Synteza, struktura chemiczna i właściwości termoplastycznych bio-poli(etero-uretanów) syntezowanych z surowców pochodzenia roślinnego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza, struktura chemiczna i właściwości termoplastycznych bio-poli(etero-uretanów) syntezowanych z surowców pochodzenia roślinnego.

Abstrakt

Przeprowadzone studia literaturowe, zaprezentowane w części teoretycznej dysertacji, umożliwiły wskazanie głównego kierunku badawczego w ramach studiów doktoranckich. Zaplanowane badania miały na celu opracowanie syntezy oraz zbadanie struktury chemicznej i właściwości nowych termoplastycznych bio-poli(etero-uretanów) (TPUs) otrzymywanych z zastosowaniem monomerów pochodzenia roślinnego. Zrealizowane badania zostały podzielone na trzy główne etapy. Pierwszy z nich polegał na syntezie TPUs z zastosowaniem jednego monomeru pochodzenia roślinnego, którym był bio-glikol. W kolejnym etapie do struktury TPUs wprowadzono bio-poliol. Ostatni etap polegał na modyfikacji triizocyjanianu, w celu otrzymania monomeru dwufunkcyjnego, który lepiej nadawał się do syntezy TPUs. W pracy wykonano także syntezy TPUs z monomerów petrochemicznych w celu otrzymania próbek referencyjnych. Wszystkie TPUs były otrzymywane metodą dwu-etapową. W badaniach otrzymanych materiałów wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera, magnetyczny rezonans jądrowy, skaningową kalorymetrię różnicową, dyfrakcję rentgenowską, analizę termiczną dynamicznych właściwości mechanicznych, analizę termograwimetryczną oraz pomiar właściwości wytrzymałościowych w warunkach statycznych. Zbadano przetwarzalność TPUs poprzez pomiary wskaźnika szybkości płynięcia. W rezultacie przeprowadzonych badań wykazano, że możliwe jest TPUs z wykorzystaniem monomerów pochodzenia roślinnego o właściwościach porównywalnych, a nawet lepszych do TPUs syntezowanych w 100% z pochodnych ropy naftowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 446 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi