Katedra chemii, technologii i biotechnologii żywności - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

Hanna Staroszczyk

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska

Agnieszka Bartoszek-Pączkowska

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz

Barbara Kusznierewicz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Szymon Mania

Szymon Mania

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Maria Sadowska

Maria Sadowska

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Zdzisław Sikorski

Zdzisław Sikorski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Robert Tylingo

Robert Tylingo

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

 • Biochemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności oraz ich chemiczne i enzymatyczne modyfikacje
 • Łagodne przetwarzanie żywności
 • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • Analiza żywności
 • Reologia żywności
 • Związki aktywne biologicznie pochodzenia roślinnego

Oferta badawcza

 • Biochemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności oraz ich chemiczne i enzymatyczne modyfikacje
a) Otrzymywanie enzymów z mikroorganizmów ekstremofilnych i rekombinantowych. Charakterystyka tych enzymów oraz określenie ich przydatności do wytwarzania nowych składników żywności służących do poprawy właściwości funkcjonalnych i jakości uzyskanych produktów lub pomocnych w usprawnieniu aktualnie stosowanych procesów technologicznych. Enzymatyczna synteza oligosacharydów. Właściwości i zastosowania unieruchomionych enzymów i komórek drobnoustrojów. b) Opracowywanie sposobów racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających podczas przetwórstwa surowców pochodzenia morskiego do otrzymywania kolagenu, żelatyny, białek niekolagenowych, hydrolizatów białkowych i oleju rybnego oraz określenie kierunków ich wykorzystania w przemyśle żywnościowym, kosmetycznym i farmaceutycznym. c)Enzymatyczne i chemiczne modyfikacje białek i polisacharydów: czynniki wpływające na rekonstytucję włókien kolagenowych, modyfikacje funkcjonalnych właściwości kolagenu, wykorzystanie transglutaminazy do sieciowania białek oraz modyfikowania użytkowych właściwości folii białkowych i białkowo polisacharydowych, modyfikacje skrobi w reakcjach z kwasami nieorganicznymi oraz ich solami i wodorosolami z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego. d)Fizyczne, chemiczne i enzymatyczne modyfikacje tłuszczów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem katalitycznego uwodornienia i przeestryfikowania triacylogliceroli. Badanie zmian właściwości i wartości żywieniowej lipidów zachodzących w czasie obróbki termicznej i innych procesów przetwórczych. Metody zapobiegania niekorzystnym przemianom lipidów. Otrzymywanie strukturyzowanych lipidów oraz innych tłuszczów modyfikowanych o określonych właściwościach funkcjonalnych.
 • Łagodne przetwarzanie żywności
a) Ocena przydatności wykorzystania wysokiego ciśnienia w ujemnej temperaturze do utrwalania lub przetwarzania żywności: -badanie przeżywalności drobnoustrojów w warunkach modelowych i w środowisku żywności w zależności od parametrów procesu, właściwości drobnoustrojów, składu środowiska; -określenie skuteczności inaktywacji mikroorganizmów wskutek połączonego działania ciśnienia i innych czynników przeciwdrobnoustrojowych; -wpływ wysokiego ciśnienia na przemiany wybranych składników żywności - białek, w tym enzymatycznych, niebiałkowych składników azotowych, lipidów oraz na właściwości reologiczne mięsa.
 • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności
a) Wpływ stosowanych technologii na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. b) Zdrowotność dostępnych w handlu odżywek dla niemowląt pod względem zawartości produktów reakcji Maillarda, zawartości utlenionych form lipidów, azotanów (V i III). c) Zmiany składu mleka kobiecego w różnych okresach laktacji w zależności od wybranych składników diety.
 • Analiza żywności
a) Zastosowanie i rozwój metod instrumentalnych do badania jakości zdrowotnej produktów żywnościowych. b) Doskonalenie istniejących i poszukiwanie nowych metod analizy żywności. c) Ekstrakcja lipidów z różnego typu matryc biologicznych: tkanki roślinne i zwierzęce, mleko ludzkie, produkty spożywcze.
 • Reologia żywności
a) Reologiczna charakterystyka surowców i produktów żywnościowych, b) Czynniki wpływające na strukturowo-mechaniczne właściwości żywności.
 • Związki aktywne biologicznie pochodzenia roślinnego
a) Przeciwrakotwórcze składniki warzyw krzyżowych oraz owoców o wysokim potencjale przeciwutleniającym, ich identyfikacja i charakterystyka, określanie wpływu czynników fizykochemicznych na biologiczną aktywność tych składników. b) opracowywanie technologii produkcji żywności prozdrowotnej oraz udokumentowane jej znaczenia w profilaktyce chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych oraz w zmniejszaniu ubocznych objawów toksycznych chemoterapii w przypadku pacjentów onkologicznych.

Oferta usługowa

 • Oznaczanie składu chemicznego produktów żywnościowych
 • Otrzymywanie termostabilnych enzymów przydatnych w przetwórstwie żywności
 • Określanie sensorycznej jakości oraz mikrobiologicznego zanieczyszczenia żywności
 • Opracowywanie procedur racjonalnego zagospodarowania ubocznych produktów przemysłu żywnościowego
 • Ocena uciążliwości zakładów przemysłu żywnościowego dla otoczenia
 • Szkolenie personelu zakładów żywnościowych w zakresie higieny produkcji i analizy żywności
 • Szkolenie personelu zakładów żywnościowych w zakresie systemów zapewnienia jakości żywności
 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu mikrobiologii żywności
 • Tworzenie, wdrażanie i obsługa systemów zapewnienia jakości żywności
 • Analiza surowców i produktów tłuszczowych
 • Wykrywanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów oraz drobnoustrojów patogennych w żywności
 • Badanie autentyczności gatunkowej produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Badania mikrobiologiczne surowców i produktów żywnościowych zgodnie z normami PN-ISO
 • Ustalanie/weryfikacja terminu przydatności do spożycia produktów żywnościowych
 • Zmiany jakościowe i ilościowe mikroflory w czasie prób przechowalniczych żywności
 • Ocena trwałości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych
 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu projektowania nowych produktów żywnościowych oraz procesów technologicznych i linii produkcyjnych ich wytwarzania
 • Licencjonowanie lub sprzedaż praw do gotowych rozwiań technologicznych:
-Sposób unieruchamiania enzymów - Patent PL 209684 -Sposób otrzymywania oleju rybiego z odpadów ryb tłustych - Patent PL 213261 -Kompozycja chitozanowa i sposób wytwarzania hydrożelowej membrany chitozanowej - Patent PL 222739 -Sposób wytwarzania chitozanowo-białkowego materiału biopolimerowego - Patent PL 223280

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 1989 razy