Theoretical study of the structure, energetics and vibrational frequencies of water-acetone and water-2-butanone complexes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical study of the structure, energetics and vibrational frequencies of water-acetone and water-2-butanone complexes

Abstrakt

Kompleksy acetonu i 2-butanonu z 0-2 cząsteczkami wody połączonymi wiązaniem wodorowym z tlenem karbonylowym zbadano z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT) na poziomie B3LYP/6-311++G(d,p). Obliczenia w fazie gazowej uzupełniono o optymalizacje w otoczeniu rozpuszczalnika, symulowanego za pomocą modelu polaryzowalnego kontinuum (PCM). Częstości drgań oscylacyjnych otrzymane na podstawie zależności empirycznej sa zgodne z eksperymentalnymi widmami HDO w roztworach wodnych badanych ketonów. Dokładne wartości entalpii i entalpii swobodnych kompleksowania obliczono dla różnych poziomów teorii, aż do podejścia Coupled Cluster (CC). Obliczono też i porównano z eksperymentem wartości entalpii swobodnych hydratacji badanych związków.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS nr 480, strony 178 - 184,
ISSN: 0009-2614
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Śmiechowski M.: Theoretical study of the structure, energetics and vibrational frequencies of water-acetone and water-2-butanone complexes// CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -Vol. 480, nr. iss. 4-6 (2009), s.178-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi