Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman

Jacek Tejchman

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Waldemar Affelt

Waldemar Affelt

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Krzysztof Arendt

Krzysztof Arendt

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Krzysztof Drąg

Krzysztof Drąg

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Eugeniusz Grześ

Eugeniusz Grześ

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Ewelina Korol

Ewelina Korol

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. arch. Jan Kozicki

Jan Kozicki

dr hab. inż. arch.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Maria Krogulecka

Maria Krogulecka

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Krzaczek

Marek Krzaczek

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Ireneusz Marzec

Ireneusz Marzec

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Michał Nitka

Michał Nitka

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Karol Rejowski

Karol Rejowski

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Łukasz Skarżyński

Łukasz Skarżyński

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jan Suchorzewski

Jan Suchorzewski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Michał Wójcik

Michał Wójcik

dr hab. inż.

OPIS

Kompetencje katedry skupiają się głównie wokół analiz: nośności konstrukcji betonowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych, drewnianych i kompozytowych, procesu pękania betonów w warunkach obciążeń quasi-statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych, mikrostruktury materiałów budowlanych, konstrukcji silosów i zachowania się materiałów sypkich, transportu ciepła i masy przez elementy konstrukcji budynków, budynków energooszczędnych oraz zrównoważonych systemów w budownictwie.

Katedra posiada bogate doświadczenie w realizacji badań doświadczalnych oraz obliczeń numerycznych metodami MES, XFEM, DEM i CFD. Wiele badań naukowych było realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Unii Europejskiej. Potencjał kwalifikacji i uprawnień zawodowych pracowników Katedry oraz wyposażenie laboratorium umożliwia świadczenie szerokiego zakresu usług projektowo-eksperckich dla potrzeb przemysłu. Szczegóły dotyczące dorobku naukowo-badawczego pracowników Katedry znajdują się na portalu MOST Wiedzy.

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Wyposażenie sprzętowe

 • Maszyny wytrzymałościowe INSTRON 10 i 50 kN.
 • Prasa wytrzymałościowa statyczna pięciozakresowa
  100 - 1600 kN.
 • Maszyna wytrzymałościowa dynamiczna do badań zmęczeniowych Zwick 250 kN.
 • Mikrotomograf komputerowy SkyScan 1173.
 • Skaner Hilti Ferroscan do lokalizacji zbrojenia w konstrukcjach betonowych.
 • Aparat Rapid AIR 457 do badania struktury porów w stwardniałym betonie.
 • Wiertnica z koronkami diamentowymi 50/100/200 mm.
 • Komora temperaturowa w zakresie od -40°C do +190°C
  oraz klimatyczna CTS C-70/1500.
 • Kamera termowizyjna FLIR SC660 oraz FLIR E300.
 • Aparaty do wyznaczania współczynnika przewodzenia
  ciepła w zakresie 0.005-10 W/(m·K).
 • System do pomiarów cieplno-wilgotnościowych oraz parametrów klimatu.
 • Klaster komputerowy HPC z oprogramowaniem ANSYS CFD, ABAQUS i INTEL Cluster Composer.

 

zdjęcie obok:
Maszyna wytrzymałościowa Zwick Amsler HB 250 do badań zmęczeniowych

Zakres świadczonych usług

Doradztwo techniczne:

 • Analiza poprawności opracowanej dokumentacji technicznej pod względem zgodności z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
 • Doradztwo techniczne w zakresie prowadzonych prac budowlanych oraz dotyczące jakości materiałów wykorzystywanych do wznoszenia konstrukcji.
 • Opracowanie technologii betonowania masywnych elementów betonowych i żelbetowych.
 • Wykonywanie inwentaryzacji i oceny aktualnego stanu technicznego oraz monitoring obiektów budowlanych w sąsiedztwie prowadzonych inwestycji.

Konstrukcje inżynierskie:

 • Obliczenia numeryczne statyczne i dynamiczne konstrukcji inżynierskich (betonowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych, drewnianych i kompozytowych).
 • Analiza procesu pękania w elementach betonowych i żelbetowych bez i ze zbrojeniem ciągłym i rozproszonym.
 • Obliczenia numeryczne procesu transportu ciepła i masy przez elementy konstrukcji budynków oraz przepływu powietrza.
 • Diagnostyka cieplno-wilgotnościowa (badania termowizyjne, powierzchniowy oraz wgłębny pomiar wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, pomiary parametrów klimatu).
 • Skanowanie zbrojenia wbudowanego w konstrukcję w celu określenia średnicy, rozstawu i grubości otulenia
  prętów zbrojeniowych.
 • Opinie, orzeczenia techniczne i ekspertyzy dotyczące aktualnego stanu technicznego.
 • Projekty modernizacji i remontów.
 • Analiza wytężenia konstrukcji z uwzględnieniem warunków stanu granicznego nośności i użytkowalności.

 


Materiały budowlane:

 • Badania parametrów fizycznych materiałów budowlanych (wytrzymałość, nasiąkliwość, mrozoodporność, ścieralność,
  paroprzepuszczalność, współczynnik przewodzenia ciepła).
 • Nieniszczące badania mikrostruktury materiałów za pomocą mikro-tomografu komputerowego.
 • Badanie niszczące betonu – wytrzymałość na ściskanie i zginanie in-situ metodą ’pull-out’, przyczepność metodą ‘pull-off’ i jednorodności betonu metodą sklerometryczną.
 • Badania struktury porów powietrza w stwardniałym betonie.
 • Badanie wodoszczelności betonu in-situ aparatem GWT.
 • Badania pełne kruszyw do betonów i zapraw.
 • Badanie zapraw i podkładów pod posadzki.
 • Ocena stabilności termicznej materiałów.

 

zdjęcie poniżej:
Mikrotomograf SkyScan 1173 do badania przestrzennej mikrostruktury materiałów inżynierskich

Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza

 • budownictwo ogólne i przemysłowe
 • materiały budowlane, chemia budowlana
 • konstrukcje drewniane i zespolone
 • remonty i modernizacje konstrukcji budowlanych oraz fizyka budowli

Oferta usługowa

  Oferta badawcza

  • Beton i żelbet:
  - Doświadczalna i numeryczna analiza zachowania betonu i żelbetu w warunkach quasi-statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych, - Doświadczalna i numeryczna analiza sprzężonego deterministycznego i statystycznego efektu skali w materiałach kruchych, - Obliczenia numeryczne procesu pękania w betonie i żelbecie metodami: XFEM, MES i DEM, - Obliczenia numeryczne procesu pękania w betonie i żelbecie stosując modele wieloskalowe, - Badania mikrostruktury betonu stosując mikro-tomografię komputerową.
  • Silosy i materiały sypkie:
  - Obliczenia przepływów materiałów sypkich w silosie metodami numerycznymi: MES i DEM, - Wyboczenie cylindrycznych metalowych silosów z blachy falistej i cienkościennych profili o otwartych przekrojach, - Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych silosów metalowych zawierających materiały sypkie w zakresie stabilności globalnej, - Doświadczalne i numeryczne badania efektów dynamicznych podczas przepływów silosowych.
  • Fizyka Budowli:
  - Numeryczne analizy numeryczne ciepła, wilgotności i przepływu powietrza w budynkach mieszkalnych, - Zrównoważone, energooszczędne i oszczędzające zasoby budynki mieszkalne,
  • Grunty i skały:
  - Opis szczelinowania hydraulicznego w skałach stosując model połączony DEM/CFD, - Doświadczalne i teoretyczne badania zjawisk mikrostrukturalnych wewnątrz stref lokalizacji odkształceń gruntów.
  • Inne:
  - Doświadczalna i numeryczna analiza materiałów i elementów kompozytowych w budownictwie.

  Weryfikacja

  Politechnika Gdańska

  wyświetlono 2307 razy