Katedra Technologii Wody i Ścieków - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak

Hanna Obarska-Pempkowiak

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Rafał Tytus Bray

Rafał Tytus Bray

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka

Krzysztof Czerwionka

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska

Magdalena Gajewska

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Magda Kasprzyk

Magda Kasprzyk

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Katarzyna Kołecka

Katarzyna Kołecka

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Eliza Kulbat

Eliza Kulbat

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

Aneta Łuczkiewicz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Bernard Quant

Bernard Quant

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Monika Skucha

Monika Skucha

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Alina Wargin

Alina Wargin

dr inż.

Opis

Katedra Technologii Wody i Ścieków została utworzona w 1983 r., ale korzeniami sięga do roku 1951, w którym na Wydziale Budownictwa Wodnego PG powstało Laboratorium Badań Wody i Ścieków.
Aktywność naukowo-badawcza pracowników Katedry koncentruje się wokół zagadnień dotyczących inżynierii środowiska, w szczególności oczyszczania wód i ścieków oraz gospodarki osadowej.

Prowadzone badania poświęcone są ocenie i ograniczeniu zagrożeń środowiska wynikających z dopływu zanieczyszczeń (ze źródeł punktowych i powierzchniowych) oraz ich usuwaniem z wykorzystaniem metod biologicznych konwencjonalnych i przyrodniczych (z użyciem reaktorów osadu czynnego, złóż biologicznych i systemów hydrofitowych) oraz zaawansowanych procesów fizyczno-chemicznych. Badania (prowadzone w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej) uwzględniają zanieczyszczenia nowej generacji oraz poprawę bilansu energetycznego obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

W ostatnich latach w Katedrze zrealizowano kilkanaście projektów badawczych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych (fundusze europejskie, Norweski Mechanizm Finansowy, NCN, NCBR). Pracownicy Katedry współpracują z około 20 ośrodkami naukowo-badawczymi na całym świecie.

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Infrastruktura

W Katedrze funkcjonuje Środowiskowe Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, umożliwiającą m.in.:
- analizę zawartości metali ciężkich w próbach stałych i ciekłych metodą ASA;
- pomiar wielkości cząstek zawiesin wodnych metodą dyfrakcji laserowej;
- pomiar czynnika SDI (koloidalnego);
- badania nad uzdatnianiem wód podziemnych i powierzchniowych
(w skali laboratoryjnej i pilotowej);
- badania właściwości materiałów sorpcyjnych;
- optymalizację procesów jednostkowych oczyszczania ścieków komunalnych
i przemysłowych oraz odcieków z odwadniania pofermentów;
- badania nad zastosowaniem metody hydrofitowej w ochronie wód
(w skali laboratoryjnej i pilotowej);
- ocenę potencjału metanowego;
- identyfikację bakterii w próbkach środowiskowych, określenie ich struktury
klonalnej oraz użyteczności w biotechnologii;
- ocenę jakości sanitarnej próbek wody i ścieków, identyfikację szczepów opornych,
determinant oporności oraz wewnątrzkomórkowego transferu informacji genetycznej;
- badania nad stabilnością biologiczną i fizyko-chemiczną wody przeznaczonej do spożycia.

 

Oferta dla przemysłu

 • Opracowanie nowych, wysokosprawnych i racjonalnych ekonomicznie rozwiązań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i osadowo-odpadowej, m.in. poprawa bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków, efektywne usuwanie związków biogennych i mikrozanieczyszczeń, optymalizacja potencjału metanowego substratów i kosubstratów.
 • Koncepcje technologiczne dla nowych i modernizowanych stacji uzdatniania wody.
 • Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych - projekty rozruchu, koncepcje technologiczne modernizacji i poprawy efektywności pracy.
 • Oczyszczalnie hydrofitowe - oczyszczanie ścieków bytowych i unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenach niezurbanizowanych oraz ochrona małych cieków przed dopływem zanieczyszczeń.
 • Osady ściekowe - zagospodarowanie i unieszkodliwianie.
 • Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wód, gruntów, ścieków i osadów.
 • Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych (technicznie i rolniczo).
Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza

Aktywność naukowo-badawcza pracowników katedry koncentruje się wokół zagadnień dotyczących technologii ochrony środowiska, w szczególności zagadnienia oczyszczania wód i ścieków, gospodarki osadowej jak również gospodarki odpadami. Prowadzone badania poświęcone są ocenie zagrożeń środowiska wynikających z dopływu zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (zanieczyszczonych wód i ścieków ) i powierzchniowych (ścieków opadowych) oraz ich usuwaniem z wykorzystaniem konwencjonalnych i naturalnych metod biologicznych (z użyciem reaktorów osadu czynnego, złóż biologicznych i systemów hydrofitowych) a także z wykorzystaniem wybranych procesów fizyczno-chemicznych (głównie dezynfekcji). Prowadzone prace dotyczą badań związanych z przemianami m.in. materii organicznej, związków azotu i fosforu w celu ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych i zużycia energii a także usuwania czynników toksycznych m. in. metali ciężkich i farmaceutyków.

Oferta badawcza

 • Badania związane z oceną jakości wody i jej oczyszczaniem:
- zastosowanie technik membranowych w uzdatnianiu barwnych wód podziemnych - usuwanie arsenu z wód podziemnych - wykorzystanie technik membranowych oraz układów hybrydowych w oczyszczaniu wód zużytych oraz wód opadowych, w celu ich ponownego wykorzystania, w tym w uzyskaniu wody o jakości spełniającej wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - występowanie form przetrwalnych bakterii w wodach podziemnych - stabilność mikrobiologiczna wód przeznaczonych do spożycia - oczyszczanie wód podziemnych - oczyszczanie wód powierzchniowych zasilanych wodami opadowymi z wykorzystaniem metody hydrofitowej - funkcjonowanie stref ochronnych ujęć wody pitnej - bioróżnorodność bakterioplanktonu występującego w wodach zachodniego Spitsbergenu
 • Badania związane z oceną jakości ścieków i ich oczyszczaniem:
- wpływ ścieków przemysłowych na efektywność usuwania związków fosforu w komunalnych oczyszczalniach ścieków - przemiany frakcji azotu organicznego w trakcie fermentacji osadów wydzielonych w osadniku wstępnym - przemiany, kinetyka oraz warunki usuwania azotu i fosforu z odcieków powstających podczas odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych - występowanie rozpuszczonego azotu organicznego w odciekach z odwadniania osadów w komunalnych oczyszczalniach ścieków - kinetyka usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych w jednostopniowych i wielostopniowych w systemach hydrofitowych - doczyszczanie ścieków w systemach hydrofitowych po konwencjonalnych oczyszczalniach w celu uzyskania stabilnej efektywności usuwania związków azotu i fosforu oraz ksenobiotyków - stabilizacja osadów ściekowych metodą hydrofitową z uwzględnieniem wpływu warunków zimowych - intensyfikacja usuwania związków biogennych metodami biologicznymi z tzw. trudnych ścieków - jakość mikrobiologiczna ścieków oczyszczonych w aspekcie wpływu na odbiornik - zasadność zastosowania dezynfekcji ścieków oczyszczonych - zróżnicowanie filogenetyczne szczepów Escherichia coli izolowanych z różnych środowisk - analiza rozpowszechnienia genów związanych z enteropatogennością Escherichia coli izolowanych z różnych środowisk - statystyczna analiza występowania lekooporności wśród bakterii Enterobacteriaceae i Enterococcus spp. izolowanych z różnych środowisk
 • Badania prowadzone są w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej w celu określenia wpływu parametrów technologicznych oraz obliczeniowych na stężenie charakterystycznych zanieczyszczeń.
 • W ostatnich latach w katedrze zrealizowano kilkanaście projektów badawczych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych (fundusze europejskie, Norweski Mechanizm Finansowy, NCN, NCBR).

Oferta usługowa

 • stacje uzdatniania wody - koncepcje technologiczne, modernizacja;
 • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych; projekty rozruchu, koncepcje technologiczne, modernizacja, poprawa efektywności;
 • oczyszczalnie hydrofitowe: oczyszczanie ścieków bytowych i unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenach niezurbanizowanych; ochrona małych cieków przed dopływem zanieczyszczeń;
 • osady ściekowe: zagospodarowanie i unieszkodliwianie;
 • składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych: koncepcje technolgiczne budowy i eksploatacji;
 • badania fizyczno-chemicznych i mikrobiologiczne wód, gruntów, ścieków, osadów ściekowych,
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych (technicznie i rolniczo).

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2564 razy