Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu

Abstrakt

Celem pracy było określenie wpływu fermentacji odpadów wykorzystywanych w biogazowniach rolniczych na wielkość produkcji biogazu oraz stężenie azotu w odciekach z odwadniania masy pofermentacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na frakcje azotu organicznego. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje substratów: gnojowicę bydlęcą oraz kiszonkę kukurydzy. Wykazano, że substraty te przyczyniły się do wzrostu produkcji biogazu i zawartości metanu. W trakcie badań nie zaobserwowano zahamowania procesu fermentacji. We frakcji ciekłej pofermentu niezależnie od składu substratu, dominującą formą azotu był azot amonowy (od 60% do 90% azotu ogólnego). W odniesieniu do frakcji azotu organicznego stwierdzono, że dla odcieków zdecydowanie dominowała frakcja koloidalna (CON), która dla wszystkich testów odnotowała znaczący wzrostu w stosunku do wartości początkowych. Dla testu kofermentacji wykazano wzrost stężenia biogazu i metanu, jednak dozowanie gnojowicy bydlęcej oraz kiszonki kukurydzy przyczynił się do przyrostu stężeń frakcji azotu organicznego w stosunku do stężeń w teście kontrolnym (samego inokulum), co może wiązać się ze wzrostem kosztów jego usuwania w części biologicznej oczyszczalni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 22 - 28,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Wilińska-Lisowska A., Czerwionka K.: Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu// Gaz, Woda i Technika Sanitarna -,iss. 7-8/2021 (2021), s.22-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi