Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe - zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe - zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?

Abstrakt

W artykule zaprezentowano dane na temat funkcjonowania dużych centrów handlowych w miastach, uzyskane z polskich i obcojęzycznych źródeł literatury oraz badań realizowanych w Polsce i za granicą. Przedstawione zagadnienia pozwalają na zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat zachowań klientów oraz poznanie uwarunkowań określania oferty parkingowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Przedstawiono także charakterystyki ruchu generowanego przez tego typu obiekty i opisano potencjalny wpływ tego ruchu na przyległy układ komunikacyjny.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 262 razy

Licencja

Copyright (Transport Miejski i Regionalny 2015)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 4 - 13,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Romanowska A., Jamroz K.: Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe - zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 2 (2015), s.4-13
Bibliografia: test
 1. Stienstra S., Parkingi dla obszarów handlowych, w: Polityka par- kingowa w miastach, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowa- rzysze nia Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddział w Kra kowie, 1998.
 2. Stienstra S., Parkingi a handel detaliczny, w: Polityka parkingowa w miastach, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddział w Krakowie, 1996.
 3. Tracz M., Gaca S., Wpływ supermarketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic, "Transport Miejski", 2001, nr 1 i 2.
 4. Dybicz T., Warunki ruchu w rejonie dużych obiektów handlowych, "Transport Miejski", 2000, nr 10.
 5. Dybicz T., Modelowanie ruchu generowanego przez centra usługo- wo-handlowe, XLVII Konferencja Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, 2001.
 6. Szarata A., Modelowanie liczby pojazdów generowanych przez duże centra handlowe, Prace naukowe Politechniki Krakowskiej, 2013.
 7. Albricht S., Górnikiewicz M., Ciepiela P., Problemy parkingowe i komunikacyjne w rejonach wielkopowierzchniowych obiektów han- dlowych, "Transport Miejski", 2000, nr 10.
 8. Romanowska A., Jamroz K., Ruchotwórczość wielkopowierzchnio- wych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta, w: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Zeszyty naukowo- techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, 2012.
 9. Czapiewska A., Analiza funkcjonowania wielkopowierzchnio- wych obiektów handlowych, Praca dyplomowa, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, 2010.
 10. Ibrahim M., McGoldrick P., Shopping choices with public trans- port options: an agenda for the 21st century, Ashgate Publishing, Ltd, 2003. otwiera się w nowej karcie
 11. O'Cinneide D., Grealy R., Vehicle trip generation from retail, office and residential developments, 2008.
 12. ITE: Parking Generation, 3rd Edition, Institute of Trans- portation Engineers. otwiera się w nowej karcie
 13. ITE: Trip Generation, 8th Edition, Institute of Transportation Engineers. otwiera się w nowej karcie
 14. Colorado/Wyoming Section Technical Committee, Trip Generation for Mixed-Use Developments, ITE Journal, 1987.
 15. Waerden P., Borgers A., Timmermans H., The impact of par- king situation in shopping centres on store choice behaviour, 1998.
 16. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze- strzennego Gdańska, Gdańsk, 2007. otwiera się w nowej karcie
 17. Jamroz K., Birr K., Jamroz J. i in., Analiza i prognozy ruchu dla układu drogowego obsługującego "Galerię Bałtycką" w Gdańsku, Biuro TRAFIK, Gdańsk, 2014.
 18. Jamroz K., Ryś A. i in., Analiza i koncepcja obsługi transportowej planowanego centrum handlowego "Auchan" w Gdyni przy ul. Morskiej, Biuro TRAFIK, Gdańsk, 2009.
 19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu prze- strzennym (Dz. U. z 1999 roku Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) [1995.01.01-2003.07.11 art.88 upzp wejście w życie - utrata mocy]. otwiera się w nowej karcie
 20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) [2003.07.11]. otwiera się w nowej karcie
 21. Ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. z 2007 roku Nr 127, poz. 880) [2007.09.18 -2008.07.11]. otwiera się w nowej karcie
 22. Jamroz K., Gaca S. Mackun T. i in., Ochrona pieszych. Podręcznik da organizatorów ruchu pieszego, Sekretariat KRBRD, Warszawa 2014.
 23. Kelen C., Jenei G., Krasnyánszky Z., Pusztai Á., Impact of land use transformation on trip generation in Budapest, Association for European Transport and Contributors, 2011.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 130 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi