UWARUNKOWANIA I SKUTKI ŻYWIOŁOWEJ SUBURBANIZACJI W POLSCE. CZY OPANOWANIE JEJ JEST MOŻLIWE? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

UWARUNKOWANIA I SKUTKI ŻYWIOŁOWEJ SUBURBANIZACJI W POLSCE. CZY OPANOWANIE JEJ JEST MOŻLIWE?

Abstrakt

Artykuł dotyczy procesu żywiołowej suburbanizcji (urban sprawl) w Polsce. Jego celami są: (1) analiza powiązań między negatywnymi skutkami tego procesu, (2) prezentacja negatywnych skutków dla transportu i zużycia energii oraz ładu przestrzennego, (3) analiza sposobów przeciwdziałania negatywnym procesom, w tym uwarunkowań (w szczególności ograniczeń) stosowania tych sposobów i ich skuteczności. Jako metody zastosowano: obserwację, analizę literatury i analizę logiczną. Siły napędowe zmierzają w kierunku dalszej suburbanizacji, której zatrzymanie uznano za niemożliwe. Ukierunkowanie procesów w kierunku uwzględniania w większym stopniu ładu przestrzennego jest bardzo trudne. Istnieją do tego odpowiednie rozwiązania, w tym prawne, ale istnieją też bariery w ich stosowaniu, takie jak: brak świadomości i motywacji władz lokalnych oraz warunki polityczne, które zniechęcają do bardziej restrykcyjnych regulacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 40 - 50,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: UWARUNKOWANIA I SKUTKI ŻYWIOŁOWEJ SUBURBANIZACJI W POLSCE. CZY OPANOWANIE JEJ JEST MOŻLIWE?// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., iss. 187 (2018), s.40-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi