Zastosowanie analizy szeregów czasowych do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Trójmiasta. Application of time series analysis on air quality assessment in the region of Tricity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie analizy szeregów czasowych do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Trójmiasta. Application of time series analysis on air quality assessment in the region of Tricity

Abstrakt

Na podstawie analizy wyników pomiarów poziomów stężenia: NO3-, SO42-, F- ,Cl-, NH4+, PO43-, Ca2+, K+, Mg2+ oraz pomiarów pH i przewodności elektrolitycznej próbek wód opadowych na terenie Trójmiasta z zastosowaniem techniki analizy szeregów czasowych wykazano, że cykliczne wahania poziomów depozycji SO42-, F-, NO3- i Ca2+ w próbkach są skorelowane z cyklicznymi 9 zmianami przeważających kierunków wiatrów. Analiza struktury szeregów czasowych nie wykazała występowania zmian o charakterze cyklicznym w rozkładzie poziomów depozycji jonów NH4+, Cl- i K+. Nie stwierdzono występowania funkcji trendu dla żadnego z badanych analitów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 825 - 839,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Astel A., Mazerski J., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Zastosowanie analizy szeregów czasowych do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Trójmiasta. Application of time series analysis on air quality assessment in the region of Tricity// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 8 (2002), s.825-839
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi