The competitive advantage of Pomorskie Voivodeship in strategic documents based on the Regional Innovation Strategy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The competitive advantage of Pomorskie Voivodeship in strategic documents based on the Regional Innovation Strategy

Abstrakt

The article presents and discusses the main assumptions and courses of action contained in the innovation strategy for Pomorskie voivodeship with respect to building the competitive advantage The considerations are preceded by analyses concerning the interpretation and meaning of the following concepts in contemporary economy (with special emphasis on their regional context): competitiveness, competitive advantage and innovation, as well as the position and role of regional innovation strategies, which constitute one of the crucial instruments of innovation creation, in the increased use and development of R&D potential and in improving the voivodeship's competitiveness. A short profile of Pomorskie voivodeship provides the background for the considerations. Artykuł przedstawia i omawia główne założenia i kierunki działań zawarte w strategii innowacji dla województwa pomorskiego z punktu widzenia budowy przewagi konkurencyjnej. Rozważania poprzedzono analizami na temat interpretacji i znaczenia we współczesnej gospodarce następujących pojęć (ze szczególnym uwzględnieniem ich regionalnego kontekstu): konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, innowacje, a także miejsca i roli regionalnych strategii innowacji, stanowiących jeden z ważniejszych instrumentów kreowania innowacji, we wzroście wykorzystania i rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego oraz podniesienia konkurencyjności województwa. Tłem rozważań jest przedstawiona w skrócie charakterystyka województwa pomorskiego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Strategies and Promotion of Innovation in Regional Policies around the Mare Balticum strony 336 - 350
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: The competitive advantage of Pomorskie Voivodeship in strategic documents based on the Regional Innovation Strategy// Strategies and Promotion of Innovation in Regional Policies around the Mare Balticum/ ed. ed. M. Hogeforster. Hamburg: Baltic Sea Academy, 2012, s.336-350
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi