Wybrane aspekty wprowadzenia euro w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty wprowadzenia euro w Polsce

Abstrakt

Artkuł stanowi przegląd możliwych rozważań nad skutkami przystąoienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Na początku moje dywagacje dotyczą dokumentów określających cele uczestnictwa w Unii Europejskiej, takich jak Raport Wernera, Raport Delorsa oraz Traktat z Maastricht. Jednakże utworzenie wspólnego obszaru monetarnego wiąże się z utratą suwerenności w prowadzeniu polityki monetarnej. W dalszej cześci mojego artykułu przedstawię genezę braku stabilizacji w Unii Europejskiej oraz Polsce. Ukazanie obecnej sytuacji ekonomicznej Polski służy przeprowadzeniu symulacji oraz przedstawieniu możliwej prognozy. Na uwagę zasługuje również obecna sytuacja ekonomiczna przedstawiona w świetle kryteriów zbieżności. Prognozy dotyczące tego roku oraz roku 2011 wskazują, że najwięcej trudności przysparza ciągle gospodarce polskiej spełnienie kryterium długu publicznego oraz deficytu budżetowego. Dalsze moje rozważania będą dotyczyć kosztów, które może ponieść Polska w zwiazku z przejęciem przez Europejski Bank Centralny polityki pieniężnej. Postaram się ukazać, jak wyjątkowo niebezpieczny dla polskiej gospodarki może okazać się wstrząs asymetryczny. W celu określenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia ocenia się stopień synchronizacji cykli koniunktury. Chciałabym rownież pokazać, że zjawisko konwergencji cen polega na ich ujednoliceniu, a nie, jak się powszechnie uważa, na ich wyrównaniu. Artykuł wieńczy krótkie podsumowanie, oceniające możliwe koszty powstałe w wyniku przystąoienia Polski do strefy euro.

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stare problemy widziane oczami młodych ekonomistów strony 100 - 107
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bielenia M.: Wybrane aspekty wprowadzenia euro w Polsce// Stare problemy widziane oczami młodych ekonomistów/ ed. eds. Tomasz Bleks, Marta Gronkiewicz. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s.100-107
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi