ZWIĄZKI MIĘDZY GROMADZENIEM, UDOSTĘPNIANIEM I STOSOWANIEM INFORMACJI RYNKOWYCH PRZY KSZTAŁTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZWIĄZKI MIĘDZY GROMADZENIEM, UDOSTĘPNIANIEM I STOSOWANIEM INFORMACJI RYNKOWYCH PRZY KSZTAŁTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie związków występujących między gromadzeniem, udo-stępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w kształtowaniu nowych produktów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano dane dotyczące 145 projektów wdrożenia nowych pro-duktów, które pochodziły z próby losowo dobranych krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. Analizę danych oparto na modelach równań strukturalnych, w ramach których weryfikowano model pomiarowy i modele strukturalne – z pełną i częściową mediacją. Do omówienia wyników przyjęto ten ostatni model, po zastoso-waniu testu różnicy chi-kwadrat. Okazało się, że gromadzenie informacji rynkowych pozy-tywnie oddziałuje tak na ich stosowanie, jak i udostępnianie przy kształtowaniu nowych pro-duktów. Otrzymane wyniki dotyczące modelu z częściową mediacją wskazały na brak efektu pośredniego między gromadzeniem i stosowaniem informacji przy przyjęciu udostępniania informacji jako zmiennej pośredniczącej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 203 - 214,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: ZWIĄZKI MIĘDZY GROMADZENIEM, UDOSTĘPNIANIEM I STOSOWANIEM INFORMACJI RYNKOWYCH PRZY KSZTAŁTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. 875,41, t. 2 (2015), s.203-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi