Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu wspomagania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przez Autora przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru wspomagania finansowego zostały następnie poddane porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru wspomagania finansowego dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 384 - 395,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Figura P.: Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. 116 (2015), s.384-395
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 114 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi