Variability of physico-chemical parameters in precipitation in Poland (1996-1999) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Variability of physico-chemical parameters in precipitation in Poland (1996-1999)

Abstrakt

W publikacji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w latach 1996-1999, dotyczących analizy próbek osadów atmosferycznych zebranych w trzech miejscach pobierania próbek. Zostały one porównane z wynikami otrzymanymi w pięciu innych miejscach na terenie Polski, rozmieszczonych zarówno na terenach objętych ochroną, takich jak parki narodowe, jak również narażonych na silny wpływ zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji miejskich i z terenów poza granicami kraju. Wykresy otrzymane na podstawie analiz opadów atmosferycznych (deszcz) różniły się znacząco w porównaniu z wykonanymi na bazie danych pochodzących ze stacji odniesienia - kwasowość opadów atmosferycznych wydawała się istotna (średnia roczna wartość pH poniżej 4,6). Wartość przewodnictwa elektrycznego próbek osadów atmosferycznych zebranych na terenach objętych ochroną przekraczała 50µS/cm, co wskazywało na ich zanieczyszczenie. Miesięczne modelowanie wartości pH oraz przewodnictwa zostało przedstawione zarówno dla próbek opadu otwartego, jak i wód spływnych z drzew, przy czym stwierdzono zmienność tych wartości. Oznaczono zawartość jonów wchodzących w skład próbek osadów atmosferycznych a stężenie jonów siarczanowych zmniejszało się wraz z upływem czasu. W pracy przedstawiono również wartości stężeń wybranych anionów i kationów oraz współczynniki zmienności parametrów charakterystycznych dla próbek wód spływnych z koron z drzew.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EKOLOGIA-BRATISLAVA nr 26, strony 38 - 51,
ISSN: 1335-342X
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namieśnik J., Siepak J.: Variability of physico-chemical parameters in precipitation in Poland (1996-1999)// EKOLOGIA-BRATISLAVA. -Vol. 26., nr. nr 1 (2007), s.38-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi