Katedra Transportu Szynowego i Mostów - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski

Krzysztof Żółtowski

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marcin Abramski

Marcin Abramski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Anna Banaś

Anna Banaś

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Mikołaj Binczyk

Mikołaj Binczyk

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marian Cichocki

Marian Cichocki

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Zbigniew Cywiński

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Maciej Malinowski

Maciej Malinowski

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki

Kazimierz Wysiatycki

prof. dr hab. inż.

Opis

Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje prace bazujące na modelowaniu numerycznym i badaniach eksperymentalnych szczegółowych zagadnień konstrukcyjnych i całych obiektów mostowych. Głównym celem naszej działalności jest aplikowanie wiedzy teoretycznej do konkretnych problemów budowlanych.
W strukturze Katedry działa wydzielone akredytowane Laboratorium Badań Terenowych, kierowane bezpośrednio przez mgr inż. Macieja Malinowskiego. Zakres działalności akredytowanego Laboratorium Badań Terenowych KTSiM PG (AB 1614) obejmuje badania in situ obiektów mostowych pod próbnymi obciążeniami w zakresie przemieszczeń, odkształceń i przyspieszeń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji.

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Oferta zespołu transportu szynowego

 • Opracowywanie planów eksploatacyjnych dla linii
  kolejowych, stacji i bocznic, ruchu kolejowego na szlakach i stacjach.
 • Pomiary i badania nierówności w torach, układów
  geometrycznych torów i rozjazdów, stanu elementów konstrukcji nawierzchni i infrastruktury, trwałości i żywotności nawierzchni itp.
 • Różnego rodzaju prace studialne i ekspertyzy.
 • Projektowanie układów torowych, modernizacji układów
  torowych stacji i technologii ich pracy, procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych itp.
 • Inwentaryzacja infrastruktury oraz modelowanie
  pracy jej elementów.

Uwaga. Oferta dotyczy wszelkiego rodzaju transportu szynowego (kolejowy, tramwajowy itp.).

Oferta zespołu mostów

 • Badania eksperymentalne i monitoring.
 • Kompleksowe obliczenia konstrukcji.
 • Ekspertyzy, orzeczenia naukowo-techniczne
  dotyczące aktualnego stanu, żywotności, nośności oraz warunków dalszej eksploatacji.
 • Projektowanie i weryfikacje doświadczalne
  wybranych elementów konstrukcyjnych.
 • Nadzory naukowe, doradztwo techniczne,
  konsulting techniczny w zakresie budownictwa lądowego, sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji technicznych.
 • Pomiary dynamiczne, ocena szkodliwości drgań
  na obiekty i ludzi.
 • Diagnostyka konstrukcji prowadzona w oparciu
  o akredytowane laboratorium.
Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza

Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje prace bazujące na modelowaniu numerycznym i badaniach eksperymentalnych szczegółowych zagadnień konstrukcyjnych i całych obiektów mostowych. Głównym celem naszej działalności jest aplikowanie wiedzy teoretycznej do konkretnych problemów budowlanych. W strukturze Katedry działa wydzielone akredytowane Laboratorium Badań Terenowych, kierowane bezpośrednio przez mgr inż. Macieja Malinowskiego. Zakres działalności akredytowanego Laboratorium Badań Terenowych KTSiM PG (AB 1614) obejmuje badania in situ obiektów mostowych pod próbnymi obciążeniami w zakresie przemieszczeń, odkształceń i przyspieszeń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji. Główny kierunek badawczy Zespołu Transportu Szynowego związany jest z optymalizacją pracy nawierzchni szynowych wykorzystując do tego innowacyjne podejście w postaci specjalnego "aparatu" matematycznego. Analizie podlega geometria torów (diagnostyka geometryczna), jak i poszczególnych elementów konstrukcyjnych (np. szyn kolejowych). Wykorzystując nowoczesne podejście do zarządzania infrastrukturą "asset management" określa się czas zdatności eksploatacyjnej nawierzchni kolejowej, dokonuje się prognozowania jej trwałości w celu obniżenia kosztów pracy nawierzchni LCC. Prace badawcze odnoszą się również do szczegółowych uwarunkowań powstających uszkodzeń w szynach i rozjazdach oraz czynników sprzyjających degradacji elementów nawierzchni. Zespół prowadzi badania nad nowoczesnymi metodami zarządzania ruchem kolejowym. W miejscach o ograniczonej przepustowości ruchowej za pomocą pewnych działań infrastrukturalnych i organizacyjnych można optymalizować zakres i rodzaj ruchu kolejowego.

Oferta badawcza

 • Diagnostyka obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich
 • Metodyka badań numerycznych i eksperymentalnych obiektów mostowych
 • Nowe technologie w budownictwie mostowym
 • Projektowanie nowych oraz wzmacnianie i modernizacja istniejących obiektów mostowych
 • Niekonwencjonalne metody zespolenia płyty betonowej i środnika stalowego w ustrojach belkowych
 • Konstrukcje betonowe zbrojone materiałami kompozytowymi
 • Słupy zespolone z rur stalowych wypełnianych betonem
 • Wpływ nierówności nawierzchni obiektów drogowych na wartość dynamicznego oddziaływania ciężkich pojazdów
 • stateczność toru bezstykowego,
 • określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego,
 • technologie robót w torze bezstykowym,
 • systemy utrzymania nawierzchni kolejowej,
 • organizacja procesów technologicznych robót nawierzchniowych,
 • technologie napraw głównych nawierzchni,
 • technologie bezdźwigowych metod wymiany rozjazdów,
 • diagnostyka toru kolejowego,
 • metody komputerowe w diagnostyce i utrzymaniu toru kolejowego,
 • faliste zużycie szyn,
 • boczne zużywanie się szyn w łukach i efektywność zastosowania smarownic,
 • naprężenia własne w szynach kolejowych,
 • trwałość eksploatacyjna szyn kolejowych,
 • urządzenia diagnostyczne do oceny parametrów geometryczno-konstrukcyjnych rozjazdów oraz trwałości eksploatacyjnej iglic i krzyżownic,
 • trwałość eksploatacyjna szyn i rozjazdów kolejowych zregenerowanych metodą napawania i szlifowania,
 • podatność modernizacyjna linii kolejowych,
 • kształtowanie optymalnych układów geometrycznych dróg kolejowych,
 • krzywe przejściowe z nieliniowymi rampami przechyłkowymi,
 • opracowanie podstaw wdrożeniowych stabilizacji osi torów na PKP,
 • dwuwymiarowa regulacja osi toru kolejowego z uwzględnieniem jego sztywności,
 • graniczne prędkości jazdy na łukach linii kolejowych,
 • modelowanie układów geometrycznych toru (z zastosowaniem równań różniczkowych i metody
ewolucyjnej),
 • zintegrowany cykliczny rozkład jazdy pociągów,
 • organizacja kolejowych przewozów pasażerskich w skali regionów,
 • ocena oferty przewoźników publicznych.

Oferta Usługowa

 • projekty i realizacja obciążeń próbnych,
 • badania eksperymentalne i monitoring,
 • kompleksowe obliczenia konstrukcji,
 • ekspertyzy, orzeczenia naukowo-techniczne dotyczące aktualnego stanu, żywotności, nośności oraz warunków dalszej eksploatacji,
 • projektowanie i weryfikacje doświadczalna wybranych elementów konstrukcyjnych,
 • pomiary dynamiczne, ocena szkodliwości drgań na obiekty i ludzi,
 • diagnostyka konstrukcji,
 • projekty remontów, napraw, modernizacji, projekty nowych obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich,
 • nadzory naukowe i techniczne realizowanych inwestycji budowlanych,
 • doradztwo techniczne, konsulting techniczny w zakresie budownictwa lądowego, sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji technicznych.
 • Oferta Zespołu Transportu Szynowego:
- ekspertyzy i analizy z zakresu diagnostyki nawierzchni szynowych, w tym: pomiary diagnostyczne, przyczyny uszkodzeń, degradacji oraz program napraw - ekspertyzy powypadkowe (tramwajowe i kolejowe) - opracowanie planów eksploatacyjnych dla linii kolejowych, stacji i bocznic - analizy ruchu kolejowego na sieci kolejowej istniejącej i projektowanej, w tym: prognozowanie ruchu, modelowanie ruchu kolejowego, badanie przepustowości - inwentaryzacja infrastruktury kolejowej i tramwajowej wraz z określeniem jej stanu technicznego - projektowanie infrastruktury kolejowej i tramwajowej, w tym: układy torowe liniowe i węzłowe, stacje - pomiar hałasu na stanowiskach pracy oraz pomiar hałasu w środowisku
 • Pomiary i badania:
- pomiary nierówności w torach kolejowych i tramwajowych, - pomiary układu geometrycznego torów i rozjazdów, - pomiary stanu elementów konstrukcji nawierzchni, - pomiary żywotności i niezawodności nawierzchni, - pomiary sił podłużnych w szynach dla toru bezstykowego, - badania efektów napraw oraz jakości nawierzchni, - badania trwałości i żywotności nawierzchni, - badania efektywności organizacji ruchu, - badania procesów technologicznych stacji kolejowych, - badania procesów przewozów kombinowanych.
 • Prace studialne:
- studia stanu infrastruktury tramwajowej i kolejowej, - studia podatności modernizacyjnej linii kolejowych, - określanie potrzeb naprawczych przy utrzymaniu nawierzchni i wariantów rozdziału potencjału naprawczego, - studia w zakresie obsługi transportem szynowym obszarów zurbanizowanych, turystycznych i innych, - studia możliwości rehabilitacyjnych zamkniętych linii kolejowych, - studia organizacji procesu eksploatacji linii kolejowych.
 • Ekspertyzy:
- w zakresie uszkodzeń elementów nawierzchni, stateczności toru bezstykowego, jakości nawierzchni, bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, procesów technologicznych, organizacji ruchu, przewozów kombinowanych i innych zagadnień transportu szynowego.
 • Projektowanie:
- konstrukcji nawierzchni szynowych, - układów torowych kolejowych i tramwajowych, - regulacji osi torów, - modernizacji układów torowych stacji, - małych obiektów inżynierskich, - procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych, - regulacji sił podłużnych w torach bezstykowych, - organizacji ruchu pociągów, - technologii pracy stacji.
 • Inne:
- opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w portach, - opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w komunikacji miejskiej.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2681 razy