Wyznaczenie zasięgu zalewu powodziowego po potencjalnej awarii jazu zbiornika Kolbudy I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczenie zasięgu zalewu powodziowego po potencjalnej awarii jazu zbiornika Kolbudy I

Abstrakt

Zgodnie z paragrafem 24 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) dla budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia prze-kraczającej 2,0 m lub tworzącej pojemność większà niż 0,2 mln m3 wody określa się przebieg i zasięg fali wezbraniowej wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem tej budowli. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń hydraulicznych transformacji fali wezbraniowej wywołanej awarią jazu zbiornika Kolbudy I. W wyniku potencjalnej awarii woda spłynie starym korytem rzeki Raduni stanowiąc zagrożenie powodziowe dla miejscowości Kolbudy. Obliczenia numeryczne wykonano przy wykorzystaniu podkładów geodezyjnych: numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy. Produkty geodezyjne musiały zapewniać wysokościową dokładność odwzorowania powierzchni terenu na poziomie 15 cm. oraz aktualność rzeczywistego pokrycia terenu. W wyniku obliczeń przedstawiono mapę zagrożenia powodziowego zawierającą granice zalewu wraz z głębokościami i prędkościami zalewu. Dodatkowo przedstawiono mapę czasu zalewania rejonów zagrożonych od momentu wystąpienia awarii jazu. Może ona służyć do opracowania planów działań w razie katastrofy, co wynika z ustępu 3 paragrafu 24 przytaczanego rozporządzenia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy Informacji Przestrzennej : zastosowanie. strony 7 - 21
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M., Szpakowski W., Wołoszyn E., Zima P.: Wyznaczenie zasięgu zalewu powodziowego po potencjalnej awarii jazu zbiornika Kolbudy I// Systemy Informacji Przestrzennej : zastosowanie./ ed. red. Z. Kurałowicz, W. Kamiński, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.7-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi