Wykorzystanie wiązań niekowalencyjnych do otrzymywania jedno- i dwuskładnikowych struktur supramolekularnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie wiązań niekowalencyjnych do otrzymywania jedno- i dwuskładnikowych struktur supramolekularnych

Abstrakt

Przedstawiona rozprawa doktorska dotyczy badań nad wykorzystaniem oddziaływań międzycząsteczkowych do projektowania i syntezy uporządkowanych struktur krystalicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wiązań halogenowych i chalkogenowych jako stosunkowo nowych i bardzo atrakcyjnych z punktu widzenia inżynierii kryształu. Praca podzielona jest na kilka części. Pierwsza z nich stanowi wstęp teoretyczny obejmujący opis, założenia oraz zadania inżynierii kryształu, a także charakterystykę wykorzystywanych w niej oddziaływań niekowalencyjnych, w tym wiązań wodorowych, halogenowych, chalkogenowych i innych. W tej części zawarte są również informacje dotyczące badań współzawodnictwa pomiędzy tymi oddziaływaniami. W kolejnej sekcji przedstawiony jest cel i zakres prezentowanej pracy doktorskiej, a po niej znajduje się rozdział poświęcony omówieniu wyników obejmujących następujące zagadnienia: badania występowania konkurencji pomiędzy oddziaływaniami drugorzędowymi w ciele stałym, przebudowa struktury krystalicznej pod wpływem kokrystalizacji z odpowiednio dobranymi koformerami, poszukiwanie metod otrzymywania porowatych struktur krystalicznych stabilizowanych wiązaniami halogenowymi i wodorowymi oraz indukowanie czynności optycznej cząsteczek formalnie achiralnych pod wpływem kokrystalizacji z chiralnymi ditopowymi donorami wiązań halogenowych. Ostatnią cześć rozprawy stanowią opisy syntez badanych związków oraz szczegóły dotyczące sposobu ich krystalizacji, a w przypadku układów dwuskładnikowych − kokrystalizacji. W sekcji tej znajdują się też dane, na podstawie których otrzymane substancje zostały zidentyfikowane. Na końcu dołączone są również tabele zawierające dane krystalograficzne.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 92 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi