Sustainble Court (Sąd przyszłości) a budowa kapitału społecznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sustainble Court (Sąd przyszłości) a budowa kapitału społecznego

Abstrakt

Wzrost zaufania do wymiaru sprawiedliwości może wpłynąć pozytywnie na relacje z interesariuszami zewnętrznymi. Budowa sądu przyszłości – sądu odpowiedzialnego (Responsibility Court) rozwijającego komunikację ze wszystkimi interesariuszami może nastąpić poprzez doskonalenie komunikacji zewnętrznej. Komunikacja jest jednym z kluczowych obszarów zarządzania wiedzą. Komunikacja rozumiana szeroko obejmuje oprócz komunikacji zewnętrznej, stanowiącej doskonale źródło wiedzy o funkcjonowaniu sądu:  komunikację wewnętrzną (m. in. z takimi interesariuszami, jak pracownicy),  komunikację, która nie sprowadza się jedynie do wymiany informacji, ale ma na celu przekazywanie wiedzy – w tym uczenie się organizacji,  komunikację międzyludzką, ale również komunikację na styku system informacyjny (w tym przede wszystkim IT) – człowiek. W niniejszym rozdziale zaprezentowano także „dobre praktyki mające na celu budowę sądu przyszłości – sądu odpowiedzialnego (Responsibility Court). Rozdział odpowiada na trzy podstawowe pytania: (1) po co, dlaczego?, (2) na jakiej zasadzie? oraz jak? prowadzić działania mające na celu wzrost wartości społecznej (pozytywnej zmiany społecznej) organizacji wymiaru sprawiedliwości dostosowanej do potrzeb jej interesariuszy. Pytanie pierwsze należy do porządku aksjologicznego, normatywnego. Drugie pytanie przynależy do systemowego, instytucjonalnego. Pytanie trzecie dotyczy instrumentalnego, operacyjnego wymiaru działania. W rozdziale wykorzystano następujące metody badawcze: 1. Studia literaturowe 2. Case study.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności strony 66 - 77
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Morawska S., Banasik P.: Sustainble Court (Sąd przyszłości) a budowa kapitału społecznego // Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności/ ed. Magdalena Olczyk Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2015, s.66-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi