Właściwości mechaniczne oraz przewodnictwo stałych elektrolitów poliuretanowych w zależności od metody ich otrzymywania i zawartości LiClO4 jako domieszki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości mechaniczne oraz przewodnictwo stałych elektrolitów poliuretanowych w zależności od metody ich otrzymywania i zawartości LiClO4 jako domieszki

Abstrakt

Elastomery poliuretanowe, stanowiące polimerowa matrycę badanych układówsyntetyzowano w dwu różnych wariantach z wykorzystaniem jako surowców 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI), oligo(oksytetrametyleno)diolu (PTMG) i 1,4-butanodiolu(BDO). Otrzymane stałe elektrolity poliuretanowe scharakteryzowano metodą spektroskopiiFTIR-ATR oraz zbadano ich stayczne i dynamiczne właściwości mechaniczne i gęstość. Przewodnictwo jonowe wyznaczono za pomocą spektroskopii impedancyjnej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polimery nr 56, strony 578 - 584,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Leszkowski K., Strankowski M., Miszczyk A., Haponiuk J.: Właściwości mechaniczne oraz przewodnictwo stałych elektrolitów poliuretanowych w zależności od metody ich otrzymywania i zawartości LiClO4 jako domieszki// Polimery. -Vol. 56., nr. nr 7-8 (2011), s.578-584
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi