Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Abstrakt

Przedstawiono obszerną, syntetyczną charakterystykę systemu elektroenergety-cznego jako obiektu sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej,sformułowano założenia i koncepcję racjonalnej struktury tego sterowania.Wyspecyfikowano i omówiono techniczne środki realizacji przyjętej koncepcjioraz konieczne przedsięwzięcia organizacyjne. Przyjęto i uzasadniono tezę opotrzebie kwalifikowania uczestnictwa w sterowaniu, o którym mowa, do kate-gorii usług systemowych. Przedłożono i uzasadniono propozycję zasad rozli-czeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w sterowaniu za udział w procesie.Omówiono problem w kategoriach rynku usług systemowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Problemy systemów elektroenergetycznych strony 367 - 407
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi