Studenci, doktoranci, stażyści z Białorusi na polskich uczelniach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studenci, doktoranci, stażyści z Białorusi na polskich uczelniach

Abstrakt

Studenci i doktoranci oraz stażyści z Białorusi należą od początku lat 90. XX wieku do najliczniejszych grup cudzoziemców podejmujących kształce- nie z Polsce. Polityka przyjmowania ich na studia, staże habilitacyjne, arty- styczne, specjalistyczne szkolenia i staże podyplomowe składała się z kilku etapów: od akceptacji przez szkołę, wjazdu na teren państwa, legalizacji pobytu oraz pozostawania po studiach w Polsce. Studenci, doktoranci oraz stażyści podejmując kształcenie mogli korzystać z oferty stypendialnej lub własnych środków. Celem pracy jest ukazanie podstaw prawnych umożli- wiających obywatelom Białorusi kształcenie w Polsce, analiza ich liczebno- ści, trybu podejmowania studiów, odbywania staży naukowych oraz zasad systemu stypendialnego. Hipoteza badawcza pracy brzmi: Oferta stypen- dialna przyczyniła się do wzrostu liczby studentów, doktorantów i stażystów z Białorusi podejmujących kształcenie w Polsce. Celem weryfi kacji hipotezy autorka postawiła pytania badawcze: 1) Na podstawie których aktów prawnych studenci, doktoranci i stażyści z Białorusi przyjeżdżali do polskich uczelni? 2) Które uczelnie i jakie kierunki najczęściej wybierali? 3) Z jakich stypendiów mogli skorzystać? 4) Jaki procent studentów, stażystów i doktorantów korzystał z oferty stypendialnej? 5) Czy liczba stypendiów przyczyniła się do wzrostu studentów, doktorantów i stażystów podejmujących kształcenie na polskich uczelniach? Praca powstała w oparciu o dane Biura Uznawalności Dyplomów i Wymiany Międzynarodowej, Głównego Urzędu Statystycznego, akty prawne i literaturę przedmiotu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Polska i Białoruś we współczesnej Europie strony 303 - 316
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gomółka K.: Studenci, doktoranci, stażyści z Białorusi na polskich uczelniach// W : Polska i Białoruś we współczesnej Europie/ ed. J. Tymanowski, A. Daniluk, J. Bryll Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 2015, s.303-316
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi