Rafał Majewski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 24

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2014
Rok 2012
 • Polacy w życiu kulturowym Kanady
  Publikacja

  Kanada znana Polakom głównie z powieści Arkadego Fidlera "Kanada pachnąca żywicą" jest również jednym z najczęściej wybieranych przez imigrantów krajem osiedlenia. Liczbę diaspory polskiej w Kanadzie szacuje się na około 1 milion osób. Początki pojedynczego osadnictwa polskiego na terenach dzisiejszej Kanady sięgają XVII w. Przez wieki Polacy wpisali się w dziedzictwo kulturowe Kanady, zaznaczająć swoją obecność w życiu ekonomicznym,...

Rok 2011
 • Tendencje przemian w obrazie życia polskiej diaspory w Kanadzie
  Publikacja

  - Rok 2011

  Cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych są nasilające się ruchy migracyjne. Jednym z państw cieszących się nieustającą popularnością wśród imigrantów jest Kanada. Podkreśla się głównie takie walory wyznaczające atrakcyjność Kanady jako kraju osiedlenia, jak: wysoka jakość życia, wielokulturowy charakter kraju sprzyjający imigrantom, dobrze prosperująca gospodarka, doświadczenia władz kanadyjskich w realizowanej polityce imigracyjnej,...

Rok 2010
 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej
  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

Rok 2009
 • Migracje ludności we współczesnej rzeczywistości globalnej
  Publikacja

  - Rok 2009

  Za globalne zwykło uważać się procesy które swoim zasięgiem bądź w zakresie występowania czy oddziaływania dotyczą całego świata. Znaczącym zmianom ulegają procesy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Podlegają one przeobrażeniom jakościowym i ilościowym, tworząc nierzadko nową jakość. Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństw od zarania tworzenia się struktur organizacji społecznych i politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna...

 • O instytucjonalizacji życia politycznego Kanady
  Publikacja

  Państwem zajmującym szczególne miejsce we współczesnym świecie jest Kanada. Jest to zarazem jedno z największych państw świata i jednocześnie jedno z najżadziej zamieszkałych. Szczególnymi cechami odznacza się kanadyjski system konstytucyjny i polityczny. Daję się w nim zauważyć korzystanie z wzorców europejskich jak i można odnaleźć oryginalne instytucje polityczne.

Rok 2008
 • O systemie konstytucyjnym Kanady
  Publikacja

  - Rok 2008

  Państwem zajmującym szczególne miejsce we współczesnym ładzie polityki światowej jest Kanada. Jest z największych państw świata i zarazem jednym z najwyżej rozwiniętych gospodarczo, charkteryzującym się znacznym zróżnicowaniem kulturowym. W Kanadzie wykształcił sie specyficzny system konstytucyjny oparty na wzorcach brytyjskich z jednoczesnym ukształtowaniem się oryginalnych instytucji prawnych i politycznych.

 • Znaczenie instytucji domniemania właściwości w polskim systemie prawnym
  Publikacja

  - Rok 2008

  Jedną z instytucji prawnych stosowanych w polskim systemie prawnym jest instytucja domniemania właściwości. Opiera sie na wskazaniu domniemania kompetencji danego organu w ogreślonej dziedzinie. Pozwala na możliwość działania organów państwa poprzez założenie, że jeżeli dany zakres spraw nie pozostał enumeratywnie wskazany dla innego organu, to norma prawna dając podstawę dla rozstrzygnięć przez dany organ czy instytucje państwa,...

Rok 2007
Rok 2006
 • Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe
  Publikacja

  - Rok 2006

  Jedną z podstawowych prawidłowości współczesnych przeobrażeń stosunków międzynarodowych jest proces globalizacji. Przeobrażenia nauki i techniki szczególnie zakresie środków transportu i technik komunikacji wpłynęły na nową jakość życia kształtując postawy i zachowania tak jednostek, jak i całych społeczności. Zauważa się wiele prawidłowości wyznaczających nową jakość w takich dziedzinach, jak ekonomia, kultura, polityka. Dziedziną...

Rok 2005
 • Emigracja jako przejaw współczesnych przemian cywilizacyjnych
  Publikacja

  - Rok 2005

  We współczesnym świecie zachodzą liczne polityczne, społeczno-gospodarcze przemiany; zmienia się też odpowiednio ład techniczno-ekonomiczny i świat wartości. Prowadzi to do przeobrażeń w zakresie dotychczasowych stosunków społecznych. Cechą charakterystyczną współczesnej cywilizacji jest duża mobilność ludności, tak odpływ ludności z jednych krajów, jak napływ do innych. Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństwa od zarania...

 • Enviroment of Polish democratisation changes
  Publikacja

  - Rok 2005

  W 1989 r. zapoczątkowany został w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces demokratyzacji. Demokratyzacja oznacza zmianę systemu społecznego w kierunku ideałów i instytucji zakorzenionych w krajach Europy Zachodniej, USA i Kanady opierających się m.in. o zasady: 1. Suwerenności narodu; 2. Republikańskiej formy państwa; 3. Poszanowaniu zasad państwa prawa; 4. Reprezentacji politycznej; 5. Podziału władzy i równoważenia się władz;...

 • Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie
  Publikacja

  - Rok 2005

  Cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych jest istnienie państw wielonarodowych. Ich funkcjonowanie rodzi wiele konfliktów natury ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej. Obserwuje się proces z jednej strony, dążenia do narzucenia swojej woli przez większość z drugiej zaś ochrony praw i maksymalizacją wpływu na proces polityczny przez grupy mniejszościowe. W ostatniej dekadzie aktywizacja grup mniejszościowych i ich...

Rok 2004
 • Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Diasporę polską szacuje się na ok. 25 mln. Jest to społeczność zróżnicowana pod względem ekonomicznym, społecznym, politycznym. Cechą wyróżniającą ich jest specyficzna kultura polityczna. Polacy na emigracji manifestują postawy i działania silnie zindywidualizowane i jednostronne, uzasadnione przy tym silnym przekonaniem, że służą one dobru wspólnemu. Komponenty te tworzą postawy autorytarne. Inną cechą jest wytwarzanie postaw...

 • Emigracja jako przejaw procesów globalnych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństwa od zarania tworzenia się struktur organizacji politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna. Jej intensyfikacja zależy od wielu czynników ekonomicznych, technicznych, kulturowych, politycznych itp. Emigracja, stanowiąc zarówno podmiot, jak i przedmiot polityki, może być rozpatrywana w różnych zakresach, tj. polityki społecznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, międzynarodowej...

 • Pola aktywności zawodowej diaspory polskiej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Diaspora polska jest społecznością zróżnicowaną pod względem zawodowym i społecznym. Szacuje się, że większość emigrantów uzyskuje w kraju osiedlenia niższy status zawodowy i społeczny, przy jednoczesnym polepszeniu standardu życiowego. Problemy z zaistnieniem w nowym środowisku pracy uwarunkowane są zwłaszcza słabą znajomością języka, słabym wykształceniem czy różnicami kulturowymi.

 • Środki masowego przekazu w kształtowaniu tożsamości diaspory polskiej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej ważne miejsce odgrywają środki masowego przekazu. Powstają one zarówno w kraju wychodźstwa, jak i generowane są przez czynniki emigracyjne. Wśród środków masowego przekazu szczególne znaczenie ma Polskie Radio i Telewizja Polska. Powszechny jest pogląd, że stan mediów, w tym zwłaszcza prasy polonijnej odzwierciedla kondycję intelektualną i ekonomiczną emigracji polskiej....

Rok 2003
 • Instytucje polityczne a kwestie wychodźstwa polskiego
  Publikacja

  - Rok 2003

  Emigracja polska jest przedmiotem uwagi instytucji władzy w Polsce. Podkreśla się w tym względzie działalność Sejmu i Senatu, oraz Rady Ministrów. Wyrażany jest jednakże pogląd, że utrzymanie i rozwijanie więzi Polski z wychodźstwem jest zadaniem ogólnonarodowym, i powinno być realizowane zarówno przez jednostki administracji państwowej, jaki organizacje pozarządowe oraz kontakty rodzinne, środowiskowe i zawodowe. Szczególną wagę...

 • Kultura polityczna diaspory polskiej
  Publikacja

  - Rok 2003

  Emigracja polska stanowi jedną z najliczniejszych diaspor na świecie. Stanowią społeczność zróżnicowaną pod względem ekonomicznym, społecznym politycznym. Polonia wyróżnia się na tle innych społeczności emigracyjnych. Wyróżniają się wieloma specyficznymi cechami.

 • Swoistość ustrojowa Wolnego Miasta Gdańska
  Publikacja

  - Rok 2003

  Swoistość prawno-ustrojowa Wolnego Miasta Gdańska wynikała z takich uwarunkowań, jak: 1) istnienie na obszarze 1892,1 km2 czterech władz, a mianowicie: gdańskich (Senatu, Volkstagu); Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej; Wysokiego Komisariatu Ligi Narodów; Rady Portu i Dróg Wodnych; 2) zachowanie w Wolnym Mieście Gdańsku pruskiego aparatu władzy, tj. władz administracyjnych, policyjnych, sądowniczych; 3) utrzymanie...

 • Środki masowego przekazu w życiu polonijnym
  Publikacja

  - Rok 2003

  W kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej ważne miejsce odgrywają środki masowego przekazu. Powstają one zarówno w kraju wychodźstwa, jak i generowane są przez czynniki emigracyjne. Media polonijne pełnią istotną rolę w kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej. Powszechny jest pogląd, że stan mediów, w tym zwłaszcza prasy polonijnej odzwierciedla kondycję intelektualną i ekonomiczną emigracji polskiej....

Rok 2002

wyświetlono 318 razy