Zastosowanie techniki spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS) w analizie chemicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie techniki spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS) w analizie chemicznej

Abstrakt

Od pewnego już czasu szczególnego znaczenia nabiera technika spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (ang. Isotope Dilution Mass Spectrometry - IDMS), która staje się klasycznym przykładem pierwotnej metody analitycznej.Technika IDMS jest specyficzną odmianą techniki dodatku wzorca. Specyficzność ta polega na tym, iż w tym przypadku dodawaną substancją jest znana ilość związku, który różni się od analitu jedynie składem izotopowym. W trakcie analizy ilościowej wyznaczane są stosunki sygnałów dla odpowiednich jonów masowych (co najmniej dwóch) uzyskanych w trakcie analizy próbki rzeczywistej, próbki wzorca oraz próbki rzeczywistej z dodatkiem wzorca. Do określenia zawartości analitu w badanej próbce potrzebna jest jedynie znajomość ilości izotopowo znaczonego analitu dodawanego do próbki. Ponieważ ilość dodawanego wzorca można określić stosując jedną z metod pierwotnych (grawimetria lub wolumetria) stanowi to podstawę do zaliczenia techniki IDMS do grupy metod pierwotnych.Technika spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego jako pierwotna technika pomiarowa jest bezpośrednio związana z układem SI i odgrywa niezwykle istotną rolę w zapewnieniu spójności pomiarowej - jest zalecana przede wszystkim w przeprowadzaniu badań certyfikacyjnych. Z tego względu znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie w analityce chemicznej a w szczególności w zakresie analityki środowiskowej.W pracy opisano przykłady stosowania techniki IDMS w oznaczaniu analitów w próbkach środowiskowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowoczesne techniki analityczne strony 259 - 291
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Konieczka P., Namieśnik J.: Zastosowanie techniki spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS) w analizie chemicznej// Nowoczesne techniki analityczne/ ed. red. M. Jarosz. Warszawa: Oficyna Wyd. P. Warsz., 2006, s.259-291
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 183 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi