Wydatki związane z organizacją EURO 2004 i źródła ich finansowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydatki związane z organizacją EURO 2004 i źródła ich finansowania

Abstrakt

W kontekście organizacji turnieju finałowego przez Polskę i Ukrainę szczególnie interesująca wydaje się analiza przypadku EURO 2004 i próba przeniesienia portugalskich doświadczeń na grunt Polski. Pod wieloma względami obecna sytuacja naszego kraju przypomina to, co było udziałem tego niewielkiego państwa z Półwyspu Iberyjskiego w okresie przygotowawczym przed Mistrzostwami Europy.W niniejszym opracowaniu największe znaczenie przypisuje się zagadnieniom ekonomicznym. Spośród dziewięciu rozdziałów, sześć poświęconych zostało tej tematyce. W rozdziale pierwszym przybliżono stan i zapotrzebowanie infrastrukturalne w Portugalii przed Mistrzostwami oraz oczekiwane korzyści i przewidywane zagrożenia wiążące się z przygotowaniem tak dużej imprezy. Rozdziały drugi i trzeci poświęcone zostały ekonomicznym skutkom EURO 2004. W rozdziale czwartym podjęto problematykę finansowania turnieju w Portugalii. Natomiast rozdziały szósty i siódmy obejmują analizę ekonomiczną i finansową przygotowania Mistrzostw Europy w regionie Minho-Lima. Dużym atutem jest jednak interdyscyplinarność monografii. Rozdziały piąty i ósmy podejmują niezwykle interesującą problematykę wpływu organizacji EURO 2004 na środowisko naturalne. Przeprowadzone badania były podstawą do sformułowania wielu wniosków, które zostały zebrane w ostatniej, dziewiątej części opracowania. Zamierzeniem autorów było wskazanie szans i zagrożeń, jakie wiązać się mogą z przygotowaniem tak dużej imprezy w oparciu o portugalskie doświadczenia. Jednocześnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaki będzie ogólny bilans korzyści i kosztów w związku z współorganizowaniem tego sportowego wydarzenia dla Polski i regionu Pomorza.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii strony 65 - 89
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Wydatki związane z organizacją EURO 2004 i źródła ich finansowania// EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii/ ed. ed. Krystian Zawadzki Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2010, s.65-89
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi