The production and properties of the secondary metabolites in selected car-nivorous plants = Produkcja i właściwości metabolitów wtórnych wybranych roślin owadożernych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The production and properties of the secondary metabolites in selected car-nivorous plants = Produkcja i właściwości metabolitów wtórnych wybranych roślin owadożernych

Abstrakt

Pięć gatunków roślin owadożernych (Drosera aliciae, D. capensis, D. ramenta-cea, D. rotundifolia oraz Sarracenia psittacina ) zostało zbadanych pod ką-tem produkcji i właściwości metabolitów wtórnych między innymi flawonoidów inaftochinonów. W tym celu rośliny poddano elicytacji in vitro przy użyciuelicytorów abiotycznych - TYTANIT, kwas jasmonowy, BION oraz biotycznych -chityna i Enterobacter sakazaki. Badane związki ekstrahowano z tkanek rośli-nnych metanolem i chloroformem z wykorzystaniem techniki przyspieszonej eks-trakcji rozpuszczalnikowej (ASE) oraz aparatu Soxhleta. Zawartość metaboli-tów wtórnych w ekstraktach analizowano metodą chromatografii cienkowarstwo-wej (TLC), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz spektrofoto-metrycznie z zastosowaniem metody Christa-Mllera-oznaczania zawartości fla-wonoidów. Oceniono także właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze eks-traktów na dwóch roślinach (Agrobacterium rhizogenes (A4), Erwinia carotovo-ra subsp. atroseptica (SCRI 1043)) i ludzkim patogenie (Streptococcus pneu-monice) poprzez wykonanie testów dyfuzyjno-krążkowych i seryjnych rozcień-czeń.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dziabas A., Królicka A., KARTANOWICZ R., Kamiński M. A., Łojkowska E.: The production and properties of the secondary metabolites in selected car-nivorous plants = Produkcja i właściwości metabolitów wtórnych wybranych roślin owadożernych// / : , 2003,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi