Zjawisko kawitacji hydrodynamicznej i akustycznej w połączeniu z zaawansowanymi procesami utleniania, jako skuteczne metody oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zjawisko kawitacji hydrodynamicznej i akustycznej w połączeniu z zaawansowanymi procesami utleniania, jako skuteczne metody oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów

Abstrakt

W pracy doktorskiej przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem kawitacji hydrodynamicznej oraz akustycznej, wspomaganych zewnętrznymi odczynnikami utleniającymi (ozonem; nadtlenkiem wodoru; oraz ich mieszaniną – tzw. odczynnikiem peroxone) do obniżenia ładunku zanieczyszczeń ścieków rzeczywistych z produkcji asfaltów. Przeprowadzono szczegółową analizę zmian zawartości lotnych związków organicznych tlenu i siarki oraz porównano efektywność obniżania sumarycznych wskaźników zanieczyszczenia: CHZT i BZT5. Wykazano, że najskuteczniejszy proces oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów oraz ścieków modelowych obejmuje kawitację hydrodynamiczną wspomaganą odczynnikiem peroxone. Uzyskano wysoką efektywność utleniania fenolu i jego pochodnych charakteryzujących się wysoką biotoksycznością. Analiza ekonomiczna procesów oczyszczania wskazała, że kawitacja hydrodynamiczna wspomagana AOPs może stanowić efektywną metodę wstępnego, chemicznego oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów, stosowaną przed etapem oczyszczania biologicznego.

Cytuj jako

Autor (1)