WZORCE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARZE EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ – WYNIKI BADAŃ Z KAZACHSTANU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WZORCE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARZE EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ – WYNIKI BADAŃ Z KAZACHSTANU

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie specyfiki internacjonalizacji przedsiębiorstw kazachstańskich, a w szczególności tempa, zakresu, intensywności i form ich umiędzynarodowienia. W części teoretycznej artykułu przedstawiono najważniejsze efekty międzynarodowej integracji gospodarczej, a w szczególności funkcjonowanie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) oraz scharakteryzowano gospodarkę Kazachstanu. Następnie ukazano wyniki badań przeprowadzonych na próbie 108 przedsiębiorstw eksporterów pozyskanych z bazy eksporterów o nazwie KazNex Invest, działających na terytorium Republiki Kazachstanu. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2016 r. Przedsiębiorstwa udzielały odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania przy wykorzystaniu wywiadów CATI (Computer Assisted Telephone Intervieving – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 233 - 246,
ISSN: 2083-8611
ISSN:
2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Suchkova I., Daszkiewicz N.: WZORCE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARZE EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ – WYNIKI BADAŃ Z KAZACHSTANU// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 352 (2018), s.233-246
Bibliografia: test
  1. Daszkiewicz N. (2016), Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Daszkiewicz N., Suchkova, I. (2016), Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: Wyniki badań z Kazachstanu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 17(10), cz. 2: Zarządzanie w dobie ograni- czonego zaufania, s. 133-145.
  3. Dunning J.H. (1993), Trade, Location of Economic Activity and the Multinational Enter- prise: A Search for an Eclectic Approach [w:] B. Ohlin, P. Hesselborn, P. Wijkman (red.), The International Allocation of Economic Activity, Macmillan, London, s. 395-418. otwiera się w nowej karcie
  4. Gostomski E., Michałowski T. (2015), Euroazjatycka unia gospodarcza -próba ożywie- nia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono- micznych i Zarządzania", t. 1: Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, s. 81-92.
  5. Michalik A. (2015), Unia euroazjatycka -realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? "Studia Ekonomiczne", nr 228, s. 37-48.
  6. Wiśniewska I. (2013), Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scale- nia obszaru poradzieckiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
  7. Zysk W. (2016), Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy -przypa- dek krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10(946), s. 53-74. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi