Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

Abstrakt

Współczesne organizacje, konkurując na rynkach globalnych, muszą uwzględniać coraz większą liczbę czynników determinujących ich pozycję i szanse rozwoju. Do czynników tych należą m.in.: nasycenie rynku, rosnące wyzwania ze strony otoczenia społeczno-ekonomicznego związane ze specyfiką Przemysłu 4.0, skracające się cykle życia produktów, czy też konieczność uwzględnienia wielu ograniczeń wynikających z przyjęcia ogólnoświatowych zobowiązań związanych z ideą zrównoważonego rozwoju W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedną z koncepcji, które pomagają organizacjom gospodarczym lepiej zrozumieć złożoność współczesnych uwarunkowań i dzięki temu sprawniej funkcjonować w swym otoczeniu. Koncepcja ta wiąże się z zasadniczym aspektem konkurencyjności — jakością i związaną z nią doskonałością organizacyjną odzwierciedloną w odpowiednich, powszechnie uznanych modelach doskonałości organizacyjnej. Modele te pozwalają w sposób kompleksowy rozpoznać i odnieść się do potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy danej organizacji oraz znaleźć skuteczne odpowiedzi, w jaki sposób te potrzeby spełnić. Celem pracy jest przedstawienie wybranych uwarunkowań zastosowania Modelu Doskonałości wykorzystywanego w konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości przez siedem organizacji produkcyjnych, które dzięki wykorzystaniu tego podejścia osiągnęły sukcesy rynkowe oraz znalazły się w gronie laureatów XXII edycji tego konkursu. Dzięki temu możliwe będzie nakreślenie perspektyw rozwojowych dla tego typu inicjatyw, szczególnie w kontekście promowania projakościowego rozwoju gospodarek na szczeblu regionalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Wendt A.: Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości// Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2/ : , 2020, s.1053-1061
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi