredniego PKB per capita obserwowalna jest tendencja zwiększania dywersyfikacji eksportu i zatrudnienia, co jest korzystne z punktu widzenia czynników zwišzanych z ryzykiem. Dodatkowymi ważnymi czynnikami determinujšcymi stopień dywersyfikacji jest wielkoœć krajów oraz ich odległoœć od głównych rynków œwiatowych. Jednoczeœnie, zmiany w strukturze sektorowej gospodarek majš silne skutki dystrybucyjne (wzrost dyspercji œrednich płac między sektorami o różnej intensywnoœci wykorzystania kapitału ludzkiego i technologii).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi