Katedra Hydrotechniki - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wprowadzenie

Chociaż Katedra Hydrotechniki pojawiła się w strukturze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska niedawno, bo w roku 2007, to reprezentuje ona stale obecne i rozwijane w Politechnice Gdańskiej, podstawowe dla inżynierii wodnej specjalności naukowo-dydaktyczne. Są nimi hydromechanika z hydrauliką, hydrologia oraz hydrotechnika. W zasadzie aktualnie struktura Katedry odpowiada strukturze podobnej katedry istniejącej w okresie organizowania Politechniki Gdańskiej. Mianowicie w latach 1945 – 1946 istniała Katedra Hydrauliki, Hydrologii oraz Budowy Zapór, Jazów i Zakładów o Sile Wodnej. Profil badawczy Katedry Hydrotechniki to efekt połączenia potencjału byłej Katedry Hydrauliki i Hydrologii oraz części włączonych Katedr Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej oraz Budownictwa Morskiego. Z jednej strony istnieje więc silny rdzeń teoretyczny, z którym wiążą się prowadzone przez Katedrę przedmioty dydaktyczne o charakterze podstawowym. Z drugiej strony profil Katedry determinuje silny związek z praktyką inżynierską.

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Oferta usługowa

 • doradztwo z zakresu hydrologicznych i hydraulicznychaspektów ochrony przeciwpowodziowej
 • analizy spływu powierzchniowego oraz przepływupodziemnego
 • badanie przepływu ustalonego i nieustalonegow kanałach otwartych
 • przepływ nieustalony na terenach zalewowychi w płytkich zbiornikach
 • zjawiska lodowe w kanałach otwartychoraz zbiornikach
 • przepływ w ośrodku porowatym•  migracja zanieczyszczeń w ośrodku porowatym,gruncie, kanałach, zbiornikach
 • przepływ ustalony i nieustalony w rurociągach
 • analizy przepływów dla elektrowni wodnych
 • analiza przepływów na stacji uzdatnianiai oczyszczana wód
 • hydrodynamika rzek
 • pomiary prędkości lokalnych
 • pomiar profilów prędkości
 • charakterystyki przepływów w przepustach
 • batymetria zbiorników
 • charakterystyki zlewni
 • charakterystyki kanałów otwartych
 • modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne
 • bilanse hydrologiczne
 • praktyczno-teoretyczne opisy technicznych aspektówprzepływu (zastosowanie równań hydromechaniki w inżynierii środowiska)
 • hydraulika reaktorów w oczyszczalniach ścieków
 • analizy przepływu pod ciśnieniem modelowanie i monitorowanie systemów melioracyjnych

Wyposażenie laboratorium

 • kanały laboratoryjne do badań eksperymentalnych
 • przepływomierz profilujący do koryt naturalnychtypu ADCP, (Acoustic Doppler Current Profiler ADCP)
 • miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkościpunktowej ADV, (Acoustic Doppler Velocity-meter ADV)
 • elektromagnetyczny miernik prędkości punktowejoraz młynki hydrometryczne
 • fluorymetr Trilogy do prowadzenia badańtraserowych z wykorzystaniem substancji znacznikowych jak rodamina WT oraz fluoresceina, i wiele innych.
Ilustracja publikacji

Spacer po laboratorium

Tematyka badawcza

Profil badawczy Katedry Hydrotechniki jest głównie związany z procesem ruchu wody w środowisku naturalnym, jak również w instalacjach technicznych. Zespół katedralny jest silnie powiązany tematycznie z takimi zagadnieniami jak mechanika płynów, hydraulika, hydrologia, meteorologia, budownictwo wodne czy gospodarka wodna.

Oferta badawcza

 • modelowanie przepływu w kanałach zamkniętych i otwartych
 • numeryczne modelowanie powodzi
 • teoretyczna analiza numerycznych modeli przepływów
 • badanie zjawisk przepływowych zachodzących w reaktorach (np. w oczyszczalniach ścieków)

Oferta usługowa

 • Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego;
 • Modelowanie zjawisk lodowych;
 • Laboratoryjne wyznaczanie wartości współczynników oporów lokalnych i na długości przy przepływie wody w przewodach pod ciśnieniem;
 • Sterowanie retencją wód opadowych i roztopowych

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 1970 razy