Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus

Abstrakt

Celem badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy doktorskiej było sprawdzenie występowania oporności na azole grzybów A. fumigatus pochodzących z Polski oraz jej molekularna charakterystyka. W toku badań utworzono kolekcję 200 izolatów A. fumigatus pochodzących z różnych miejsc Polski. W skład kolekcji wchodziły izolaty kliniczne, środowiskowe i weterynaryjne. Przynależność gatunkową badanych grzybów potwierdzono metodami diagnostyki klasycznej oraz molekularnej. Następnie oznaczono lekowrażliwość badanych izolatów na posakonazol itrakonazol i worikonazol. W toku przeprowadzonych badań wykazano obecność izolatów opornych na azole. W ramach pracy nad niniejszą rozprawą przeanalizowano występowanie różnych mechanizmów oporności na azole u badanych izolatów: mutacje punktowe w genie CYP51A, występowanie tandemowych powtórzeń w rejonie promotora genu CYP51A (TR34), ekspresję genów CYP51A, CYP51B, MDR1, MDR2, MDR3, ATRF. W toku przeprowadzonych badań zaobserwowano występowanie różnych mutacji w genie CYP51A w tym jednej, którą udało się powiązać z opornością na azole (mutacja L98H skorelowana z TR34), a także zaobserwowano różnice w poziomach ekspresji badanych genów pomiędzy izolatami opornymi i wrażliwymi na azole. W trakcie badań własnych sprawdzono także wpływ obecności azoli w medium hodowlanym na grzyby z gatunku A. fumigatus. Sprawdzono wpływ obecności worikonazolu, posakonazolu i itrakonazolu w medium hodowlanym na poziomy ekspresji genów i zmiany wartości MIC. W toku przeprowadzonych badań zaobserwowano nabycie oporności na azole w wyniku długotrwałej ekspozycji, zmiany poziomów ekspresji badanych genów oraz zmiany w morfologii grzybów w obecności posakonazolu i itrakonazolu. W toku przeprowadzonych badań oznaczono także wrażliwość izolatów na izawukonazol - nowy związek azolowy dopuszczony do stosowania u ludzi. Zaobserwowano występowanie oporności na izawukonazol zarówno izolatów opornych jak i wrażliwych na pozostałe azole.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Źródła finansowania:
  • Praca współfinansowana ze środków NCN w ramach projektu OPUS nr 2013/11/B/NZ7/04935:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi