Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych

Abstrakt

Celem pracy była prezentacja zmian ustawowych związanych z ograniczeniami w zadłużaniu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te ukazano na tle dotychczas obowiązujących rozwiązań. Następnie przedstawiono stan zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego z podziałem na 4 grupy (do obliczeń wydzielono osobną grupę miast na prawach powiatu). Dla wybranych przedstawicieli grupy, której zadłużenie jest największe przeprowadzono symulację obrazującą możliwości obsługi zadłużenia zgodnie z wytycznymi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Podstawowy wniosek płynący z rozważań dotyczy wprowadzonego okresu przejściowego, w czasie którego wiążącym aktem prawnym jest nowa ustawa, lecz obowiązują wcześniej istniejące zasady obliczania granicznych limitów obsługi długu. Na podstawie symulacji okazało się, że dla niektórych jednostek okazał się on niezbędny, gdyż stan ich finansów wskazuje, że mogłyby nie spełniać uregulowań przestawionych w ustawie z roku 2009. Z drugiej strony na podstawie badań można przyjąć, że brak spełnienia ustawowych wymogów nie jest zjawiskiem powszechnym i nie dotyczy większości jednostek przestrzennych. Dane do badań uzyskano ze stron Ministerstwa Finansów, Banku Danych Regionalnych oraz stron internetowych wybranych miast.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu strony 313 - 322,
ISSN: 1689-7374
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych// Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. -., nr. Nr 141 (2010), s.313-322
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi