Katedra Technologii Koloidów i Lipidów - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Adam Macierzanka

Adam Macierzanka

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka

Krystyna Mędrzycka

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Krystyna Rybicka

Krystyna Rybicka

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zwierzykowski

Włodzimierz Zwierzykowski

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Aktywność badawcza Katedry Technologii Koloidów i Lipidów obejmuje szeroki zakres tematyczny z obszaru nauk o koloidach, lipidach i zjawiskach międzyfazowych. Badania prowadzone są w celu charakteryzowania fundamentalnych oddziaływań różnych układów koloidalnych z organizmem ludzkim oraz potencjalnego wykorzystania wyników pracy eksperymentalnej w projektowaniu nowych struktur koloidalnych o zwiększonej funkcjonalności w określonych zastosowaniach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych. Jednym z głównych obszarów badań naukowych prowadzonych obecnie w Katedrze jest dogłębna analiza charakteru przebiegu zjawisk fizykochemicznych zaangażowanych w procesy trawienia żywności i absorpcji substancji pokarmowych w ludzkim przewodzie pokarmowym. Zasadniczym celem tego rodzaju oryginalnych badań jest zgromadzenie wiedzy z zakresu koloidalnych aspektów przemian jakim podlega żywność w czasie trawienia oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowanie układu trawiennego u różnych grup wiekowych, chorobowych itp. w społeczeństwie. Wynikiem takich badań jest także formułowanie racjonalnych podstaw naukowych, niezbędnych w efektywnym żywieniu personalizowanym, rozwijanym na potrzeby tego rodzaju grup.

Oferta usługowa

  • Analiza surowców i produktów lipidowych
- Oznaczanie liczby jodowej; -Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości; -Oznaczanie liczby nadtlenkowej; -Oznaczanie liczby zmydlenia; -Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą ekstrakcji w aparacie Soxhleta; -Oznaczanie współczynnika załamania światła przy użyciu refraktometru Abbego; -Oznaczanie stabilności oksydatywnej; -Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych;
  • Analiza układów koloidalnych i właściwości fizykochemicznych
-Badanie napięć powierzchniowych i międzyfazowych; -Badanie stabilności oraz procesów destabilizacyjnych; -Analiza trawienia białek oraz lipidów w symulowanych warunkach żołądkowo-jelitowych; -Pomiary spektrofotometryczne; -Pomiary reologiczne; -Oznaczanie surfaktantów anionowych metodą z błękitem metylenowym (MBAS); -Oznaczanie wskaźnika trwałości piany i zdolności pianotwórczej; -Oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnej metodą miareczkowania dwufazowego; -Oznaczanie tłuszczu niezmydlonego i części niezmydlającej się; -Oznaczanie ogólnej zawartości tlenku fosforu(v) w postaci fosforomolibdenianu chinoliny; -Oznaczanie zawartości aktywnego tlenu w proszkach do prania; -Oznaczanie zawartości nadboranu sodowego w proszkach do prania; -Oznaczanie fosforu ogólnego; -Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem; -Oznaczanie azotu ogólnego metodą Kjeldahla; -Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji; -Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym; -Oznaczanie azotu azotynowego metodą z kwasem sulfanilowym; -Oznaczanie siarczanów metodą turbidymetryczną; -Oznaczanie chlorków metodą miareczkową Mohra; -Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metodą Winklera; -Oznaczanie twardości ogólnej w zakresie 0,357mval/dm3 i poniżej metodą wersenianową; -Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników; -Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego. Oznaczanie BZT metodą rozcieńczeń; -Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dwuchromianową.

Oferta badawcza

  • Charakteryzowanie oddziaływań fizykochemicznych pomiędzy białkami, substancjami lipidowymi oraz węglowodanami;
  • Określenie roli różnych substancji aktywnych biologicznie i oddziaływań natury koloidalnej zachodzących pomiędzy nimi w trakcie procesów trawienia i absorpcji w układzie pokarmowym człowieka,
  • Projektowanie i testowanie funkcjonalności układów zdyspergowanych, takich jak nano- i mikroemulsje, w zastosowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2133 razy