Wpływ mieszania wody podziemnej z różnych pięter wodonośnych na jej stabilność chemiczną i biologiczną w sieci wodociągowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mieszania wody podziemnej z różnych pięter wodonośnych na jej stabilność chemiczną i biologiczną w sieci wodociągowej

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem mieszania wód pochodzących z dwóch różnych pięter wodonośnych (wód czwartorzędowych, uzdatnionych oraz wód kredowych, nieuzdatnionych) na ich fizykochemiczną i biologiczną stabilność. Oznaczenie ogólnej liczby bakterii żywych i martwych w próbkach wody wykonano w preparatach mikroskopowych wybarwionych fluorochromem DAPI. Badania fizykochemicznej stabilności wody na podstawie potencjalnej zdolności wytrącania z niej osadów prowadzono w warunkach przepływowych, mierząc absorbancję, w zakresie widzialnym oraz w ultrafiolecie (UV), światła przechodzącego przez odkładające się osady. Ustalono, że mieszanie wody kredowej nieuzdatnionej z uzdatnioną wodą czwartorzędową, pomimo utrzymania parametrów jakościowych zgodnych z wymaganiami dla wód do spożycia, może skutkować utratą stabilności fizyko-chemicznej i biologicznej wody i prowadzić do powstawania osadów oraz namnażania się mikroorganizmów w sieci wodociągowej. Wysoki wzrost liczby bakterii odnotowany w wodach mieszanych w temperaturze 10oC (3,35-krotny) oznacza, że niska temperatura wód podziemnych nie gwarantuje zachowania stabilności biologicznej wody w sieci wodociągowej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OCHRONA ŚRODOWISKA nr 33, strony 19 - 23,
ISSN: 1230-6169
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bray R., Sokołowska A., Jankowska K., Olańczuk-Neyman K.: Wpływ mieszania wody podziemnej z różnych pięter wodonośnych na jej stabilność chemiczną i biologiczną w sieci wodociągowej // Ochrona Srodowiska. -Vol. 33., nr. nr 3 (2011), s.19-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi