Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych stabilizowanych za pomocą innowacyjnej metody trzcinowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych stabilizowanych za pomocą innowacyjnej metody trzcinowej

Abstrakt

W ostatnich latach pojawiło się wiele procedur analitycznych dotyczących zarówno pojedynczych ekstrakcji jaki i analizy sekwencyjnej. Chociaż metody te są powszechnie stosowane żadna z nich nie uzyskała pełnego uznania w środowisku naukowym. Wyniki otrzymane w wielu stosowanych procedurach są rzadko porównywane, ze względu na istotne różnice wynikające z zastosowanej metody ekstrakcji sekwencyjnej.Do określania specjacji metali ciężkich w osadach ściekowych w badaniach międzynarodowych jest stosowana metodyka zaproponowana przez The Community Bureau of Reference (BCR). Metoda BCR wyodrębnia cztery frakcje metali, określane jako: (1) jonowymienna i węglanowa, (2) wodorotlenkowa (związana z tlenkami i wodorotlenkami żelaza i manganu), (3) organiczna, (4) rezydualna (pozostałościowa). Podział na frakcję w tej metodzie niemal pokrywa się z podziałem przyjętym w metodzie Tessiera. Różnica w tej ostatniej odnosi się do podziału frakcji (1) na dwie oddzielne: jonowymienną oraz węglanową.Celem pracy była ocena mobilności połączeń metali ciężkich w osadach ściekowych stabilizowanych za pomocą innowacyjnej technologii wykorzystującej baseny trzcinowe. Baseny te znajdowały się w Helsinge w Danii. Analizowano osady biologiczne pochodzące z lokalnej oczyszczalni obsługującej 40 000 mieszkańców. Specjację metali ciężkich określono według zmodyfikowanej metody BCR zalecanej przez Boszke (1995).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarka odpadami komunalnymi strony 261 - 269
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H., Teszner R.: Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych stabilizowanych za pomocą innowacyjnej metody trzcinowej// Gospodarka odpadami komunalnymi/ ed. pod red. K. Szymańskiego. - Komitet Chemi Analitycznej PAN. Koszalin: Komit. Chem. Analit. PAN, 2010, s.261-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi