Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Lech Bałachowski

Lech Bałachowski

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Stefan Bednarczyk

Stefan Bednarczyk

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Daria Bieńkuńska

Daria Bieńkuńska

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Adam Bolt

Adam Bolt

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marcin Cudny

Marcin Cudny

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki

Eugeniusz Dembicki

prof. zw. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

Kazimierz Gwizdała

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc

Beata Jaworska-Szulc

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Patrycja Jerzyło

Patrycja Jerzyło

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jakub Konkol

Jakub Konkol

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. zw. dr hab. inż. Bohdan Kozerski

Bohdan Kozerski

prof. zw. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Sylwia Kozłowska

Sylwia Kozłowska

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Adam Krasiński

Adam Krasiński

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Tomasz Kusio

Tomasz Kusio

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Waldemar Magda

Waldemar Magda

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz

Bolesław Mazurkiewicz

prof. zw. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Kamila Mikina

Kamila Mikina

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Rafał Ossowski

Rafał Ossowski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Ewelina Partyka

Ewelina Partyka

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Wiesław Subotowicz

Wiesław Subotowicz

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Krzysztof Szarf

Krzysztof Szarf

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz

Adam Szymkiewicz

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Witold Tisler

Witold Tisler

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki

Michał Topolnicki

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marzena Wójcik

Marzena Wójcik

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga

Bohdan Zadroga

prof. dr hab. inż.

Wprowadzenie

Obecna Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego powstała w 2007 roku w wyniku połączenia trzech katedr w ramach reorganizacji Wydziału i wpisuje się w ponad siedemdziesięcioletnią historię i tradycje Politechniki Gdańskiej. Takie połączenie specjalności naukowych w ramach Katedry oraz nadmorskie położenie Uczelni stanowią o podejmowanej tematyce badawczej:

 • badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy
  numeryczne w mechanice gruntów
 • badania laboratoryjne i polowe gruntów
 • metody wzmacniania podłoża gruntowego
 • ,,zielona geotechnika” z zastosowaniem ekologicznych
  materiałów i technologii oraz z zagospodarowaniem produktów ubocznych
 • aspekty teoretyczne, doświadczalne i praktyczne
  fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania, głębokich wykopów, konstrukcji oporowych, stateczności skarp i zboczy, współpracy konstrukcji i gruntu oraz stosowania geosyntetyków
 • inżynieria brzegowa, w tym zagadnienia stateczności
  klifów i ochrony brzegów
 • zagadnienia hydrogeologii i inżynierii środowiska
  dotyczące przepływu wód gruntowych, zasilania wód podziemnych, ujęć wodnych, gruntów częściowo nasyconych, transportu zanieczyszczeń oraz remediacji gruntu i wody gruntowej teoretyczne i praktyczne aspekty projektowania i eksploatacji obiektów budownictwa morskiego.

Największą wartością Katedry jest wysoko wykwalifikowana kadra, doświadczona we współpracy z przemysłem, jak również własne, bogato wyposażone, specjalistyczne Laboratorium Badań Geotechnicznych.

Ilustracja publikacji

Oferta usługowa

 • opracowywanie i opiniowanie projektów inwestycji
  z zakresu budownictwa wodnego i lądowego oraz inżynierii środowiska; nadzór naukowy nad ich budową i eksploatacją
 • szeroka oferta profesjonalnych badań terenowych i laboratoryjnych gruntu
 • badania laboratoryjne materiałów geosyntetycznych
 • wielowariantowe analizy współpracy budowli z podłożem gruntowym, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków awarii budowlanych
 • opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji i obiektów uciążliwych na środowisko naturalne
 • ocena zasobów wód podziemnych, modelowanie ich przepływu oraz wpływu eksploatacji ujęć na jakość wód
 • szkolenia dla projektantów i wykonawców w zakresie
  geotechniki i fundamentowania
 • oceny transformacji i sposobów ochrony brzegów
  morskich, szczególnie klifowych, oraz dynamiki osuwisk.

Wyposażenie laboratorium

 • sprzęt do badań polowych gruntu, sondy CPTU, DMT, DPL, DPM, ITB-ZW i inne
 • aparaty i instrumenty umożliwiające szeroki zakres
  badań laboratoryjnych cech fizycznych i mechanicznych gruntów naturalnych i antropogenicznych: aparaty trójosiowego ściskania, bezpośredniego ścinania, Proctora, edometryczne i inne
 • maszyny wytrzymałościowe do badania materiałów
  geosyntetycznych
 • sprzęt do badań terenowych nośności pali
 • stanowiska do badań modelowych konstrukcji geotechnicznych
 • komora kalibracyjna.
Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza

 • badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów;
 • badania laboratoryjne i polowe gruntów;
 • metody wzmacniania podłoża gruntowego;
 • “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych;
 • badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania, głębokich wykopów, konstrukcji oporowych, stateczności skarp i zboczy, współpracy konstrukcji i gruntu oraz stosowania geosyntetyków;
 • konstrukcji hydrotechnicznych;
 • zagadnień inżynierii brzegowej w tym stateczności klifów i ochrony brzegów;
 • zagadnień Hydrogeologii i Inżynierii Środowiska dotyczących przepływu wód gruntowych, zasilania wód podziemnych, ujęć wodnych, gruntów częściowo nasyconych, transportu zanieczyszczeń oraz remediacji gruntu i wody gruntowej;
 • zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących budownictwa morskiego dotyczących projektowania i eksploatacji obiektów budownictwa morskiego takich jak: porty, nabrzeża, falochrony, obiekty stoczniowe, rurociągi podmorskie i konstrukcje pełnomorskie.

Oferta badawcza

Działalność naukowa Katedry obejmuje dwie dyscypliny: budownictwo oraz inżynierię środowiska. Realizowana jest w ramach działalności statutowej, grantów badawczych, współpracy z przemysłem, programów UE oraz aktywnej i wieloletniej współpracy z wieloma uczelniami zagranicznymi. Tematyka naukowa ma charakter podstawowy oraz stosowany i obejmuje następujące zagadnienia:
 • prawa konstytutywne gruntów,
 • fizyczne i numeryczne modelowanie wzajemnego oddziaływania fundamentów i gruntu w złożonych układach obciążeń i złożonej budowie podłoża gruntowego,
 • stateczność fundamentów bezpośrednich i głębokich posadowionych na gruntach naturalnych, wzmocnionych lub zbrojonych,
 • badania modelowe i terenowe nośności i stateczności fundamentów bezpośrednich i głębokich,
 • badania polowe podłoża gruntowego metodą CPTU/DMT wraz z pełną interpretacją wyników,
 • badania statyczne i dynamiczne pali oraz badania nieniszczące fundamentów głębokich,
 • ocenę nośności i przemieszczeń fundamentów palowych na podstawie badań in situ,
 • techniki wzmacniania podłoża i istniejących fundamentów,
 • stateczność skarp i zboczy, głębokich wykopów, tuneli, fundamentów blokowych, konstrukcji oporowych,
 • metodykę badań i zastosowanie geosyntetyków w budownictwie i w inżynierii środowiska,
 • transformację i ochronę brzegów klifowych oraz probabilistyczną ocenę ich stateczności,
 • modelowanie numeryczne przepływu wody i migracji zanieczyszczeń w gruntach i skałach,
 • badania terenowe i tworzenie koncepcyjnych modeli hydrogeologicznych dla obszarów polodowcowych,
 • określanie wpływu antropopresji i podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie,
 • przepływy wód podziemnych w sąsiedztwie obiektów inżynierskich, odwodnienia budowlane,
 • remediacja zanieczyszczonych gruntów i wód gruntowych,
 • badania laboratoryjne i terenowe parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów naturalnych, zanieczyszczonych, produktów ubocznych oraz odpadów,
 • zastosowania gruntów antropogenicznych,
 • budowle portowe i stoczniowe, rurociągi podmorskie,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • rewitalizacja dróg wodnych,
 • geotechnika w konstrukcjach pełnomorskich.

Oferta usługowa

Pracownicy katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego aktywnie współpracują z przemysłem. Katedra oferuje usługi w wielu dziedzinach inżynierii przy wykorzystaniu swojej wiedzy, doświadczenia i własnego Laboratorium Badań Geotechnicznych:
 • opracowywanie i opiniowanie koncepcji oraz projektów planowanych inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i lądowego oraz inżynierii środowiska,
 • szeroka gama specjalistycznych badań terenowych i laboratoryjnych gruntu,
 • specjalistyczne badania laboratoryjne materiałów geosyntetycznych,
 • wielowariantowe analizy współpracy budowli z podłożem gruntowym, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków awarii budowlanych (np. nasypy autostrad, głębokie wykopy, wielkogabarytowe fundamenty obiektów elektrowni),
 • nadzór naukowy nad budową i eksploatacją obiektów budowlanych oraz specjalistyczne monitorowanie i pomiary kontrolne tych obiektów wraz z opracowaniem i analizą wyników,
 • opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji i obiektów uciążliwych na środowisko naturalne,
 • obliczenia dyspozycyjnych i eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych oraz modelowanie ich przepływu,
 • oceny wpływu eksploatacji ujęć wód podziemnych i czynników antropogenicznych na ich jakość i zmiany składu chemicznego,
 • oceny wpływu oddziaływania źródeł zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych,
 • ustalanie zasobów odnawialnych, dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w oparciu o modele numeryczne,
 • szkolenia dla projektantów i wykonawców w zakresie: wzmacniania gruntów słabych, zastosowania geosyntetyków w budownictwie i inżynierii środowiska, budowy i eksploatacji składowisk odpadów, nowych technologii stosowanych w geotechnice,
 • oceny transformacji i sposobów ochrony brzegów morskich, szczególnie klifowych, oraz dynamiki osuwisk,

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2069 razy