WPŁYW DYSFUNKCJI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ FIRMY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW DYSFUNKCJI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ FIRMY

Abstrakt

W artykule zostanie przedstawiony przypadek wpływu dysfunkcji zarządzania wie- dzą na konkurencyjność polskiej firmy działającej na rynkach międzynarodowych. Opisane zostaną czynniki rozwoju oraz regresji organizacji wynikające ze sposobu jej zarządzania. Zostaną zdiagnozowane dysfunkcje zarządzania wiedzą oraz ich wpływ na udział w sprzeda- ży na wybranych rynkach zagranicznych omawianej firmy. W badaniu zostały wykorzystane metody mieszane – wywiady oraz analiza dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Patologia w organizacji wg W. Kieżuna określa się „względnie trwałą niesprawność”, która powoduje marnotrawstwo, w sensie ekonomicznym i (lub) moralnym przekraczające granice społecznej tolerancji” (Kieżun, 2012: 16). Natomiast dysfunkcje zarządzania to zja- wiska mające negatywny wpływ na określony system społeczny. Skutkiem długotrwałego oddziaływania dysfunkcji w organizacjach może być stan patologiczny. R. Stocki twierdzi, iż „patologią jest każda dysfunkcja w organizacji; taka, która nie pozwala na osiągniecie realistycznych, wyznaczonych dla danej organizacji i zgodnej z dobrem społecznym celów w zakładanym czasie i przy określonych środkach” (Stocki, 2005: 49).

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 89 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 91 - 112,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Dzienisz W.: WPŁYW DYSFUNKCJI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ FIRMY// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 3/22 (2017), s.91-112
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.19253/reme.2017.03.007
Bibliografia: test
 1. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce / Research on enterprise in modern economy poszczególnych pracowników i zespoły. W perspektywie całej organizacji problemy pozostają więc aktualne i nierozwiązane systemowo. otwiera się w nowej karcie
 2. Rys. 6. Wpływ dysfunkcji zarządzania wiedzą na funkcjonowanie firmy Źródło: opracowanie własne Reasumując można więc stwierdzić, że wszystkie wewnętrzne uwarunkowa- nia oparte o brak ZW, brak nauki na własnych błędach, niespełnianie deklaracji, brak wewnętrznych regulacji czy wsłuchiwania się w głosy posiadanego kapitału intelektualnego wskazują na to, iż dysfunkcje ZW mają znaczący wpływ na funkcjo- nowanie przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak też międzynarodowym.
 3. Becker H.S. (2013). Warsztat pisarski badacza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Cameron E., Green M. (2015). Making sense of Change Management, 4 th ed. Kogan- Page.
 5. Creswell J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwerystetu Jagielońskiego.
 6. Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Drucker P.F. (1999). The post-Capitalist Society. New York: Harper Collins Publishers, wyd. pol.: Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Fazlagić J. (2014). Innowacyjne zarządzanie wiedzą. Warszawa: Difin.
 9. Fazlagić J. (2006). Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie. Gniezno: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM.
 10. Griffin R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Na- ukowe PWN.
 11. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. (2013). Strategie zarządzania wiedzą. Warsza- wa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. otwiera się w nowej karcie
 12. Hutchinson V., Quintas P. (2008). Do SMEs do knowledge management?: Or simply ma- nage what they know?, "International Small Business Journal" 2008, t. 26, nr 2. otwiera się w nowej karcie
 13. Ignatowski G., Sułkowski Ł., Dobrowolski Z. (red. nauk.) (2015). Oblicza patologii za- wodowych i społecznych. Warszawa: Difin.
 14. Jarczewska-Romaniuk A. (2004). Przedsiębiorstwa międzynarodowe. Bydgoszcz-War- szawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 15. Jashapara A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006). Kapitał intelektualny. Spojrzenie z per- spektywy interesariuszy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Kaplan R., Norton D. (2004, przekład 2011), Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 18. Kieżun W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: POLTEXT.
 19. Kotarba W. (2001). Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Warszawa: In- stytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.
 20. Koźmiński A., Jemielniak D., Latusek-Jutrczak D. (2014). Zasady zarządzania. Warsza- wa: Wolters Kluwer.
 21. Lewicka D. (2010). Nieprawidłowości i dysfunkcje w organizacji. Rezultaty badań em- pirycznych [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 3, red. Z. Janowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. otwiera się w nowej karcie
 22. Mierzejewska B. (2004). Zarządzanie wiedzą unplugged. E-mentor. nr 3(5)/2004. http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/5/id/59 (20/12/2016)
 23. Morgan G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o.
 24. Nonaka I., Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: POLTEXT, Polska Fundacja Promocji Kadr.
 25. Stocki R. (2005). Patologie organizacyjne -diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 26. Perechuda K. (red. nauk.) (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Penc J. (2011). Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 28. Pfeffer J., Sutton R.I. (2002). Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zaso- bów wiedzy w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 29. Pietruszka-Ortyl A. (2016). Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspekty- wie Polski. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 46 (2/2016). http://repo- zytorium.ur.edu.pl/handle/item/1716 (20/12/2016) otwiera się w nowej karcie
 30. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. otwiera się w nowej karcie
 31. Prystupa-Rządca K. (2013). Strategie zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global. E-mentor nr 5 (52) / 2013. otwiera się w nowej karcie
 32. Przytuła S. (2016). Bariery i dysfunkcje w transferze wiedzy pomiędzy centralą korpo- racji a filią zagraniczną. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. http://www.dbc.wroc.pl/Content/34153/Przytula_Bariery_i_Dysfunkcje_w_Transferze_ Wiedzy_Pomiedzy_2016.pdf (10/01/2017) otwiera się w nowej karcie
 33. Senge P.M. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się -wyda- nie VI rozszerzone. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 34. Tabaszewska E. (2008e). O potrzebie opracowania metodyki implementacji systemu za- rządzania wiedzą. Wrocław: [w:] Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 34.
 35. Quinn J.B., Anderson P., Finkeltein S. (1996 przedruk 2006). Zarządzanie potencjałem intelektualnym -co zrobić by wykrzesać jak najwięcej z najlepszych ludzi?. HBSP, Gli- wice: Helion.
 36. Centrum Analiz Branżowych (2016). Raport: Rynek okien w Polsce 2015. Prognoza 2016-2017. Warszawa.
 37. IMPACT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT'S DYSFUNCTIONS ON THE COMPANY'S INTERNATIONAL BUSINESS otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi