Zarządzanie zapasami dla praktyków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie zapasami dla praktyków

Abstrakt

Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów.

Jak ta redukcja zapasów zazwyczaj się odbywa? Szef stawia cel swojemu zespołowi: „dziś rotacja naszego zapasu wynosi 60 dni, więc cel na nowy rok ustawiamy na 45 dni”. Zespół chcąc sprostać wyzwaniu zmniejsza, mniej lub bardziej, stopniowo utrzymywany zapas zwiększając ryzyko utraty płynności w realizacji zamówień, lub przerzucając odpowiedzialność za zapas na swoich dostawców.
I zrobione!

Kim jest zespół, który dostaje cel? Zwykle są to zespoły planistów oraz zaopatrzeniowców, czyli pracowników operacyjnych, którzy
w oparciu o bieżące warunki dostaw, produkcji, wymagań i zachowań klientów realizują zamówienia na wyroby czy materiały. Należy zadać sobie pytanie czy i jaki mają oni wpływ na poziom zapasu. Odpowiedź brzmi: bezpośrednio niestety niewielki.  Jednak niezależnie od tego jaki wpływ posiadają podejmują zwykle skuteczne wysiłki w celu obniżenia poziomu zapasu. Z jakim skutkiem? Zwykle niestety dość ryzykownym.

Niniejsza książka powstała, by pomóc pracownikom odpowiedzialnym za redukcję zapasów oraz ich szefom podejmować mądre decyzje. Mądre, czyli bezpieczne dla przedsiębiorstwa, nie zwiększające ryzyka opóźnienia realizacji zlecenia produkcji lub zlecenia klienta z powodu braku materiału, półwyrobu czy wyrobu gotowego.

Postaram się przeprowadzić czytelnika przez mechanizmy podejmowania decyzji o tym o ile i w jakim obszarze można zredukować zapasy, tak by stawiane cele były rozsądne i możliwe do osiągnięcia w wymaganym czasie. Jednocześnie dołożę starań by pokazać i udowodnić jak wiele osób i działów ma wpływ na poziom zapasów w przedsiębiorstwie i jak ważna jest współpraca przy ich obniżaniu.

W książce posługuję się pojęciami polskimi i angielskimi z uwagi na fakt, że wielu z potencjalnych czytelników niniejszej książki pracuje w firmach, w których wykorzystuje się wyłącznie angielskie nazwy dla pojęć odpowiadających zarządzaniu zapasami.

---

Striving to reduce inventories is a natural trend of all enterprises that care about access to the so-called free cash. The 11 years of my observations in the course of several hundred projects carried out indicate that only about 0.5% of enterprises (at a given moment) do not work on reducing inventories.


How does this stock reduction typically work? The boss sets a target for his team: "Today our inventory has a 60-day rotation, so we set the target for the new year at 45 days." The team, wishing to meet the challenge, reduces, more or less, the gradually maintained inventory, increasing the risk of loss of liquidity in the execution of orders, or shifting the responsibility for the inventory to its suppliers.
And it's done!


Who is the team that gets the target? Usually these are teams of planners and procurers, i.e. operational employees who
they execute orders for products or materials based on the current conditions of deliveries, production, customer requirements and behavior. You should ask yourself if and how they affect the level of inventory. The answer is: direct, unfortunately small. However, regardless of the impact they may have, they usually make effective efforts to reduce the stock level. With what effect? Usually, unfortunately, quite risky.


This book is written to help employees responsible for reducing inventory and their bosses make wise decisions. Smart, i.e. safe for the company, not increasing the risk of delaying the execution of a production order or a customer's order due to the lack of material, semi-finished product or finished product.


I will try to guide the reader through the mechanisms of making decisions about how much and in what area inventories can be reduced, so that the goals are reasonable and possible to achieve in the required time. At the same time, I will do my best to show and prove how many people and departments have an impact on the level of inventories in the enterprise and how important cooperation is in reducing them.


In the book, I use Polish and English terms due to the fact that many of the potential readers of this book work in companies that use only English terms for inventory management terms.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wydawnictwo LeanQ Team ISBN: 978-83-938415-3-0
Weryfikacja:

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi