Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami

Abstrakt

W pierwszej czêoeci artyku³u omówiono rolê wiedzy w integracji projakooe- ciowego podejoecia do zarz¹dzania w oerodowisku akademickim, odnosz¹c siê do oryginalnego modelu rozwojowego proponowanego przez autora. W drugiej czêoeci opracowania przedstawiono ocenê, w jaki sposób systemy zarz¹dzania ja- kooeci¹ mog¹ przyczyniæ siê do poprawy zarz¹dzania uczelni¹. Ostatnia czêoeæ przedstawia modele doskona³ooeci jako najbardziej zaawansowane narzêdzie w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 13, strony 17 - 24,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grudowski P.: Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 13., nr. 2 (2015), s.17-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi