Wpływ temperatury na bilans węgla, wodoru oraz azotu w produktach pirolizy odpadowych zrębek brzozowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ temperatury na bilans węgla, wodoru oraz azotu w produktach pirolizy odpadowych zrębek brzozowych

Abstrakt

iroliza jest beztlenowym endotermicznym procesem rozkładu pod wpływem wysokiej temperatury. Proces ten stosuje się w celu otrzymania substancji chemicznych lub konwersji paliw. W wyniku beztlenowego rozkładu drewna otrzymuje się produkty zgrupowane w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym oraz gazowym [Kardaś i in., 2014]. Udziały poszczególnych produktów pirolizy mogą być modyfikowane poprzez zmianę parametrów prowadzenia procesu. Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury na udział poszczególnych frakcji produktów podczas pirolizy biomasy drzewnej. Udział poszczególnych frakcji produktów podczas pirolizy biomasy drzewnej zmieniał się wraz z temperaturą. Wyraźnie widoczna była tendencja do otrzymywania większej ilości frakcji ciekłej i mniejszej ilości karbonizatu wraz ze wzrostem temperatury. Zmieniał się także skład pierwiastkowy produktów pirolizy. Karbonizat otrzymywany w wyższych temperaturach charakteryzował się większą zawartością węgla oraz mniejszą zawartością wodoru. Wartość opałowa gazu pirolitycznego wzrastała wraz z temperaturą jego otrzymania, zwiększał się także udział wodoru oraz metanu w mieszaninie gazowej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 97 - 99,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kazimierski P., Kardaś d.: Wpływ temperatury na bilans węgla, wodoru oraz azotu w produktach pirolizy odpadowych zrębek brzozowych// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 3 (2016), s.97-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi