Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus

Abstrakt

Celem badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy doktorskiej było sprawdzenie występowania oporności na azole grzybów A. fumigatus pochodzących z Polski oraz jej molekularna charakterystyka. W toku badań utworzono kolekcję 200 izolatów A. fumigatus pochodzących z różnych miejsc Polski. W skład kolekcji wchodziły izolaty kliniczne, środowiskowe i weterynaryjne. Przynależność gatunkową badanych grzybów potwierdzono metodami diagnostyki klasycznej oraz molekularnej. Następnie oznaczono lekowrażliwość badanych izolatów na posakonazol itrakonazol i worikonazol. W toku przeprowadzonych badań wykazano obecność izolatów opornych na azole. W ramach pracy nad niniejszą rozprawą przeanalizowano występowanie różnych mechanizmów oporności na azole u badanych izolatów: mutacje punktowe w genie CYP51A, występowanie tandemowych powtórzeń w rejonie promotora genu CYP51A (TR34), ekspresję genów CYP51A, CYP51B, MDR1, MDR2, MDR3, ATRF. W toku przeprowadzonych badań zaobserwowano występowanie różnych mutacji w genie CYP51A w tym jednej, którą udało się powiązać z opornością na azole (mutacja L98H skorelowana z TR34), a także zaobserwowano różnice w poziomach ekspresji badanych genów pomiędzy izolatami opornymi i wrażliwymi na azole. W trakcie badań własnych sprawdzono także wpływ obecności azoli w medium hodowlanym na grzyby z gatunku A. fumigatus. Sprawdzono wpływ obecności worikonazolu, posakonazolu i itrakonazolu w medium hodowlanym na poziomy ekspresji genów i zmiany wartości MIC. W toku przeprowadzonych badań zaobserwowano nabycie oporności na azole w wyniku długotrwałej ekspozycji, zmiany poziomów ekspresji badanych genów oraz zmiany w morfologii grzybów w obecności posakonazolu i itrakonazolu. W toku przeprowadzonych badań oznaczono także wrażliwość izolatów na izawukonazol - nowy związek azolowy dopuszczony do stosowania u ludzi. Zaobserwowano występowanie oporności na izawukonazol zarówno izolatów opornych jak i wrażliwych na pozostałe azole.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Bibliografia: test
 1. W Polsce występują zarówno kliniczne, środowiskowe i weterynaryjne izolaty A. fumigatus oporne na azole. Wśród przebadanych 200 izolatów oporność wynosiła 8,5% (w tym wśród klinicznych 3,6%, wśród środowiskowych 2,2% wśród weterynaryjnych 78,6%).
 2. Wśród izolatów A. fumigatus występujących w Polsce istnieją różne mechanizmy oporności na azole. Należą do nich mutacja TR 34 L98H w genie CYP51A oraz nadekspresja genów kodujących pompy błonowe i genów odpowiedzialnych za poprawną budowę ściany i błony komórkowej grzybów. otwiera się w nowej karcie
 3. Obecność w medium hodowlanym posakonazolu lub itrakonazolu może powodować zmiany w kolorze grzybni grzybów z gatunku A. fumigatus. otwiera się w nowej karcie
 4. Obecność w medium hodowlanym badanych azoli indukuje u grzybów z gatunku A. fumigatus zwiększoną produkcję zarodników. otwiera się w nowej karcie
 5. Długotrwała obecność itrakonazolu, posakonazolu albo worikonazolu w środowisku może indukować oporność na azole wśród szczepów A. fumigatus. otwiera się w nowej karcie
 6. Obecność w medium hodowlanym itrakonazolu i worikonazolu powoduje wzrost ekspresji genów MDR1, MDR2, MDR3, ATRF, CYP51A, CYP51B grzybów A. fumigatus bez względu na mutacje występujące w genie CYP51A. otwiera się w nowej karcie
 7. Obecność w medium hodowlanym posakonazolu powoduje wzrost poziomu ekspresji genów MDR1, MDR2, MDR3, ATRF, CYP51A, CYP51B izolatów A. fumigatus bez mutacji TR 34 L98H, zaś w przypadku izolatów z tą mutacją powoduje spadek poziomu ekspresji genów CYP51B, MDR2, MDR3, ATRF a także nie powoduje istotnych zmian w poziomach ekspresji genów CYP51A i MDR1. otwiera się w nowej karcie
 8. Nadekspresja genów kodujących transportery błonowe oraz genów odpowiedzialnych za poprawną budowę ściany i błony komórkowej grzybów z gatunku A. fumigatus może przyczynić się do nabycia oporności na azole. otwiera się w nowej karcie
 9. Izolaty A. fumigatus oporne wyłącznie na itrakonazol charakteryzują się nadekspresją genu CYP51A.
 10. Izolaty oporne na worikonazol, itrakonazol i posakonazol nie są wrażliwe na działanie izawukonazolu, a inne izolaty A. fumigatus mogą być oporne na izawukonazol pomimo braku oporności na pozostałe triazole. BIBLIOGRAFIA 1. otwiera się w nowej karcie
 11. Ahmad S, Joseph L, Hagen F, Meis J, Khan Z. 2015. Concomitant occurrence of itraconazole-resistant and -susceptible strains of Aspergillus fumigatus in routine cultures. J. Antimicrob. Chemother. 70, 412-415. otwiera się w nowej karcie
 12. Ahmad S, Khan Z, Hagen F, Meis J. 2014. Occurrence of triazole-resistant Aspergillus fumigatus with TR 34 /L98H mutations in outdoor and hospital environment in Kuwait. Environ. Res. 133, 20-26. otwiera się w nowej karcie
 13. Alanio A, Sitterle E, Liance M, Farrugia C, Foulet F, Botterel F, Hicheri Y, Cordonnier C, Costa J, Bretagne S. 2011. Low prevalence of resistance to azoles in Aspergillus fumigatus in a French cohort of patients treated for haematological malignancies. J. Antimicrob. Chemother. 66, 371-374. otwiera się w nowej karcie
 14. Alvarez-Moreno C, Lavergne R, Hagen F, Morio F, Meis J, Le Pape P. 2017. otwiera się w nowej karcie
 15. Azole-resistant Aspergillus fumigatus harboring TR 34 L98H, TR 46 /Y121F/T289A and TR 53 mutations related to flower Fields In Colombia. Scientific Reports Nature. 7, 1- 8. otwiera się w nowej karcie
 16. Albarrag A, Anderson M, Howard S, Robson G, Warn P, Sanglard D, Denning D. 2011. Interrogation of related clinical pan-azole-resistant Aspergillus fumigatus strains: G138C, Y431C, and G434C single nucleotide polymorphisms in cyp51A, upregulation of cyp51A, and integration and activation of transposon Atf1 in the cyp51a promoter. Antimicrob. Agents Chemother. 55, 5113-5121. otwiera się w nowej karcie
 17. Alzacar-Fuoli L, Mellado E, Alastruey-Izquierdo A, Cuenca-Estrella M, Rodriguez-Tudela L. 2008. Aspergillus Section Fumigati: Antifungal susceptibility Patterns and sequence-based identification. Antimicrobial Agents and Chemotcherapy. 52(4), p. 1244-1251. otwiera się w nowej karcie
 18. Arabatzis M, Kambouris M, Kyprianou M, Chrysaki A, Foustoukou M, Kanellopoulou M, Kondyli L, Kouppari G, Koutsia-Karouzou C, Lebessi E, et al. 2011. Polyphasic identification and susceptibility to seven antifungals of 102 Aspergillus isolates recovered from immunocompromised hosts in Greece. Antimicrob. Agents Chemother. 55, 3025-3030.Araujo R, Pina-Vaz C, Rodrigues A. 2007. Susceptibility of environmental versus clinical strains of pathogenic Aspergillus. Int. J. Antimicrob. Agents. 29, 108-111. otwiera się w nowej karcie
 19. Astvad K, Jensen R, Hassan T, Mathiasen E, Thomse G, Pedersen U, Christensen M, Hilberg O, Arendrup M. 2014. First detection of TR 46 /Y121F/T289A and TR 34 /L98H alterations in Aspergillus fumigatus isolates from azole-naive patients in Denmark despite negative findings in the environment. Antimicrob. Agents Chemother. 58, 5096-5101. otwiera się w nowej karcie
 20. Azevedo M, Faria-Ramos I, Costa Cruz L, Pina-Vaz C, Gon al es Rodrigues A. 2015. Genesis of azole antifungal resistance from agriculture to clinical settings. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 63(34), pp.7463-7468. otwiera się w nowej karcie
 21. Badali H, Vaezi A, Haghani I, Yazdanparast S, Hedayati M, Mousavi B, Ansari S, Hagen F, Meis J, Chowdhary A. 2013. Environmental study of azole-resistant Aspergillus fumigatus with TR 34 /L98H mutations in the cyp51A gene in Iran. Mycoses 56, 659-663. otwiera się w nowej karcie
 22. Bader O, Tunnermann J, Dudakova A, Tangwattanachuleeporn M, Weig M, Gross U. 2015. Environmental isolates of azole-resistant Aspergillus fumigatus in Germany. Antimicrob. Agents Chemother. 59, 4356-4359. otwiera się w nowej karcie
 23. Bader O, Weig M, Reichard U, Lugert R, Kuhns M, Christner M, Held J, Peter S, Schumacher U, Buchheidt D. 2013. Cyp51A-based mechanisms of Aspergillus fumigatus azole drug resistance present in clinical samples from Germany. Antimicrob. Agents Chemother. 57, 3513-3517. otwiera się w nowej karcie
 24. Balajee S, Lindsley M, Iqbal N, Ito J, Pappas P, Brandt M. 2007. Nonsporulating clinical isolate identified as Petromyces alliaceus (anamorph Aspergillus alliaceus) by morphological and sequence-based methods. J. Clin. Microbiol. 45, 2701-2703. otwiera się w nowej karcie
 25. Barrs V, van Dorn T, Houbraken J, Kidd S, Martin P, Pinheiro M, Richardson M, Varga J, Samson R. 2013. Aspergillus felis sp. Nov. An Emerging agent of invasive aspergillosis in humans, cats, and dogs. PLOS One. 8(6), 1-11. otwiera się w nowej karcie
 26. Bellete B, Raberin H, Morel J, Flori P, Hafid J, Manhsung R. 2010. Acquired resistance to voriconazole and itraconazole in a patient with pulmonary aspergilloma. Med. Mycol. 48, 197-200 otwiera się w nowej karcie
 27. Berger S, El Chazli Y, Babu A, Coste A. 2017. Azole resistance in Aspergillus fumigatus: a consequence of antifungal use in agriculture? Frontiers in Microbiology. 8(1024), 1-6. otwiera się w nowej karcie
 28. Blatzer M, Barker B, Willger S, Backmann N, Blosser S, Cornish E, Mazurie A, Grahl N, Haas H, Cramer E. 2011. SREBP coordinates iron and ergosterol homeostasis to mediate triazole drug and hypoxia responses in the human fungal pathogen Aspergillus fumigatus. PLOS Genet. 4, e1002374. otwiera się w nowej karcie
 29. Blosser S, Cramer R. 2012. SREBP-dependent triazole susceptibility in Aspergillus fumigatus is mediated through direct transcriptional regulation of erg11A (cyp51A). Antimicrobial agents and chemotherapy. 56(1), 248-257. otwiera się w nowej karcie
 30. Brillowska-Dąbrowska A, Saunte D, Arendrup M. 2007. Five-hour diagnosis of dermatophyte nail infections with specific detection of Trichophyton rubrum. J. Clin. Microbiol. 45(4), 1200-1204. otwiera się w nowej karcie
 31. Brillowska-Dąbrowska A, Świerkowska A, Saunte D, Arendrup M. 2010. Diagnostic PCR test for Microsporum audouinii, M. canis and Trichophyton infections. Med. Mycol. 48(3), 486-490. otwiera się w nowej karcie
 32. Brillowska-Dąbrowska A, Mroczyńska M, Nawrot U, Włodarczyk K, Kurzyk E. 2015. Examination of cyp51A and cyp51B expression level of the first Polish azole resistant clinical Aspergillus fumigatus isolate. Acta Biochimica Polonica, 62(4), str. 837-839. otwiera się w nowej karcie
 33. Bromley M, van Muijlwijk G, Fraczek M, Robson G, Verweij P, Dening D, Bowyer P. 2014. Occurrence of azole-resistant species Aspergillus in the UK environment. J. Glob. Antimicrob. Resist. 2(4), 276-279. otwiera się w nowej karcie
 34. Brüggemann R, Alffenaar J, Blijle ens N, Billaud E, Kosterink J, Verweij P, Saravolatz L. 2009. Clinical relevance of the pharmacokinetic interactions of azole antifungal drugs with other coadministered agents. Clinical Infectious Diseases. 48(10), 1441-1458. otwiera się w nowej karcie
 35. Bueid A, Howard S, Moore C, Harrison E, Bowyer P, Denind D. 2010. Azole antifungal resistance in Aspergillus fumigatus: 2008 and 2009. J. Antimicrob Chemother. 65(10), 2116-2118. otwiera się w nowej karcie
 36. Bueid A, Moore C, Dening D, Bowyer P. 2013. Hight-level expression of cyp51B in azole-resistant clinical Aspergillus fumigates isolates. J. Antimicrob. Chemother. 68(3), 512-514. otwiera się w nowej karcie
 37. Burgel P, Baixench M, Amsellem M, Audureau E, Chapron J, Kanaan R, Honore I, Dupouy-Camet J, Dusser D, Klaassen C. et al. 2012. High prevalence of azole-resistant Aspergillus fumigatus in adults with cystic fibrosis exposed to itraconazole. Antimicrob. Agents Chemother. 56, 869-874. otwiera się w nowej karcie
 38. Burgos A, Zaoutis T, Dvorak C, Hoffman J, Knapp K, Nania J, Steinbach W. 2008. Pediatric invasive aspergillosis: a multicenter retrospective analysis of 139 contemporary cases. Pediatrics. 121(5), 1286-1294. otwiera się w nowej karcie
 39. Camps S, Dutilh B, Arendrup M, Rijs A, Snelders E, Huynen M, Verweij P, Melchers W. 2012. Discovery of a hapE mutation that causes azole resisatnce in Aspergillus fumigatus through whole genome sequencing and sexual crossing. PLOS One. 7, e50034. otwiera się w nowej karcie
 40. Camps S, van der Linden J, Li Y, Kuijper E, van Dissel J, Verweij P, Melchers W. 2012. Rapid induction of multiple resistance mechanisms in Aspergillus fumigatus during azole therapy: A case study and review of the literature. Antimicrob. Agents Chemother. 56, 10-16. otwiera się w nowej karcie
 41. Claire L, Parker J, Warrilow A, Kelly D, Kelly S. 2015. Azole fungicides - understanding resistance mechanisms in agricultural fungal pathogens. Pest Manag Sci. 71, 1054-1058.
 42. Chamilos G, Kontoyiannis D. 2005. Update on antifungal drug resistance mechanisms of Aspergillus fumigatus. Drug Resistance Updates. 8(6), 344-358. otwiera się w nowej karcie
 43. Chowdhary A, Kathuria S, Randhawa H, Gaur S, Klaassen C, Meis J. 2012. Isolation of multiple-triazole-resistant Aspergillus fumigatus strains carrying the TR/L98H mutations in the cyp51A gene in India. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 67, pp.362-366. otwiera się w nowej karcie
 44. Chowdhary A, Kathuria S, Xu J, Sharma C, Sundar G, Singh P, Gaur S, Hagen F, Klaassen C, Meis J. 2012. Clonal expansion and emergence of environmental multiple-triazole-resistant Aspergillus fumigatus strains carrying the TR34/L98H mutations in the cyp51A gene in India. PLoS One. 7, e52871. otwiera się w nowej karcie
 45. Chowdhary A, Sharma C, Hagen F, Meis J. 2014. Exploring azole antifungal drug resistance in Aspergillus fumigatus with special reference to resistance mechanisms. Future Microbiol. 9, 697-711. otwiera się w nowej karcie
 46. Chowdhary A, Sharma C, Kathuria S, Hage, F, Meis J. 2015. Prevalence and mechanism of triazole resistance in Aspergillus fumigatus in a referral chest hospital in Delhi, India and an update of the situation in Asia. Front. Microbiol. 6, 428. otwiera się w nowej karcie
 47. Chowdhary A, Sharma C, Kathuria S, Hagen F, Meis J. 2014. Azole-resistant Aspergillus fumigatus with the environmental TR 46 /Y121F/T289A mutation in India. J. Antimicrob. Chemother. 69, 555-557. otwiera się w nowej karcie
 48. Chowdhary A, Sharma C van den Boom M, Yntema J, Hagen F, Verweij P, Meis J.F. 2014. Multi-azole-resistant Aspergillus fumigatus in the environment in Tanzania. J. Antimicrob. Chemother. 2014, 69 2979-2983. otwiera się w nowej karcie
 49. Chryssanthou E. 1997. In vitro susceptibility of respiratory isolates of Aspergillus species to itraconazole and amphotericin B. Acquired resistance to itraconazole. Scand. J. Infect. Dis. 29, 509-512. otwiera się w nowej karcie
 50. Croft C, Culibrk L, Moore M, Tebbutt S. 2016. Interaction of Aspergillus fumigatus conidia with airway epithelial cells: a critical review. Front Microbiol. 7(472), 1-15 otwiera się w nowej karcie
 51. da Sliva Ferreira M, Malavazi I, Savoldi M, Brakhage A, Goldman M, Kim H, Nierman W, Goldman G. 2006. Transcriptome analysis of Aspergillus fumigatus exposed to voriconazole. Curr Genet. 50(1), 32-44.
 52. Dannaoui E, Borel E, Monier M, Piens M, Picot S, Persat F. 2001. Acquired itraconazole resistance in Aspergillus fumigatus. J. Antimicrob. Chemother. 47, 333-340 otwiera się w nowej karcie
 53. Davidson A, Chen J. 2004. ATP-binding cassette transporters in bacteria. Annual Review of Biochemistry. 73(1), 241-268. otwiera się w nowej karcie
 54. Deng S, Zhang J, Ji Y, Verwiej P, Tsui K, Hageen F, Houbraken J, Meis J, Abliz P, Wang X, Zhao J, Liao W. 2017. Triazole phenotypes and genotypic characterization of clinical Aspergillus fumigatus isolates in China. Emerging Microbes&Infections. 6, 1-6. otwiera się w nowej karcie
 55. Dening D, Venkateswarluk K, Oakley K, Anderson M, Manning N, Stevens D, Warnock D, Kelly S. 1997. Itraconazole resistance in Aspergillus fumigatus. Antimicrob. Agents. Chemother. 41(6), 1364-1268. otwiera się w nowej karcie
 56. Dening D, Perlin D. 2011. Azole resistance in Aspergillus: a growing public health menace. Future Microbiol. 6, 1229-1232. otwiera się w nowej karcie
 57. Diaz-Guerra T, Mellado E, Cuenca-Estrella M, Rodriguez-Tudela J. 2003. A point mutation in the 14alpha-sterol demethylase gene cyp51A contributes to itraconazole resistance in Aspergillus fumigatus. Antimicrob Agents Chemother. 48(3), 1071. otwiera się w nowej karcie
 58. Dirr F, Echtenacher B, Heesemann J, Hoffmann P, Ebel F, Wagener J . 2010. AfMkk2 is required for cell wall integrity signalling, adhesion, and full virulence of the human pathogen Aspergillus fumigatus. Int. J. Med. Microbiol. 300(7), 496-502. otwiera się w nowej karcie
 59. Escribano P, Pelaez T, Munoz P, Bouza E, Guinea J.2013. Is azole resistance in Aspergillus fumigatus a problem in Spain? Antimicrob. Agents Chemother. 57, 2815-2820. otwiera się w nowej karcie
 60. Escribano P, Recio S, Pelaez T, Gonzalez-Rivera M, Bouza E, Guinea J. 2012. In vitro acquisition of secondary azole resistance in Aspergillus fumigatus isolates after prolonged exposure to itraconazole: Presence of heteroresistant populations. Antimicrob. Agents Chemother. 56, 174-178. otwiera się w nowej karcie
 61. Fischer J, van Koningsbruggen-Rietschel S, Rietschel E, Vehreschild M, Wisplinghoff H, Kronke M, Hamprecht A, 2014. Prevalence and molecular characterization of azole resistance in Aspergillus spp. Isolates from German cystic fibrosis patients. J. Antimicrob. Chemother. 69, 1533-1536. otwiera się w nowej karcie
 62. Fuhren J, Voskuil W, Boel C, Haas P, Hagen F, Meis J, Kusters J. 2015. High prevalence of azole resistance in Aspergillus fumigatus isolates from high-risk patients. J. Antimicrob. Chemother. 70, 2894-2898. otwiera się w nowej karcie
 63. García-Valcárcel A, Tadeo J. 2011. Determination of azoles in sewage sludge from Spanish wastewater treatment plants by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Separation Science. 34(11), pp.1228-1235. otwiera się w nowej karcie
 64. García-Valcárcel A, Loureiro I, Escorial C, Molero E, Tadeo J. 2015. Uptake of azoles by lamb's lettuce (Valerianella locusta L.) grown in hydroponic conditions. Ecotoxicology and Environmental Safety. 124, pp.138-146. otwiera się w nowej karcie
 65. Georgopapadakou N, Walsh T. 1996. Antifungal agents: chemotherapeutic targets and immunologic strategies. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 40(2), 279- 291. otwiera się w nowej karcie
 66. Gerstl B, Weidman W, Newmann A. 1948. Pulmonary Aspergillosis: Report of two cases. Annals of Internal Medicine. 28, 662-671. otwiera się w nowej karcie
 67. Goncalves S, Souza A, Chowdhary A, Meis J, Colombo A. 2016. Epidemiology and molecular mechanisms of antifungal resistance in Candida and Aspergillus. Mycoses. 59, 198-219. otwiera się w nowej karcie
 68. Goodall S, Lane J, Warnock D. 1984. The diagnosis and treatment of a case of nasal aspergillosis in a cat. J. Small. Anim. Pract. 25, 627-633. otwiera się w nowej karcie
 69. Gregson L, Goodwin J, Johnson A, McEntee L, Moore C, Richardson M, Hope W, Howard S. 2013. In vitro susceptibility of Aspegrillus fumigatus to isavuconazole: correlation with itraconazole, voriconazole and posaconazole. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 57(11), 5778-5780. otwiera się w nowej karcie
 70. Hachem R, Kontoyiannis D, Chemaly R, Jiang Y, Reitzel R, Raad I. 2009. Utility of galactomannan enzyme immunoassay and (1, 3) β-D-glucan in diagnosis of invasive fungal infections: low sensitivity for Aspergillus fumigatus infection in hematologic malignancy patients. Journal of Clinical Microbiology. 47(1), 129-133. otwiera się w nowej karcie
 71. Hagiwara D, Takahashi H, Fujimoto M, Sugahara M, Misawa Y, Gonoi T, Itoyama S, Watanabe A, Kamei K. 2016. Multi-azole resistant Aspergillus fumigatus harboring cyp51A TR 46 /Y121F/T289A isolated in Japan. J. Infect. Chemother. 2016. otwiera się w nowej karcie
 72. Hagiwara D, Watanable A, Kamei K, Goldman G. 2016. Epidemiological and genomic landscape of azole resistance mechanisms in Aspergillus fungi. Front. Microbiol. 7, 1382-1389. otwiera się w nowej karcie
 73. Harmon B. 1998. Avian heterophils in inflammation and disease resistance. Poult. Sci. 77, 972-977. otwiera się w nowej karcie
 74. Henrici A. 1940. Characteristics of fungous diseases. Journal of Bacteriology. 39, 113-138. otwiera się w nowej karcie
 75. Hof H. 2001. Critical annotations to the use of azole antifungals for plant protection. Antimicrob Agents Chemother. 45(11), 2987-2990. otwiera się w nowej karcie
 76. Hope W, Walsh T, Denning D. 2005. Laboratory diagnosis of invasive aspergillosis. The Lancet Infectious Diseases. 5(10), 609-622. otwiera się w nowej karcie
 77. Howard S, Arendrup M. 2011. Acquired antifungal drug resistance in Aspergillus fumigatus: epidemiology and detection. Med Mycol. 49, 90-95 otwiera się w nowej karcie
 78. Howard S, Cerar D, Anderson M, Albarrag A, Fisher M, Pasqualotto A, Laverdiere M, Arendrup M, Perlin D, Denning D. 2009. Frequency and evolution of azole resistance in Aspergillus fumigatus associated with treatment failure. Emerging Infect. Dis. 15, 1068-1076. otwiera się w nowej karcie
 79. Howard S, Webster I, Moore C, Gardiner R, Park S, Perlin D, Dening D. 2006. Multi-azole resistance in Aspergillus fumigatus. Int. J. Antimicrob. Agents. 28, 197- 200. otwiera się w nowej karcie
 80. Hsueh P, Lau Y, Chuang Y, Wan J, Huang W, Shyr J, Yan J, Yu K, Wu J, Ko W, et al. 2005. Antifungal susceptibilities of clinical isolates of Candida species, Cryptococcus neoformans, and Aspergillus species from Taiwan: Surveillance of multicenter antimicrobial resistance in Taiwan program data from. Antimicrob. Agents Chemother. 49, 512-517. otwiera się w nowej karcie
 81. Ingen J, Lee H, Zoll J, Leenstra T, Melchers W, Verweij P. 2015. Azole, polyene and echinocandin MIC distributions for wild-type, TR34/L98H and TR46/Y121F/T289A Aspergillus fumigatus isolates in the Netherlands. J. Antimicrob Chemother. 70, 178-181.
 82. Irinyi L, Lackner M, de Hoog G, Meyer W. 2016. DNA barcoding of fungi causing infections in humans and animals. Fungal Biology. 120(2), 125-136. otwiera się w nowej karcie
 83. Jacob S, Petraitis V, Small C, Walsh T. 2017. Orphan drugs for the treatment of aspergillosis: focus on isavuconazole. Orphan Drugs: Research and Reviews. 7, 37- 46. otwiera się w nowej karcie
 84. Jasiński M, Ducos E, Martinoia E, Boutry M. 2003. The ATP-binding cassette transporters: structure, function, and gene family comparison between rice and Arabidopsis. Plant Physiol. 131, 1169-1177. otwiera się w nowej karcie
 85. Jeurissen A, Cooreman S, Van K, Van L, Vanhove P, Lagrou K, Heytens L. 2012. Invasive pulmonary aspergillosis due to a multi-azole resistant Aspergillus fumigatus. Acta Clin. Belg. 67, 46-48. otwiera się w nowej karcie
 86. Jingbei R, Xiangxiang J, Qian Z, Yuan Z, Dunli L, Yunlong Y. 2017. Fungicides induced triazole-resistance in Aspergillus fumigatus associated with mutations of TR46/Y121F/T289A and its appearancein agricultural fields. Journal of Hazardous Materials. 324, pp.54-60.
 87. Kahle M, Buerge I, Hauser A, Müller M, Poiger T. 2008. Azole fungicides: occurrence and fate in wastewater and surface waters. Environmental Science & Technology. 42(19), pp.7913-7200. otwiera się w nowej karcie
 88. Kano R, Kohata E, Tateishi A, Murayama S, Hirose D, Shibata Y, Kosuge Y, Inoue H, Kamata H, Hasegawa A. 2015. Does farm fungicide use induce azole resistance in Aspergillus fumigatus? Med. Mycol. 53, 174-177. otwiera się w nowej karcie
 89. Kathiravan M, Salake A, Chothe A, Dudhe P, Watode R, Mukta M, Gadhwe S. 2012. The biology and chemistry of antifungal agents: a review. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 20(19), 5678-5698. otwiera się w nowej karcie
 90. Kauffman C. 2006. Clinical efficacy of new antifungal agents. Current Opinion in Microbiology. 9(5), 483-488. otwiera się w nowej karcie
 91. Kayser F, Bienz K, Eckert J, Zinkernagel R. 2007. Mikrobiologia Lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. s. 334-335. otwiera się w nowej karcie
 92. Kędziora K, Słomiński J, Gil K, Porzezińska M, Gorzewska A. 2008. Invasive aspergillosis of the paranasal sinuses, lung and brain. Pol. Pneumonol. Allergol. 76, 400-406.
 93. Kidd S, Goeman E, Meis J, Slavin M, Verweij P. 2015. Multi-triazole-resistant Aspergillus fumigatus infections in Australia. Mycoses. 58, 350-355. otwiera się w nowej karcie
 94. Kikuchi K, Watanabe A, Ito J, Oku Y, Wuren T, Taguchi H, Yarita K, Muraosa Y, Yahiro M, Yaguchi T. 2014. Antifungal susceptibility of Aspergillus fumigatus clinical isolates collected from various areas in Japan. J. Infect. Chemother. 20, 336-338. otwiera się w nowej karcie
 95. Klich M. 2006. Identification of clinically relevant aspergilli. Med. Mycol. 59,39- 46. otwiera się w nowej karcie
 96. Klika E, Scheuermann D, de Groodt-Lasseel M, Bazantova I, Switka A. 1996. Pulmunary macrophages in birds (barn owl, Tyto Tyto alba), domestic fowl (Gallus gallus f. domestica), quail (Coturnix) and pigeons (Columbia livia). Anat. Rec. 246, 87-97. otwiera się w nowej karcie
 97. Kousha M, Tadi R, Soubani A. 2011. Pulmonary aspergillosis: a clinical review. European Respiratory Review. 20(121), 156-174. otwiera się w nowej karcie
 98. Kozel T, Wickes B. 2014. Fungal Diagnostics. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 4(4), a019299. otwiera się w nowej karcie
 99. Krishnan K, Feng X, Powers-Fletcher M, Bick G, Richie D, Woollett L, Askew D. 2013. Effects of a defective endoplasmic reticulum-associated degradation pathway on the stress response, virulence, and antifungal drug susceptibility of the mold pathogen Aspergillus fumigatus. Eukaryotic Cell. 12(4), 512-519. otwiera się w nowej karcie
 100. Krishnan S, Manavathu E, Chandrasekar P. 2009. Aspergillus flavus: An emerging non-fumigatus Aspergillus species of significance. Mycoses 52, 206-222. otwiera się w nowej karcie
 101. Krzyściak P, Macura A, Skóra M. 2011. Atlas grzybów chorobotwórczych człowieka. MedPharm Polska.
 102. Kurzyk E, Nawrot U, Mroczyńska M, Włodarczyk K, Ussowicz, Zdziarski P, Arendrup M, Brillowska-Dąbrowska A. 2015. Detection of clinical Aspergillus fumigatus isolates resistant to triazoles. 7th Trends in Medical Mycology, Lizbona, Mycoses. 53 -54.
 103. La Pape P, Lavergne R, Morio F, Alvarez C. 2015. Description of multiple fungicide driven alterations in azole-resistant Aspergillus fumigatus in Colombia, South America. Emerg Infect Dis. 21-22:30-40.
 104. Lamb D, Kelly D, Kelly S. 1999. Molecular aspects of azole antifungal action and resistance. Drug Resistance Updates. 2(6), 390-402. otwiera się w nowej karcie
 105. Lamoth F, Juvvadi P, Soderblom E, Moseley M, Asfaw Y, Steinbach W. 2014. Identification of a key lysine residue in heat shock protein 90 required for azole and echinocandin resistance in Aspergillus fumigatus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 58(4), 1889-1896. otwiera się w nowej karcie
 106. Lane J, Clayton D, Thoday K, Thomsett L. 1974. The diagnosis and successful treatment of Aspergillus fumigates infection of the frontal sinuses and nasal chambers of the dog. Journal of Small Animal Practice. 15(2), 79-87. otwiera się w nowej karcie
 107. Lavergne R, Morio F, Favennec L, Dominique S, Meis J, Gargala G, Verweij P, Le Pape P. 2015. First description of azole-resistant Aspergillus fumigatus due to TR 46 /Y121F/T289A mutation in France. Antimicrob. Agents Chemother. 2015, 59, 4331-4335. otwiera się w nowej karcie
 108. Lelivre L, Groh M, Angebault C, Maherault A, Didier E, Bougnoux M. 2013. Azole resistant Aspergillus fumigatus: an emerging problem. Med. Mal. Infect. 43, 139-145. otwiera się w nowej karcie
 109. Lepage O, Perron M, Cadore J. 2004. The mystery of fungal infection in the guttural pouches. Vet. J. 68, 60-64. otwiera się w nowej karcie
 110. Lepesheva G, Hargrove T, Kleshchenko Y, Nes W, Villalta F, Waterman M. 2008. CYP51: A major drug target in the cytochrome P450 superfamily. Lipids. 43(12), 1117-1125. otwiera się w nowej karcie
 111. Lescar J, Meyer I, Akshita K, Srinivasaraghavan K, Verma C, Palous M, Mazier D, Datry A, Fekkar A. 2014. Aspergillus fumigatus harbouring the sole Y121F mutation shows decreased susceptibility to voriconazole but maintained susceptibility to itraconazole and posaconazole. J. Antimicrob. Chemother. 69, 3244-3247. otwiera się w nowej karcie
 112. Latgé, J. 1999. Aspergillus fumigatus and aspergillosis. Clinical Microbiology Reviews. 12(2), 310-350.
 113. Li J, Nguyen C, Garcia-Diaz J. 2015. Role of new antifungal agents in the treatment of invasive fungal infections in transplant recipients: isavuconazole and new posaconazole formulations. Journal of Fungi. 1(3), pp.345-366. otwiera się w nowej karcie
 114. Liu W, Sun Y, Chen W, Liu W, Wan Z, Bu D, Li R. 2012. The T788G mutation in the cyp51C gene confers voriconazole resistance in Aspergillus flavus causing aspergillosis. Antimicrob. Agents Chemother. 56, 2598-2603. otwiera się w nowej karcie
 115. Lockhar S. 2015. Azole resistance in the Americas: Not catching up with europe (yet). In Proceedings of the 7 th Trends in Medical Mycology, Lisbon, Portugal, 9-12 October 2015; Volume 58, p. 20.
 116. Lockhart S, Frade J, Etienne K, Pfaller M, Diekema D, Balajee S. 2011. Azole resistance in Aspergillus fumigatus isolates from the ARTEMIS global surveillance study is primarily due to the TR/L98H mutation in the cyp51A gene. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 55(9), pp.4465-4468. otwiera się w nowej karcie
 117. Malinowska E, Jankowski K, Wyrębek H, Truba M. 2015. Struktura sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria Administracja i Zarządzanie. 104, pp.173-185. otwiera się w nowej karcie
 118. Manavathu E, Espinel-Ingroff A, Alangaden G, Chandrasekar P. 2003. Molecular studies on voriconazole resistance in a clinical isolates of Aspergillus fumigatus. In proceedings of 43 rd Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, IL, USA, 14-17 September, 2003.
 119. Mani A, Rahwan I, Pentland A. 2013. Inducing peer pressure to promote cooperation. Scientific Reports. 3(1735), pp.1-9. otwiera się w nowej karcie
 120. Mayr A., Lass-Flörl C. 2011. Epidemiology and antifungal resistance in invasive Aspergillosis according to primary disease: review of the literature. Eur. J. Med. Res. 16, 153-157. otwiera się w nowej karcie
 121. Mazerski J. 2009. Statystyczna analiza wyników doświadczalnych. Wydawnictwo Malmut.
 122. Meis J, Chowdhary A, Rhodes J, Fisher M, Verweij P. 2016. Clinical implication of globally emerging azole resistance in Aspergillus fumigates. Biological Sciences. Phil. Trans. R. Soc. B. 371, 1-10. otwiera się w nowej karcie
 123. Mellado E, Diaz-Guerra T, Cuenca-Estrella M, Rordiguez-Tudela J. 2001. Identification of two different 14-alpha sterol demethylase-related genes (cyp51A and cyp51B) in Aspergillus fumigatus and other Aspergillus species. J Clin. Microbiol. 39(7), 2431-2438. otwiera się w nowej karcie
 124. Mellado E, Garcia-Effron G, Alcazar-Fouli L, Cuenca-Estrella M, Rodriguez- Tudela J. 2004. Substitutions at metionine 220 in the 14l-sterol demethylase (Cyp51A) of Aspergillus fumigatus are responsible for resistance in vitro to azole antifungal drugs. Antimicrob Agenst Chemother. 48(7), 2747-2750. otwiera się w nowej karcie
 125. Mellado E, Garcia-Effron G, Alcazar-Fuoli L, Melchers W, Verweij P, Cuenca- Estrella M, Rodriguez-Tudela J. 2007. A new Aspergillus fumigatus resistance mechanism conferring in vitro cross-resistance to azole antifungals involves a combination of cyp51A alterations. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 51(6), 1897-1904. otwiera się w nowej karcie
 126. Micheli P. 1976. Nova planetarium genera: iuxta Tournefortii methodum disposita. Florence: Bernardi Paperinii. 1729.
 127. Mohammadi F, Hashemi S, Zoll J, Melchers W, Rafati H, Dehghan P, Rezaie S, Tolooe A, Tamadon Y. van der Lee H. et al. 2015. Quantitative analysis of single- nucleotide polymorphism for rapid detection of TR 34 . Antimicrob. Agents Chemother. 60, 387-392. otwiera się w nowej karcie
 128. Montesinos I, Dodemont M, Lagrou K, Jacobs F, Etienne I, Denis O. 2014. New case of azole-resistant Aspergillus fumigatus due to TR46/Y121F/T289A mutation in Belgium. J. Antimicrob. Chemother. 69, 3439-3440. otwiera się w nowej karcie
 129. Mortensen K, Jensen R, Johansen H, Skov M, Pressler T, Howard S, Leatherbarrow H, Mellado E, Arendrup M. 2011. Aspergillus species and other molds in respiratory samples from patients with cystic fibrosis: A laboratory-based study with focus on Aspergillus fumigatus azole resistance. J. Clin. Microbiol. 49, 2243-2251. otwiera się w nowej karcie
 130. Mortensen K, Mellado E, Lass-Florl C, Rodriguez-Tudela J, Johansen H, Arendrup M. 2010. Environmental study of azole-resistant Aspergillus fumigatus and other Aspergillus in Austria, Denmark and Spain. Antimicrob Agents Chemother. 54(11), 4545-4549. otwiera się w nowej karcie
 131. Mosquera J, Denning D. 2002. Azole cross-resistance in Aspergillus fumigatus. Antimicrob. Agents Chemother. 46, 556-557. otwiera się w nowej karcie
 132. Moye-Rowley W. 2015. Multiple mechanisms contribute to the development of clinical significant azole resistance in Aspergillus fumigatus. Frontier in Microbiology. 6, 70, 1-6. otwiera się w nowej karcie
 133. Nascimento A, Goldman G, Park S, Marras S, Delmas G, Oza U, Lolans K, Dudley M, Mann P, Perlin D. 2003. Multiple resistance mechanisms among Aspergillus fumigatus mutants with high-level resistance to itraconazole. Antimicrob Agents Chemother. 47(5), 1719-1726. otwiera się w nowej karcie
 134. Nawrot U, Kurzyk E, Arendrup M, Mroczyńska M, Włodarczyk K, Sulik- Tyszka B, Wróblewska M, Ussowicz M, Zdziarski P, Niewińska K, Brillowska- Dąbrowska A. 2018. Detection of Polish clinical Aspergillus fumigatus isolates resistant to triazoles. Med. Mycol. 56(1), 212-124. otwiera się w nowej karcie
 135. Ngo H, Garneau-Tsodikova S, Green K. 2016. A complex game of hide and seek: the search for new antifungals. Med Chem Comm. 7(7), pp.1285-1306. otwiera się w nowej karcie
 136. Nowicka U, Wiatr E, Jakubowska L, Polubiec-Kownacka M. 2011. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna imitująca guz płuca u chorej bez astmy oskrzelowej -opis przypadku." Via Medica, Pneumonol. Alergol. Pol. 80(1), 77-81
 137. Odds F, Brown A, Gow N. 2003. Antifungal agents: mechanisms of action. Trends in Microbiology. 11(6), 272-279. otwiera się w nowej karcie
 138. Ozhak-Baysan B, Alastruey-Izquierdo A, Saba R, Ogunc D, Ongut G, Timuragaoglu A, Arslan G, Cuenca-Estrella M, Rodriguez-Tudela J. 2010. Aspergillus alliaceus and Aspergillus flavus co-infection in an acute myeloid leukemia patient. Med. Mycol. 48, 995-999. otwiera się w nowej karcie
 139. Ozmerdiven G, Ak S, Ener B. 2015. First determination of azole resistance in Aspergillus fumigatus strains carrying the TR 34 L98H mutations in Thurkey. J. Infect. Chemother. 21, 581-586. otwiera się w nowej karcie
 140. O'Neill J. 2015. Antimicrobials in agriculture and the environment. Reducing unnecessary use and waste. The review on antimicrobial resistance tackling drug- resistant infections globally. 2015.
 141. Panackal A, Parisini E, Proschan M. 2014. Salvage combination antifungal therapy for acute invasive aspergillosis may improve outcomes: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases. 28, pp.80-94. otwiera się w nowej karcie
 142. Patterson K, Strek M. 2010. Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Proceedings of the American Thoracic Society. 7(3), 237-244. otwiera się w nowej karcie
 143. Paul R, Rudramurthy S, Meis, J, Mouton J, Chakrabarti A. 2015. A novel Y319H substitution in cyp51C associated with azole resistance in Aspergillus flavus. Antimicrob Agents Chemother. 59, 6615-6619. otwiera się w nowej karcie
 144. Paul S, Diekema D, Moye-Rowley W. 2016. Contributions of both ATP-binding cassette transporter and CYP51A proteins are essential for azole resistance in Aspergillus fumigatus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 61(5), 02748- 02762. otwiera się w nowej karcie
 145. Paulsen I, Brown M, Skurray R. 1996. Proton-dependent multidrug efflux systems. Microbiological Reviews. 60(4), 575-608. otwiera się w nowej karcie
 146. Pelaez T, Gijon P, Bunsow E, Bouza E, Sanchez-Yerba W, Valerio M, Gama B, Cuenca-Estrella M, Mellado E. 2012. Resistance to voriconazole due to a G448S substitution in Aspergillus fumigatus in a patient with cerebral aspergillosis. J. Clin. Microbiol. 50, 2531-2534. otwiera się w nowej karcie
 147. Pelaez T, Monteiro M, Garcia-Rubio R, Bouza E, Gomez-Lopez A, Mellado E. 2015. First detection of Aspergillus fumigatus azole-resistant strain due to cyp51A TR 46 /Y121F/T289A in an azole-naive patient in Spain. New Microbes. New Infect. 6, 33-34. otwiera się w nowej karcie
 148. Perlin D, Shor E, Zhao Y. 2015. Update on Antifungal Drug Resistance. Current Clinical Microbiology Reports. 2(2), 84-95.Perveen I, Sehar S, Naz I, Ahmed S. 2016. Prospective evaluation of azole resistance in Aspergillus fumigatus clinical isolates in Pakistan. In Proceedings of 7th Advances Against Aspergillosis, Manchester, UK, 3-5 March 2016. otwiera się w nowej karcie
 149. Pfaffl M. 2001. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR. Nucleic Acids Res. 29(9), 203-207. otwiera się w nowej karcie
 150. Pfaller M, Messer S, Rhomberg P, Jones R, Castabheira M. 2013. In vitro activities of isavuconazole and comparator antifungal agents tested against a global collection of opportunistic yeasts and molds. Journal of Clinical Microbiology. 51(8), 2608-2616. otwiera się w nowej karcie
 151. Podust L, Poulos T, Waterman M. 2001. Crystal structure of cytochrome P450 14alpha -sterol demethylase (CYP51) from Mycobacterium tuberculosis in complex with azole inhibitors. Proc Natl Acad Sci U S A. 98(6), 3068-3073. otwiera się w nowej karcie
 152. Prigitano A, Venier V, Cogliati M, De Lorenzis G, Esposto M, Tortorano A. 2014. Azole-resistant Aspergillus fumigatus in the environment of northern Italy, May 2011 to June 2012. Euro Surveill. 19, 20747. otwiera się w nowej karcie
 153. Qiao J, Liu W, Li R. 2010. Truncated Afyap1 attenuates antifungal susceptibility of Aspergillus fumigatus to voriconazole and confers adaptation of the fungus to oxidative stress. Mycopathologia. 170(3), 155-160. otwiera się w nowej karcie
 154. Rajendran R, Mowat E, McCuttoch E, Lappin D, Jones B, Lang S, Majithiya J, Warn P, Williams C, Ramage G. 2011. Azole resistance of Aspergillus fumigatus biofilms is partly assiociated with efflux pump activity. Antimicrob. Agents Chemother. 2092-2097. otwiera się w nowej karcie
 155. Rath P, Buchheidt D, Spiess B, Arfanis E, Buer J, Steinmann J. 2012. First reported case of azole-resistant Aspergillus fumigatus due to the TR 34 /L98H mutation in Germany. Antimicrob. Agents Chemother. 56, 6060-6061. otwiera się w nowej karcie
 156. Rocchi S, Daguindau E, Grenouillet F, Deconinck E, Bellanger A, Garcia- Hermoso D, Bretagne S, Reboux G, Millon L. 2014. Azole-resistant Aspergillus fumigatus isolate with the TR 34 /L98H mutation in both a fungicide sprayed field and the lung of a hematopoietic stem cell transplant recipient with invasive aspergillosis. J. Clin. Microbiol. 52, 1724-1726. otwiera się w nowej karcie
 157. Rodriguez-Tudela J, Alcazar-Fuoli L, Mellado E, Alastruey-Izquierdo A, Monzon A, Cuenca-Estrella M. 2008. Epidemiological cutoffs and cross-resistance to azole drugs in Aspergillus fumigatus. Antimicrob. Agents Chemother. 52, 2468- 2472. otwiera się w nowej karcie
 158. Rodriquez-Tudela J, Donnelly J, Arendrup M, Arikan S, Barchiesi F, Bille J, Chryssanthou E, Cuenca-Estrella M, Dannaoui E, Denning D, Fegeler W, Gaustad P, Lass-Flörl C, Moore C, Richardson M, Schmalreck A, Velegraki A, Verweij P. 2008. Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing (AFST) of the ESCMID European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing. EUCAST Technical Note on the method for the determination of broth dilution minimum inhibitory concentrations of antifungal agents for conidia-forming moulds. Clin Microbiol Infect. 14, 982-984. otwiera się w nowej karcie
 159. Ramakrishnan J, Rathore S, Raman T. 2016. Review on fungal enzyme inhibitors -potential drug targets to manage human fungal infection. The Royal Society of Chemistry Advances. 6(48), pp.42387-42401. otwiera się w nowej karcie
 160. Rath P, Buchheidt D, Spiess B, Arfanis E, Buer J, Steinmann J. 2012. First reported case of azole-resistant Aspergillus fumigatus due to the TR/L98H mutation in Germany. Antimicrob. Agents Chemother. 56, 6060-6061. otwiera się w nowej karcie
 161. Ren J, Jin X, Zhang Q, Zheng Y, Lin Y, Yu Y. 2017. Fungicides inducted triazole-resistance in Aspergillus fumigatus associated with mutations of TR 46 /Y121F/T289A and its appearance in agricultural fields. J. Hazard. Mater. 326, 54-60. otwiera się w nowej karcie
 162. Rivero-Menendez O, Alastruey-Izquierdo A, Mellado E, Cuenca-Estrella M. 2016. Triazole resistance in Aspergillus spp.: a worldwide problem? Journal of Fungi. 2(3). otwiera się w nowej karcie
 163. Rocchi S, Daguindau E, Grenouillet F, Deconinck E, Bellanger A, Garcia- Hermoso D, Bretagne S, Reboux G. Millon L. 2014. Azole-resistant Aspergillus fumigatus isolate with the TR34/ L98H mutation in both a fungicide-sprayed field and the lung of a hematopoietic stem cell transplant recipient with invasive aspergillosis. Journal of Clinical Microbiology. 52(5), pp.1724-1726. otwiera się w nowej karcie
 164. Sanglard D. 2016. Emerging threats in antifungal-resistatn fungal pathogens. Front. Med. 3:11, 1-10 otwiera się w nowej karcie
 165. Sarfati J, Jensen H, Letage J. 1996. Route of infections in bovine aspergillosis. J. Med. Vet. Mycol. 34, 379-383. otwiera się w nowej karcie
 166. Seyedmousavi S, Brüggemann R, Melchers W, Rijs A, Verweij P, Mouton J. 2013. Efficacy and pharmacodynamics of voriconazole combined with anidulafungin in azole-resistant invasive aspergillosis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 68, pp.385-393. otwiera się w nowej karcie
 167. Shapiro R, Robbins N, Cowen L. 2011. Regulatory circuitry governing fungal development, drug resistance, and disease. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 75(2), 213-267. otwiera się w nowej karcie
 168. Sharma C, Hagen F, Moroti R, Meis J, Chowdhary A. 2015. Triazole-resistant Aspergillus fumigatus harbouring G54 mutation: Is it de novo or environmentally acquired? J. Glob. Antimicrob. Resist. 2015. otwiera się w nowej karcie
 169. Shyadehi A, Lamb D, Kelly S, Kelly D, Schunck W, Wright J. 1996. The mechanism of the acyl-carbon bond cleavage reaction catalyzed by recombinant sterol 14 alpha-demethylase of Candida albicans (other names are: lanosterol 14 alphademethylase P-45014DM, and CYP51). J Biol Chem. 271, 12445-12450. otwiera się w nowej karcie
 170. Slaven J, Anderson M, Singlard D, Dixon G, Bille J, Roberts I, Dening D. 2002. Increased expression of a novel Aspergillus fumigatus ABC transporter gene atrF in the presence of itraconazole in an itraconazole resistant clinical isolate. Fungal. Genet. Biol. 36, 199-206. otwiera się w nowej karcie
 171. Snelders E, Rijs A, Kema G, Melchers W, Verweij P. 2009. Possible environmental origin of resistance of Aspergillus fumigatus to medical triazoles. Applied and Environmental Microbiology. 75(12), 4053-4057. otwiera się w nowej karcie
 172. Snelders E, Karawajczyk A, Verhoeven R, Venselaar H, Schaftenaar G, Verweij P, Melchers W. 2011. The structure-function relationship of the Aspergillus fumigatus cyp51A L98H conversion by site-directed mutagenesis: The mechanism of L98H azole resistance. Fungal Genetics and Biology. 48(11), 1062- 1070. otwiera się w nowej karcie
 173. Snelders E, Camps S, Karawajczyk A, Schaftenaar G, Kema G, Van der Lee H, Klaassen C, Melchers W, Verweij P. 2012. Triazole fungicides can induce cross- resistance to medical triazoles in Aspergillus fumigatus. PLoS One. 7(3) 1-15. otwiera się w nowej karcie
 174. Snelders E, van der Lee H, Kuijpers J, Rijs A, Varga J, Samson R, Mellado E, Donders A, Melchers W, Verweij P. 2008. Emergence of azole resistance in Aspergillus fumigatus and spread of a single resistance mechanism. PLoS Med. 5, e219. otwiera się w nowej karcie
 175. Steinmann J, Hamprecht A, Vehreschild M, Cornely O, Buchheidt D, Spiess B, Koldehoff M, Buer J, Meis J, Rath P. 2015. Emergence of azole-resistant invasive aspergillosis in HSCT recipients in Germany. J. Antimicrob. Chemother. 70, 1522-1526. otwiera się w nowej karcie
 176. Sulik-Tyszka B, Cieślik J, Snarski E, Waszczuk-Gajda A, Wróblewska M. 2016. Aktywność in vitro izawukonazolu wobec klinicznych szczepów z rodzaju Candida i Aspergillus. Forum Zakażeń. 7(3), pp.135-139. otwiera się w nowej karcie
 177. Soubani A, Chandrasekar P. 2002. The clinical spectrum of pulmonary aspergillosis. CHEST Journal, 121(6), 1988-1999. otwiera się w nowej karcie
 178. Stanestu A, Ochiuz L, Cojocaru I, Popovici I, Lupuleasa D. 2010. The influence of different polymers on the pharmaco-technological characteristics of propiconazole nitrate bioadhesive oromucosal tablets. Farmacia. 58(3), 279-283. 168. Stens old C, Jørgensen L, Arendrup M. 2012. Azole-resistant invasive aspergillosis: relationship to agriculture. Current Fungal Infection Reports. 6(3), 178-191.
 179. Sugui J, Kwon-Chung H, Juvvadi P, Letage P, Steinbach W. 2015. Aspergillus fumigatus and related species. Cold. Spring. Harb. Perspect. Med. 5, 1-17. otwiera się w nowej karcie
 180. Taccone F, Able V, Bulpa A, Misset P, Meersseman W, Cordaso T. 2015. Epidemiology of invasive aspergillosis in critical ill patients: clinical presentation, underlying conditions, and outcomes. Crit. Care. 19, 7. otwiera się w nowej karcie
 181. Tell L. 2005. Aspergillosis in mammals and birds: impact on veterinary medicine. Medical Mycology. 43, 71-73. otwiera się w nowej karcie
 182. Tobin M, Peery R, Skatril L. 1997. Genes encoding multiple drug resistance-like proteins in Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus. Gene, 200, 11-23. otwiera się w nowej karcie
 183. ToyotomeT, Fujiwara T, Kida H, Matsumoto M, Wada T, Komatsu R. 2016. Susceptibility to azoles in clinical isolates of Aspergillus fumigatus and A. tubingensis from Obihiro, Japan. In Proceedings of 7th Advances Against Aspergillosis, Manchester, UK, 3-5 March 2016. otwiera się w nowej karcie
 184. Trösken E, Bittner N, Völkel W. 2005. Quantitation of 13 azole fungicides in wine samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography. 1083(1-2), pp.113-119. otwiera się w nowej karcie
 185. Tyburski J, Studzińska A, Daca P, Tretyn A. 2008. PCR w czasie rzeczywistym. Metody analiz danych. Biotechnologia. 1(80), 86-96.
 186. Wahl E, Erickson M. 1928. Primary pulmonary Aspergillosis. Journal of the Medical Association of Georgia. 17, 341-348.
 187. Wang D, Gricourt M, Arne P, Thierry S, Seguin D, Chermette R, Huang W, Dannaoui E, Botterel F, Guillot J. 2014. Mutations in the Cyp51A gene and susceptibility to itraconazole in Aspergillus fumigatus isolated from avian farms in France and China. Poult. Sci. 93, 12-15. otwiera się w nowej karcie
 188. Wei X, Zhang Y, Lu L. 2015. The molecular mechanism of azole resistance in Aspergillus fumigatus: from bedside to bench and back. Journal of Microbiology. 53(2), 91-99. otwiera się w nowej karcie
 189. White T, Bruns T, Lee S, Taylor J. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. PCR -Protocols and Applications. pp. 315-322. otwiera się w nowej karcie
 190. Wiederhold N, Garcia G, Lindner J. 2015. Evaluation of Cyp51A mechanisms of azole resistance in Aspergillus fumigatus isolates from the United States. Mycoses. 58.
 191. Wiederhold N, Gil V, Gutierrez F, Lindner J, Albataineh M, McCarthy D, Sanders C, Fan H, Fothergill A, Sutton D. 2016. First detection of TR 34 /L98H and TR 46 /Y121F/T289A cyp51 mutations in Aspergillus fumigatus isolates in the United States. J. Clin. Microbiol. 2016, 54, 168-171. otwiera się w nowej karcie
 192. Willger S, Puttikamonkul S, Kim K, Burritt J, Grahl N, Metzler L, Barbuch R, Bard M, Lewrence C, Cramer R. 2008. A sterol-regulatory element binding protein is required for cell polarity, hypoxia adaptation, azole drug resistance, and virulence in Aspergillus fumigatus. PLOS Pathog. 4, e1000200 otwiera się w nowej karcie
 193. Wu C, Wang H, Lee J, Lo H, Dai C, Chou P, Ko W, Chen Y. 2015. Azole- resistant Aspergillus fumigatus isolates carrying TR34/L98H mutations in Taiwan. Mycoses. 58. otwiera się w nowej karcie
 194. Valiante V, Macheleidt J, Föge M, Brakhage A. 2015. The Aspergillus fumigatus cell wall integrity signaling pathway: drug target, compensatory pathways, and virulence. Frontiers in Microbiology.16, 6-32 otwiera się w nowej karcie
 195. Valsecchi I, Mellado E, Beauo R, Raj S, Letage J. 2015. Fitness studies of azole- resistant strains of Aspergillus fumigatus. Antimicrob. Agents Chemother, 59(12), 7866-7869. 186. van der Linden J, Snelders E, Kampinga G, Rijnders B, Mattsson E, Debets- Ossenkopp Y, Kuijper E, Van Tiel F, Melchers W, Verweij P. 2011. Clinical implications of azole resistance in Aspergillus fumigatus, The Netherlands, 2007- 2009. Emerg. Infect. Dis. 17, 1846-1854.
 196. Van der Linden J, Arendrup M, Warris A, Lagrou K, Pelloux H, Hauser P, Chryssanthou E, Mellado E, Kidd S, Tortorano A, Dannaoui E, Gaustad P, Baddley J, Uekötter A, Lass-Flörl C, Klimko N, Moore C, Denning D, Pasqualotto A, Kibbler C, Arikan-Akdagli S, Andes D, Meletiadis J, Naumiuk L, Nucci M, Melchers W, Verweij P. 2015. Prospective Multicenter International Surveillance of Azole Resistance in Aspergillus fumigatus. Emerging Infectious Diseases. 21, 6, 1041-1044. otwiera się w nowej karcie
 197. Van der Linden J, Camps S, Kampinga G, Arends J, Debets-Ossenkopp Y, Haas P, Rijnders B, Kuijper E, van Tiel F, Varga J. 2013. Aspergillosis due to voriconazole highly resistant Aspergillus fumigatus and recovery of genetically related resistant isolates from domiciles. Clin. Infect. Dis. 57, 513-520. 189. van Ingen J, van der Lee H, Rijs T, Zoll J, Leenstra T, Melchers W, Verweij P. otwiera się w nowej karcie
 198. Azole, polyene and echinocandin MIC distributions for wild-type, TR 34 /L98H and TR 46 /Y121F/T289A Aspergillus fumigatus isolates in The Netherlands. J. Antimicrob. Chemother. 70, 178-181.
 199. Vazquez J, Manavathu K. 2016. Molecular Characterization of a Voriconazole- Resistant, Posaconazole-Susceptible Aspergillus fumigatus Isolate in a Lung Transplant Recipient in the United States. AAC. 60: 2. 1129-1134. otwiera się w nowej karcie
 200. Vermeulen E, Lagrou K, Verweij P. 2013. Azole resistance in Aspergillus fumigatus: a growing public health concern. Curr. Opin. Infect. Dis. 26, 493-500. otwiera się w nowej karcie
 201. Vermeulen E, Maertens J, De Bel A. 2015. Nationwide surveillance of azole resistance in Aspergillus diseases. Antimicrob. Agents Chemother. 59, 4569-4576. otwiera się w nowej karcie
 202. Vermeulen E, Maertens J, Schoemans H, Lagrou K.2012. Azole-resistant Aspergillus fumigatus due to TR 46 /Y121F/T289A mutation emerging in Belgium, July 2012. Euro. Surveill. 17, pii20326.
 203. Verweij P, Dorsthorst D, Rijs A, de Vries-Hospers H, Meis J. 2002. Nationwide survey of in vitro activities of itraconazole and voriconazole against clinical Aspergillus fumigatus isolated cultured between 1945 and 1998. Journal of Clinical Microbiology. 40(7), 2648-2650. otwiera się w nowej karcie
 204. Verweij P, Latage P, Rijs A, Pauw P, Hoogkamp-Korstanje J, Meis J. 1995. Comparison of antigen detection and PCR assay using bronchoalveolar lavage fluid for diagnosing invasive pulmonary aspergillosis in patients receiving treatment for hematological malignancies. J. Clin. Microbiol. 33(12) 3150-3153. otwiera się w nowej karcie
 205. Verwiej P, Mellado E, Melchers W. 2007. Multiple-triazole-resistant aspergillosis. N.Eng. J. Med. 356.1481-1483. otwiera się w nowej karcie
 206. Verweij P, Snelders E, Kema G, Mellado E, Melchers W. 2009. Azole resistance in Aspergillus fumigatus: a side-effect of environmental fungicide use? The Lancet Infectious Diseases. 9(12) pp.789-795. otwiera się w nowej karcie
 207. Verweij P, Chowdhary A, Melchers W, Meis J. 2016. Azole Resistance in Aspergillus fumigatus: Can We Retain the Clinical Use of Mold-Active Antifungal Azoles? CID. 62, 1-7. otwiera się w nowej karcie
 208. Xiao L, Madison V, Chau A, Loebenberg D, Palermo R, McNicholas P. 2004. Three-dimensional models of wild-type and mutated forms of cytochrome P450 14α-sterol demethylases from Aspergillus fumigatus and Candida albicans provide insights into posaconazole binding. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 48(2), 568-574. otwiera się w nowej karcie
 209. Xiong Q, Hassan S, Wilson W, Han X, May G, Tarrand J, Matsuda S. 2005. Cholesterol import by Aspergillus fumigatus and its influence on antifungal potency of sterol biosynthesis inhibitors. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 49(2), 518-524. otwiera się w nowej karcie
 210. Zhang M, Feng C, Chein F, He Q, Su Q, Shi Y. 2017. Triazole resistance in Aspergillus fumigatus clinical isolates obtained in Nanjing, China. Chinese Medical Journal. 20(6), 665-668. otwiera się w nowej karcie
 211. Zhang J, Snelders E, Zwaan B, Schoustra S, Meis J, van Dijk K, Hagen F, van der Beek M, Kampinga G, Zoll J, Melchers W, Verweij P, Debets A. 2017. A novel environmetak azole resistant mutation in Aspergillus fumigatus and a possible role of sexual reproduction in its emergence. American Society for Microbiology. 8(3)00791-17. otwiera się w nowej karcie
 212. Zhao Y, Stensvold C, Perlin D, Arendrup M. 2013. Azole resistance in Aspergillus fumigatus from bronchoalveolar lavage fluid samples of patients with chronic diseases. J. Antimicrob. Chemother. 68, 1497-1504. otwiera się w nowej karcie
 213. Ziółkowska G, Tokarzewski S, Nowakiewicz A. 2014. Drug resistance of Aspergillus fumigatus strains isolated from flocks of domestic geese in Poland. Poultry Science. 93(5), pp.1106-1112. otwiera się w nowej karcie
 214. Zonderland J, Strok C, Saunders J. 2002. Intranasal infusion of enilconazole for treatment of sinonasal aspergillosis in dog. J. Am. Vet. Med. Assoc. 221, 1421-1425. otwiera się w nowej karcie
 215.  Kurzyk E.: "Budowa biofilmu chorobotwórczych drożdży i jego wpływ na oporność." Dokonania Młodych Naukowców nr 5 s. 266-267, 2014
 216. Prezentacje ustne na konferencjach:  Kurzyk E., "Oporność izolatów Aspergillus fumigatus na izawukonazol" Ogólnopolska Konferencja Biotechnologów i Mikrobiologów BioMillenium 2017, Gdańsk 6-8 wrzesień 2017.
 217.  Kurzyk E.: "Quorum sensing -rola w patogenezie drożdży Candida. Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauk, VI Edycja, Gdańsk 25.04.2014
 218. Plakaty na konferencjach:  Nawrot U., Wieliczko A., Kurzyk E., Brillowska-Dąbrowska A.: "Low frequency of itraconazole resistance fund among avian Aspergillus fumigatus isolates" 8 th Trends in Medical Mycology, Mycoses. Serbia, 06-09.10.2017.
 219.  Kurzyk E., Mroczyńska M., Nawrot U., Włodarczyk K., Brillowska-Dąbrowska A.: " Oporność izolatów Aspergillus fumigatus na azole" XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz 25-27.09.2016
 220.  Kurzyk E., Nawrot U., Włodarczyk K., Brillowska-Dąbrowska A.: "Występowanie tandemowych powtórzeń (TR 34 ) w rejonie promotora genu CYP51A oraz mutacji w tym genie jako czynników predysponujących do oporności na azole wśród izolatów Aspergillus fumigatus" II Ogólnopolska Konferencja "Drobnoustroje w świecie człowieka -Drobnoustroje oportunistyczne" Bydgoszcz 21-22.05.2016. -praca wyróżniona I miejscem w sesji plakatowej  Mroczyńska M., Kurzyk E., Brillowska-Dąbrowska A., Gucwa K., Szweda P.: Genotypowanie klinicznych izolatów Candida albicans metodą MP PCR" II Ogólnopolska Konferencja "Drobnoustroje w świecie człowieka -Drobnoustroje oportunistyczne" Bydgoszcz 21-22.05.2016.
 221.  Kurzyk E., Mroczyńska M., Nawrot U., Włodarczyk K., Brillowska-Dąbrowska A.: "Czy istnieje konieczność oznaczania oporności na azole dla szczepów Aspergillus fumigatus izolowanych w Polsce?" BioMedSession, Gdańsk 12.12.2015
 222.  Kurzyk E., Nawrot U., Mroczyńska M., Włodarczyk K., Ussowicz M., Zdziarski P., Arendrup MC., Brillowska-Dąbrowska A.: Detection of clinical Aspergillus fumigatus isolates resistant to triazoles. 7th Trends in Medical Mycology. Vol. 58 Supplement S4. P006. str. 53-54. Lizbona 9-12 październik 2015
 223.  Nawrot U., Kurzyk E., Włodarczyk K., Ussowicz M., Arendrup MC., Brillowska-Dąbrowska A.: The first Polish report of azole resistant clinical Aspergillus fumigatus isolate. 6th International Weigl Conference on Microbiology. Acta Biochemica Polonica. Vol. 62 Supplement 2/2015. V.P.38. str. 104. Gdańsk, 8-10 lipiec 2015
 224.  Kurzyk E., Kadzewicz K., Romanowska E., Dzierżanowska-Fangrat K., Brillowska-Dąbrowska A., Szweda P.: "Genotypowanie klinicznych izolatów Candida krusi. " I Ogólnopolska Konferencja "Drobnoustroje oportunistyczne" Bydgoszcz 18-20 wrzesień 2014
Źródła finansowania:
 • Praca współfinansowana ze środków NCN w ramach projektu OPUS nr 2013/11/B/NZ7/04935:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 192 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi