Technologie informacyjne i komunikacyjne w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologie informacyjne i komunikacyjne w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju

Abstrakt

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (icts - information and communication technologies) to jeden z najważniejszych elementów, który stanowi o stanie krajowej - jak i światowej - gospodarki. w literaturze można spotkać się z pew-ną dychotomią pojęciową icts. z jednej strony icts są traktowane jako sektor gospodarki, który dostarcza dóbr i usług it, przyczyniając się do wzrostu go-spodarczego i zmieniając strukturę produktu krajowego, zaś z drugiej strony - icts są traktowane jako narzędzie służące realizacji poszczególnych założeń polityki społecz-no-ekonomicznej. dlatego też autorki chcąc ocenić rolę nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce polskiej dokonały ocena stopnia rozwoju sektora produkcji icts, jak również oceny stopnia wdrożenia i zastosowania icts w porównaniu do krajów ościennych. analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych dla lat 1998-2009. wyniki analizy nie są zadawalające. na tle wyselekcjonowanych krajów transformujących się, pod względem wdrożenia icts w życie społeczne i ekonomiczne, polska osiąga wyniki relatywnie najsłabsze w badanej grupie. ponadto w okresie 1998-2009, pozycja polski nie uległa zmianie, wręcz przeciwnie - uległa pogorszeniu. również udział polski sektora produkcji icts w generowaniu wzrostu wartości dodanej, zatrudnienia czy wymiany międzynarodowej jest znacznie później wartości dla średniej unijnej i poniżej wyników osiągniętych przez wybrane kraje transformujące się.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw strony 247 - 259
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Olczyk M., Lechman E.: Technologie informacyjne i komunikacyjne w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju// Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw/ ed. red. P. Antonowicz. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s.247-259
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi