Źródła, otrzymywanie i przydatność niektórych termostabilnych enzymów w przetwórstwie skrobi i mleka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Źródła, otrzymywanie i przydatność niektórych termostabilnych enzymów w przetwórstwie skrobi i mleka

Abstrakt

Prezentowane wyniki wskazują na możliwość usprawnienia produkcji syropów skrobiowych przez zastosowanie rekombinantowej alfa-amylazy z Pyrococcus woesei i termostabilnej alfa-glukozydazy z Thermus thermophilus. Wykazano także przydatność rekombinantowej, termosta-bilnej beta-galaktozydazy z Pyrococcus woesei do wytwarzania bez-laktozowego mleka i serwatki. Enzym ten wykazuje dużą termostabil-ność i znaczną aktywność w szerokim zakresie pH (4,3-6,6). Umożliwia to zastosowanie wymienionej beta-galaktozydazy do hydrolizy laktozy w warunkach eliminujących mikrobiologiczne zanieczyszczenie reaktora z unieruchomionym enzymem. Rekombinantową alfa-amylazę i beta-galaktozydazę uzyskiwano przeprowadzając ekspresję genów z Pyro-coccus woesei w komórkach Escherichia coli i strącając w podwyż-szonej temperaturze termolabilne białka balastowe. Uzyskana w ten sposób alfa-amylaza przejawia największą aktywność w 93 st.C przy pH 5,6 i wykazuje znaczną termostabilność, zachowując 24 % początkowej aktywności po 2 godz. inkubacji (pH 5,6) w temp. 120 C. Inną zaletą wytworzonej alfa-amylazy jest brak wpływu jonów wapnia na aktywność i stabilność enzymu. Aktywacja jonami wapnia nie jest również konieczna w przypadku wytwarzania syropów glukozowych z udziałem termostabilnej alfa-glukozydazy z Thermus thermophilus.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Synowiecki J., Zdziebło A., Grzybowska B.: Źródła, otrzymywanie i przydatność niektórych termostabilnych enzymów w przetwórstwie skrobi i mleka// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi