Zespół Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tematyka badawcza

 • topologiczne niezmienniki w teorii układów dynamicznych i ich zastosowania
 • teoria punktów stałych i periodycznych
 • metody matematyczne w kardiologii
 • miary złożoności i ich zastosowania
 • modele strukturalne z dyfuzją i warunkami brzegowymi Fellera
 • modelowanie ekspresji genu białka Hes1
 • równania McKendrick-von Foerster z warunkiem odnowy
 • modelowanie termicznej ablacji za pomocą równania bio-przewodnictwa ciepła
 • soczewkowanie fal rentgenowskich
 • numeryczne modelowanie zagadnień dla równań różniczkowych cząstkowych z wykorzystaniem metod różnicowych
 • numeryczna analiza zagadnień dla cząstkowych równań różniczkowo-funkcyjnych
 • hybrydowe układy dynamiczne i dynamika nisko-wymiarowa w modelach neurobiologicznych

Oferta usługowa

 • Możliwość zorganizowania kursów szkoleniowych:
- wprowadzenie do typografii komputerowej, - podstawy programowania w językach skryptowych (perl, python, ruby).
 • Popularyzacja matematyki: interaktywne zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Oferta badawcza

 • Matematyczna analiza danych klinicznych:
zastosowanie niezmienników topologicznych i miar złożoności (entropia, homologie persystentne) w badaniu zapisów EKG i EEG i innych danych biomedycznych
 • Tworzenie i analiza modeli matematycznych w:
- magnetohydrodynamice - neurodynamice - epidemiologii - ekspresji genów - optyce rentgenowskiej - akustyce (ruchy wirowe generowane przez ultradźwięki) - hydrodynamice - elektrodynamice
 • Numeryczne badanie skupiania i rozpraszania fal rentgenowskich na soczewkach wykonanych z berylu i aluminium.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 309 razy